Vyhláška č. 191/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

Platnosť od 18.07.2017
Účinnosť od 01.08.2017

OBSAH

191

Vyhláška

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. júla 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 1 písm. a) až l) a n) až r) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. i) sa slová „poverená organizácia“ nahrádzajú slovami „organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona“.

2. V § 1 písmeno k) znie:

k) priebežné ciele týkajúce sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok a dodávanej energie využívanej v cestných vozidlách a možnosť spoločného plnenia tohto záväzku podľa § 14c ods. 6 a 8 zákona,“.

3. V § 1 písm. l) sa slová „§ 14c ods. 2 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 14c ods. 3 zákona“.

4. § 1 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) podrobnosti týkajúce sa metodiky výpočtu a predkladania správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie využívanej v cestných vozidlách (ďalej len „správa“).“.

5. V § 2 písmená a) a b) znejú:

a) pohonnou látkou motorové palivo, ktoré je používané na pohon cestných vozidiel, dráhových vozidiel, necestných strojov, plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a rekreačných plavidiel, ktorým je motorový benzín, motorová nafta alebo plynový olej, skvapalnený ropný plyn (LPG), stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG), pohonná látka vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 2 ods. 4 zákona, vodík a ich zmesi,

b) biopalivom kvapalná alebo plynná pohonná látka vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie podľa § 2 ods. 4 zákona,“.

6. V § 2 písmeno d) znie:

d) pohonnou látkou inou ako biopalivo každá pohonná látka podľa písmena a) okrem biopaliva,“.

7. § 2 sa dopĺňa písmenami l) až q), ktoré znejú:

l) emisiami v predvýrobnej fáze všetky emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom suroviny do rafinérie alebo spracovateľského zariadenia, v ktorom sa vyrába pohonná látka iná ako biopalivo,

m) surovým prírodným bitúmenom akýkoľvek zdroj surovín pre rafinérie, ktorý

1. dosahuje hustotu podľa medzinárodného štandardu (ďalej len „hustota API“) 10° alebo menej, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste extrakcie, meranú podľa technickej normy1a) alebo iným obdobným spôsobom,

2. má ročnú priemernú viskozitu pri teplote ložiska vyššiu, ako je viskozita vypočítaná pomocou rovnice: Viskozita = 518,98e–0,038T, kde T je teplota v °C,

3. spadá do definície pre dechtové piesky podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 27141) a

4. pri ktorom sa mobilizácia zdroja surovín dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie, kde tepelná energia pochádza prevažne z iných zdrojov, ako je samotný zdroj surovín,

n) roponosnou bridlicou zdroj surovín pre rafinérie vo forme skalného útvaru obsahujúceho pevný kerogén, ktorý spadá do definície olejovej bridlice podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2714,1) a mobilizácia zdroja surovín sa dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie,

o) základnou normou platnou pre pohonné látky referenčná hodnota platná pre pohonné látky na základe emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalivo v roku 2010,

p) konvenčnou ropou surovina pre rafinérie s hustotou API viac ako 10°, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste svojho pôvodu, nespadá do definície podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 27141) a je meraná testovacou metódou podľa technickej normy1a) alebo iným obdobným spôsobom,

q) biopalivo s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy biopalivo, ktorého suroviny sú vyrobené v rámci schém, ktoré znižujú vytláčanie produkcie na iné účely ako výrobu biopalív a ktoré sú vyrobené v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny podľa § 3.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987).

1a) ASTM D287 Skúšobná metóda na meranie hustoty API v surovej rope a výrobkoch z ropy (meranie hydrometrom) (Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products (Hydrometer Method).“.

8. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Biopalivá alebo biokvapaliny spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 1, ak

a) od 1. januára 2018 predstavuje úspora emisií skleníkových plynov najmenej 50 % pre biopalivá a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala fyzická výroba biopalív alebo biokvapalín pred 5. októbrom 2015,

b) predstavuje úspora emisií skleníkových plynov najmenej 60 % pre biopalivá a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala fyzická výroba biopalív alebo biokvapalín po 5. októbri 2015.“.

9. V § 3 ods. 5 písm. b) sa odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou vypúšťa.

10. V § 4 ods. 8 písm. h) sa slová „poverenou organizáciou“ nahrádza slovom „organizáciou podľa § 14c ods. 12 zákona“.

11. V § 4 ods. 8 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je potvrdenie vydávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je výrobcom biopaliva alebo biokvapaliny alebo je zapojená do životného cyklu výroby biopaliva alebo biokvapaliny pred výrobcom.“.

12. V § 4 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 14b ods. 4 zákona.“.

13. V § 4 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „odborne spôsobilou osobou okrem kontroly výpočtu alebo započítania emisií skleníkových plynov, ktoré vznikli v ďalších etapách životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny a hmotnostnej bilancie.“.

14. V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:

b) pestované v členských štátoch v oblastiach schválených Európskou komisiou, v ktorých možno očakávať, že bežné emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín sa rovnajú alebo sú nižšie ako emisie uvedené pod nadpisom „Roztriedenie určených hodnôt pre pestovanie“ v prílohe č. 2 časti D,“.

15. § 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Hmotnostná bilancia sa overuje najmenej jedenkrát ročne; ak je energetický obsah pohonnej látky započítaný dvojnásobne, hmotnostná bilancia u osôb, ktoré sú prvým miestom zhromažďovania, skladovania alebo vytrieďovania, sa overuje najmenej dvakrát ročne.“.

16. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona

Organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona kontroluje činnosť odborne spôsobilých osôb, pracovné postupy, metódy a plnenie ustanovení zákona a tejto vyhlášky najmenej jedenkrát ročne a z vykonanej kontroly vyhotoví zápisnicu.“.

17. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Znižovanie emisií skleníkových plynov z pohonnej látky a dodávanej energie

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku na trh, plní pri znižovaní emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky tieto ciele platné pre kalendárny rok:

a) 6 % do 31. decembra 2020,

b) priebežné ciele 2 % do 31. decembra 2017, 3 % od 1. januára 2018 a 3,8 % od 1. januára 2019.

(2) Ciele, ktoré sú uvedené v odseku 1, môže plniť aj dodávateľ elektriny využívanej v cestných vozidlách podľa § 14c ods. 9 zákona.

(3) Zníženie emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonnej látky inej ako biopalivo možno dosiahnuť

a) primiešavaním biopalív alebo uvedením biopalív na trh,

b) uvedením pohonných látok s nižšími emisiami skleníkových plynov, napríklad skvapalneného ropného plynu, stlačeného alebo skvapalneného zemného plynu, alebo vodíka, na trh,

c) dodaním elektriny pre cestné vozidlá,

d) znižovaním emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze (ďalej len „znižovanie emisií v predvýrobnej fáze“),

e) zachytávaním a využívaním uhlíka na dopravu.“.

18. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze

(1) Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa započítava, ak

a) je spojené s projektom, ktorý začal generovať úspory emisií skleníkových plynov po 1. januári 2011, pričom schéma na dosiahnutie znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa tiež považuje za projekt,b)

b) je množstvo zníženia emisií skleníkových plynov overené autorizovanou osobou alebo osobou s akreditáciou, či iným oprávnením podľa práva členských štátov podľa odseku 4 a

c) nie je množstvo zníženia emisií skleníkových plynov7a) zohľadnené na plnenie záväzkov7b) v žiadnom štáte.

(2) Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa môže uplatniť len na tú časť priemerných určených hodnôt, ktorá náleží emisiám v predvýrobnej fáze:

a)motorový benzín (MB)11,0 g CO2eq/MJ,
b)motorová nafta a plynový olej (NM)11,3 g CO2eq/MJ,
c)stlačený zemný plyn (CNG)9,1 g CO2eq/MJ,
d)skvapalnený zemný plyn (LNG)15,0 g CO2eq/MJ,
e)skvapalnený ropný plyn (LPG)6,2 g CO2eq/MJ,
f)maximálne použiteľný objem pri reťazci výroby pohonných látok z ropy = MJMB × 11,0 + MJNM × 11,3 + MJLPG × 6,2 [g CO2eq/MJ]
g)maximálne použiteľný objem pri reťazci výroby pohonných látok zo zemného plynu = MJCNG × 9,1 + MJLNG × 15,0 + MJLPG × 6,2 [g CO2eq/MJ].

(3) Na započítavanie znižovania emisií v predvýrobnej fáze nie je potrebné preukázať, že by k znižovaniu emisií v predvýrobnej fáze nedošlo bez požiadaviek na predkladanie správ pod § 14c ods. 3 zákona a požiadaviek na znižovanie emisií skleníkových plynov podľa § 14c ods. 6 zákona.

(4) Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze sa odhaduje a potvrdzuje v súlade s medzinárodnými zásadami a medzinárodnými štandardmi určenými napríklad v technickej norme7c) alebo iným obdobným spôsobom. Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze a základné emisie sa monitorujú, nahlasujú a overujú podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7d) alebo iným obdobným spôsobom. Metódy odhadovania znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa musia overovať podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7e) alebo iným obdobným spôsobom a organizácia, ktorá vykonáva overenie, musí byť akreditovaná podľa medzinárodných štandardov najmä podľa technickej normy7f) alebo iným obdobným spôsobom.

(5) Jednotky znižovania emisií v predvýrobnej fáze sa zasielajú

a) na holdingový účet Slovenskej republiky vedený v registri Únie podľa osobitého predpisu,7g) ak ide o jednotky Mechanizmu čistého rozvoja alebo Spoločnej implementácie;7a) ministerstvo zverejní identifikačné údaje holdingového účtu Slovenskej republiky na svojom webovom sídle,

b) ministerstvu, ak nejde o jednotky podľa písmena a).

(6) Potvrdenie o prevode jednotiek znižovania emisií v predvýrobnej fáze v registri Únie podľa odseku 5 písm. a) sa prikladá k správe podľa § 14c ods. 3 zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7g znejú:

7a) § 2 písm. i) a j) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

7b) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 139/2005 Z. z.).

7c) Súbor STN EN ISO 14064 Skleníkové plyny (83 9064), STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065: 2013) (83 9065) a ISO 14066 Greenhouse gases - Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams (Skleníkové plyny. Požiadavky na kompetentnosť validačných a overovacích tímov (pri validácii a overovaní vyhlásení o skleníkových plynoch).

7d) Súbor STN EN ISO 14064 Skleníkové plyny (83 9064).

7e) STN EN ISO 14064-3 Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2006) (83 9064).

7f) STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065: 2013) (83 9065), Nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 a 601/2012.

7g) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3. 5. 2013).“.

19. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie, zasielanie správ a rozhodovanie v sporných prípadoch

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, vypracuje a podá správu každoročne do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, používa pri vykazovaní plnenia cieľov znižovania emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie metodiku výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a elektriny v prílohe č. 4.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, používa pri vykazovaní plnenia cieľov podľa § 9 ods. 1 základnú normu platnú pre pohonné látky 94,1 g CO2eq/MJ.

(4) Zjednodušená metodika podľa § 19b ods. 1 písm. f) zákona je uvedená v prílohe č. 4 druhej časti piatom bode.

(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba v správe uvedie okrem údajov podľa prílohy č. 4 aj tieto údaje:

a) obchodné meno alebo meno a priezvisko,

b) sídlo alebo bydlisko,

c) identifikačné číslo (IČO),

d) daňové identifikačné číslo (DIČ),

e) registračné číslo v schéme kontroly trvalej udržateľnosti, ako napríklad SK-BIO,

f) údaje o osobe, ktorá je zodpovedná za podanie správy:

1. meno a priezvisko,

2. telefónne číslo,

3. e-mailovú adresu,

g) vyhlásenie, že je malým podnikom7h) alebo stredným podnikom7i) a využíva zjednodušenú metodiku podľa odseku 4.

(6) Formát správ sa harmonizuje na úrovni Európskej únie. Po oznámení formátu ho ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza pohonnú látku a elektrinu pre cestné vozidlá na trh, použije nový formát správy v nasledujúcom roku po jeho zverejnení vrátane príslušnej webovej aplikácie.

(7) Harmonizovaný formát správ obsahuje aj predbežné stredné hodnoty odhadovaných emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5. Hodnoty nemajú žiadny vplyv na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín podľa § 5 a ani na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie podľa odsekov 2 a 3.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7h a 7i znejú:

7h) Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).

7i) Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.

20. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Správy predkladané Slovenskou republikou Európskej komisii

(1) Údaje podľa odsekov 2 a 3 sa oznamujú Európskej komisii každoročne do 31. augusta. Tieto údaje sa oznamujú za všetky pohonné látky a dodanú energiu uvedené na trh. Ak sa s pohonnými látkami inými ako biopalivo zmiešavajú rôzne druhy biopalív alebo biopalivá s rozdielnymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti, predkladajú sa údaje za každé biopalivo.

(2) Pre každý typ pohonnej látky a dodanej energie sa oznamujú súhrnne tieto údaje:

a) druh pohonnej látky alebo dodanej energie,

b) objem alebo množstvo pohonnej látky alebo elektrickej energie,

c) intenzita emisií skleníkových plynov,

d) znižovanie emisií v predvýrobnej fáze,

e) pôvod,

f) miesto nákupu.

(3) Údaje uvedené v odseku 2 sa oznamujú súhrnne pre každý typ pohonnej látky a dodanej energie bez ohľadu na obchodný názov a základné vlastnosti, ako napríklad oktánové alebo cetanové číslo. Zmesi motorového benzínu a etanolu E85 sa uvádzajú ako samostatná pohonná látka.“.

21. Príloha č. 1 znie:

„ Príloha č. 1 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.

ENERGETICKÝ OBSAH POHONNÝCH LÁTOK V DOPRAVE

PalivoEnergetický obsah
na základe hmotnosti (dolná výhrevnosť) [MJ/kg]
Energetický obsah
na základe objemu (dolná výhrevnosť)
[MJ/l]
bioetanol (etanol vyrobený z biomasy)2721
bio-ETBE (etyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze bioetanolu)36 (z čoho 37 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie - [OZE])27 (z čoho 37 % pochádza z OZE)
biometanol (metanol vyrobený z biomasy,)2016
bio-MTBE (metyl-terc-butyl-éter vyrobený na báze biometanolu)35 (z čoho 22 % pochádza z OZE)26 (z čoho 22 % pochádza z OZE)
bio-DME (dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo)2819
bio-TAEE (terciárny amyl-etyl-éter vyrobený na báze bioetanolu)38 (z čoho 29 % pochádza z OZE)29 (z čoho 29 % pochádza z OZE)
biobutanol (butanol vyrobený z biomasy)3327
bionafta (metyl-ester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty)3733
nafta vyrobená technológiou Fischer-Tropsch (syntetický uhľovodík alebo zmes syntetických uhľovodíkov vyrobených z biomasy)4434
hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej (rastlinný olej termochemicky spracovaný vodíkom)4434
čistý rastlinný olej (olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný)3734
bioplyn (palivový plyn vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, ktorý môže čistením dosiahnuť kvalitu zemného plynu)50
automobilový benzín4332
motorová nafta4336
skvapalnený ropný plyn (LPG),46,0
zemný plyn (CNG alebo LNG) – EU mix45,1
zemný plyn (CNG alebo LNG) – Rusko49,2
vodík120,1
metán50,0
metylpropán (izobután)45,6
izobutylén (izobutén)45,1
propylén (propén)45,7
“.

22. V prílohe č. 2 časti C siedmy bod znie:

7. Množstvo emisií za rok vyplývajúcich zo zmien zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy, el, sa vypočítava rovnomerným rozdelením celkových emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet týchto emisií sa používa tento vzorec:

el = (CSR - CSA) × 3,664 × 120 × 1P - eB*),

kde

el je množstvo emisií skleníkových plynov na rok vyplývajúcich zo zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou využívania pôdy [g CO2eq/MJ]; orná pôda **) a pôda pre trváce plodiny***) sa považujú za jedno využitie pôdy,

CSR je zásoba uhlíka na jednotku plochy súvisiaca s referenčným využívaním pôdy (vyjadrená v hmotnosti uhlíka [t] na jednotku plochy vrátane pôdy a vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy sa považuje využívanie pôdy v januári 2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov pred tým, ako sa získali suroviny, podľa toho, ktoré využívanie sa realizovalo neskôr,

CSA je zásoba uhlíka na jednotku plochy súvisiaca so skutočným využívaním pôdy (vyjadrená v hmotnosti uhlíka [t] na jednotku plochy vrátane pôdy a vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka zhromažďuje viac ako jeden rok, hodnotou CSA je odhadovaná zásoba na jednotku plochy po dvadsiatich rokoch alebo po dozretí plodín, podľa toho, ktoré obdobie nastane skôr,

P je produktivita plodín (meraná ako energia získaná z biopaliva a biokvapaliny na jednotku plochy za rok) a

eB je bonus vo výške 29 g CO2eq/MJ biopalív alebo biokvapalín, ak sa biomasa získava z obnovenej znehodnotenej pôdy za podmienok ustanovených v ôsmom bode.

Vysvetlivky:

*) Konštanta získaná vydelením molekulovej hmotnosti CO2 (44,01 g/mol) molekulovou hmotnosťou uhlíka (12,011 g/mol) sa rovná 3,664.

**) Orná pôda tak, ako ju vymedzil IPCC.

***) Trvácne plodiny sa vymedzujú ako viacročné plodiny, ktorých kmene sa väčšinou každoročne nezberajú, ako napríklad rýchlorastúce výmladkové porasty a palma olejná.

Hodnoty CSR a CSA možno vypočítať podľa osobitného predpisu.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2010 o usmerneniach na výpočet zásob uhlíka v pôde na účely prílohy V k smernici 2009/28/ES (Ú. V. EÚ L 151/19, 17. 6. 2010).“.

23. Príloha č. 3 sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:

3. Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).“.

24. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 4 a 5, ktoré znejú:

„ Príloha č. 4 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.

METODIKA VÝPOČTU A PREDKLADANIA SPRÁV

Časť 1

Výpočet intenzity emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie:

1. Skleníkové plyny zohľadnené pri výpočte intenzity emisií skleníkových plynov z pohonných látok iných ako biopalivo a elektriny sú oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O) a metán (CH4). Na účely výpočtu ekvivalentu CO2 majú emisie týchto plynov vzhľadom na ekvivalentné emisie CO2 túto hodnotu:

CO2: 1;CH4: 25;N2O: 298.

2. Emisie z výroby strojov a zariadení používaných pri ťažbe, výrobe, rafinovaní a spotrebe pohonných látok sa pri výpočte emisií skleníkových plynov nezohľadňujú.

3. Intenzita emisií skleníkových plynov zo všetkých pohonných látok a dodávanej energie [g CO2eq/MJ] uvedených na trh jednou právnickou alebo fyzickou osobou počas životného cyklu pohonných látok a dodávanej energie sa vypočíta podľa vzorca:

Intenzita emisií skleníkových plynov dodávateľa

kde:

a) „#“ je identifikácia právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá plní povinnosť podľa § 10 ods. 1. Požadované identifikačné údaje sú špecifikované v § 10 ods. 6.

b) „x“ sú druhy pohonných látok podľa § 2 písm. a) a elektrina pre cestné vozidlá;

c) „MJx“ je celková energia uvedená na trh v pohonných látkach a elektrine [MJ]. Vypočíta sa takto:

1. Celková energia každého druhu pohonnej látky

Množstvá pohonných látok uvedených na trh sa prevedú na svoj energetický obsah (dolnú výhrevnosť) podľa energetického obsahu stanoveného v prílohe č. 1 ako súčin množstva každého druhu pohonnej látky v litroch alebo kilogramoch a jeho energetického obsahu na jednotku objemu alebo hmotnosti. Množstvá pohonných látok neuvedených v prílohe č. 1 sa prevedú na energetický obsah (dolnú výhrevnosť) podľa usmernenia, ktoré ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle. Pri zmiešavaní viacerých biopalív s pohonnou látkou inou ako biopalivo sa pri výpočtoch zohľadňujú množstvá a druhy všetkých biopalív.

Množstvo biopalív, ktoré nie sú v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti podľa § 3, sa započítava ako pohonná látka iná ako biopalivo, do ktorej sú primiešané alebo ktorú nahrádzajú.

2. Celková energia pri súčasnom (kombinovanom) spracovaní pohonných látok iných ako biopalivo a biopalív

Súčasné spracovanie je definované ako úprava počas životného cyklu pohonnej látky alebo energie, ktorá spôsobuje zmeny v molekulárnej štruktúre produktu. Pridanie denaturačnej látky nepatrí do tohto spracovania. Množstvo biopalív spracúvaných súčasne s pohonnými látkami inými ako biopalivo odráža stav biopaliva po spracovaní. Množstvo súčasne spracúvaného biopaliva sa určuje v súlade s energetickou bilanciou a účinnosťou procesu spoločného spracovania, ako sa uvádza v prílohe č. 2 časť C 16. a 17. bode.

3. Celková energia z dodanej elektriny je množstvo elektriny spotrebovanej v cestných vozidlách, motocykloch alebo elektrických bicykloch, pričom sa toto množstvo určuje takto:

3.1 spotrebovaná elektrina je súčinom prejdenej vzdialenosti cestnými vozidlami [km] a účinnosti spotreby elektrickej energie [MJ/km], ak sú požadované údaje k dispozícii alebo

3.2 namerané množstvo elektriny spotrebovanej v cestných vozidlách.

d) „UER“ – zníženie emisií v predvýrobnej fáze

UER je zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze [g CO2eq], ak je kvantifikované a oznámené v súlade s požiadavkami podľa § 9a.

e) „GHGix“ je intenzita emisií skleníkových plynov z pohonnej látky alebo dodávanej energie [g CO2eq/MJ]. Intenzita emisií skleníkových plynov z pohonnej látky alebo dodávanej energie sa určí alebo vypočíta takto:

1. pre pohonné látky iné ako biopalivo sa použije vážená intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu podľa druhu pohonnej látky uvedená v poslednom stĺpci tabuľky v časti 2 šiestom bode,

2. pre elektrickú energiu je hodnota intenzity emisií skleníkových plynov výroby elektriny v Slovenskej republike zverejňovaná podľa časti 2 siedmy bod,

3. pre biopalivo, ktoré spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 3, sa vypočíta v súlade s § 5. Ak sa údaje o emisiách skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva získajú v súlade s § 14c ods. 13 zákona, tieto údaje sa použijú aj na stanovenie intenzity emisií skleníkových plynov z biopaliva. Intenzita emisií skleníkových plynov z biopaliva, ktoré nespĺňa kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v § 3, sa rovná intenzite emisií skleníkových plynov z príslušnej pohonnej látky inej ako biopalivo, do ktorej je primiešané alebo ktorú nahrádza,

4. pri súčasnom kombinovanom spracovaní pohonných látok iných ako biopalivo a biopalív musí intenzita emisií skleníkových plynov z biopalív odrážať stav biopaliva po spracovaní.

f) „AF“ sú korekčné faktory podľa účinnosti pohonu:

Prevládajúca konverzná technológiaFaktor účinnosti
Spaľovací motor1
Elektrická hnacia sústava s batériou0,4
Elektrická hnacia sústava s vodíkovými palivovými článkami0,4

Časť 2

Predkladanie správ podľa § 10 ods. 1

1. Obsah správy

Za každú pohonnú látku a dodanú energiu sa oznamujú tieto súhrnné údaje:

a) Druh pohonnej látky alebo dodanej energie
Uvádza sa každý druh pohonnej látky a dodanej energie, ktorý bol uvedený na trh Slovenskej republiky v roku, za ktorý sa podáva správa.

b) Objem alebo množstvo pohonnej látky alebo elektrickej energie
Údaje sa uvádzajú súhrnne za pohonné látky a dodanú energiu, ktoré majú rovnaký pôvod, miesto nákupu a pri biopalivách aj rovnaké vlastnosti trvalej udržateľnosti (zhodná východisková surovina, krajina vypestovania a rovnaké emisie skleníkových plynov za životný cyklus biopaliva). Údaje za pohonné látky sa uvádzajú osobitne za pohonné látky iné ako biopalivo a za biopalivo bez ohľadu na to, či boli uvedené na trh v zmesi alebo samostatne. Samostatne sa uvádza doplnkový údaj o tom, koľko z uvedených pohonných látok bolo uvedené na trh ako zmes motorového benzínu a etanolu E85.

c) Intenzita emisií skleníkových plynov
Uvádza sa určená alebo vypočítaná hodnota podľa časti 1 tretí bod písm. e).

d) Znižovanie emisií v predvýrobnej fáze (UER)
Uvádzajú sa údaje podľa druhého bodu.

e) Pôvod
Uvádzajú sa údaje podľa tretieho bodu.

f) Miesto nákupu
Uvádzajú sa údaje podľa štvrtého bodu.

2. UER týkajúce sa pohonných látok iných ako biopalivo

Aby UER boli oprávnené na účely metodiky výpočtu a podávania správ, je potrebné oznámiť tieto údaje:

a) dátum začatia projektu,

b) ročné zníženia emisií [g CO2eq],

c) trvanie oznamovaného zníženia,

d) miesto projektu nachádzajúce sa najbližšie k zdroju emisií určené zemepisnou šírkou a zemepisnou dĺžkou v stupňoch na štyri desatinné miesta,

e) základné ročné emisie vyrobených surovín pred zavedením opatrení na ich zníženie a ročné emisie po zavedení opatrení na ich zníženie [g CO2eq/MJ],

f) neprenosné číslo dokladu (certifikátu), ktoré jedinečným spôsobom identifikuje vykázané zníženie emisií skleníkových plynov; v prípade UER podľa § 9a ods. 5, písm. b) číslo prideľuje ministerstvo, ak nebolo organizáciou podľa § 14c ods. 12 zákona, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,

g) neprenosné číslo, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje metodiku výpočtu a príslušnú schému, ak bolo pridelené; číslo prideľuje alebo oznamuje organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,

h) ak sa projekt týka ťažby ropy, pomer medzi plynom a ropou (Gas-to-oil ratio – GOR) v roztoku ako priemerná ročná historická hodnota a hodnota za sledovaný rok, tlak v nádrži, hĺbka a výnosnosť pri ťažbe surovej ropy podľa vrtov.

3. Pôvod

„Pôvod“ je krajina, kde bola východisková surovina na výrobu pohonnej látky vyťažená, získaná alebo vypestovaná a jej obchodný názov, ak existuje.

Pri pohonných látkach iných ako biopalivo je pôvod uvedený v časti 2 ôsmom bode. Údaj sa uvádza, ak je právnická osoba alebo fyzická osoba držiteľom potrebných informácií na základe

a) skutočnosti, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá dováža ropu z krajiny mimo Európsku úniu alebo prijíma dodávky ropy z iného členského štátu podľa osobitného predpisu9), alebo

b) dohody o poskytnutí informácií inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je zapojená do životného cyklu výroby pohonnej látky podľa § 14c ods. 11 zákona.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa za pôvod považuje údaj, či východisková surovina pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európskej únie.

Pri použití viacerých východiskových surovín v jednom spracovateľskom zariadení počas roka, za ktorý sa podáva správa, oznamuje právnická osoba alebo fyzická osoba údaje o množstve pohonnej látky inej ako biopalivo uvedenej na trh podľa jednotlivých krajín pôvodu, druhov východiskových surovín a ich obchodných názvov.

Pri biopalivách je pôvodom reťazec výroby biopalív uvedený v prílohe č. 2, napríklad etanol z kukurice, bionafta z repky olejnej a krajina vypestovania východiskovej suroviny.

4. Miesto nákupu

„Miesto nákupu“ je krajina a názov spracovateľského zariadenia alebo rafinérie, v ktorej pohonná látka alebo dodávaná energia prešli posledným podstatným spracovaním, pričom týmto označením sa uvádza pôvod pohonnej látky alebo dodávanej energie v súlade s osobitným predpisom.10) Ak právnická osoba a fyzická osoba preukáže, že sa jej ani s vynaložením všetkého úsilia nepodarilo miesto nákupu zistiť, uvedie sa, či pohonná látka a dodávaná energia pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európsku úniu.

5. Zjednodušená metodika podávania správy

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 14c ods. 5 zákona môže pri pohonných látkach iných ako biopalivo uviesť namiesto údajov v druhom a treťom bode 3 informáciu, či východisková surovina a pohonná látka iná ako biopalivo pochádza z členského štátu alebo z krajiny mimo Európskej únie bez ohľadu na to, či dováža ropu alebo dodáva pohonné látky z ropy alebo získané z bitúmenových materiálov.

6. Priemerné určené hodnoty intenzity emisií skleníkových plynov z pohonných látok iných ako biopalív a elektrickej energie počas ich životného cyklu

Zdroj surovín a procesPohonné látky uvádzané na trhIntenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu [g CO2eq/MJ]Vážená intenzita emisií skleníkových plynov počas životného cyklu
[g CO2eq/MJ]
Konvenčná ropabenzín93,293,3
Skvapalnený zemný plyn94,3
Skvapalnené uhlie172
Prírodný bitúmen107
Roponosná bridlica131,3
Konvenčná ropamotorová nafta alebo plynový olej9595,1
Skvapalnený zemný plyn94,3
Skvapalnené uhlie172
Prírodný bitúmen108,5
Roponosná bridlica133,7
Akékoľvek fosílne zdrojeskvapalnený ropný plyn (LPG) v zážihovom motore73,673,6
Zemný plyn, EÚ mixstlačený zemný plyn v zážihovom motore69,369,3
Zemný plyn, EÚ mixskvapalnený zemný plyn v zážihovom motore74,574,5
Sabatierova reakcia elektrolýzou vodíka z nebiologického obnoviteľného zdroja energiestlačený syntetický metán v zážihovom motore3,33,3
Zemný plyn využívajúci parnú reformáciustlačený vodík v palivovom článku104,3104,3
Elektrolýza plne napájaná z nebiologického obnoviteľného zdroja energiestlačený vodík v palivovom článku9,19,1
Uhliestlačený vodík v palivovom článku234,4234,4
Uhlie so zachytávaním a ukladaním uhlíka z emisií vzniknutých počas spracovaniastlačený vodík v palivovom článku52,752,7
Odpadové plasty pochádzajúce z fosílnych surovínbenzín, motorová nafta alebo plynový olej8686

7. Elektrická energia

Na predkladanie správ o dodanej elektrine, ktorú spotrebúvajú elektrické vozidlá, motocykle alebo elektrické bicykle, ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle vnútroštátnu priemernú určenú hodnotu intenzity emisií skleníkových plynov za životný cyklus elektriny. Ministerstvo zverejňuje zmenu určenej hodnoty, ak nastane významná zmena energetického mixu výroby elektriny.

8. Obchodný názov východiskovej suroviny

KrajinaObchodný názov východiskovej surovinyAPISíra [vážené %]
Spojené arabské emiráty, Abú ZabiAl Bunduq38,51,1
Mubarraz38,10,9
Murban40,50,8
Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)40,61
Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)37,41,5
Arzanah440
Abu Al Bu Khoosh31,62
Murban Bottoms21,4Nepoužíva sa
Top Murban21Nepoužíva sa
Upper Zakum34,41,7
Alžírska demokratická ľudová republikaArzew44,30,1
Hassi Messaoud42,80,2
Zarzaitine430,1
Algerian440,1
Skikda44,30,1
Saharan Blend45,50,1
Hassi Ramal600,1
Algerian Condensate64,5Nepoužíva sa
Algerian Mix45,60,2
Algerian Condensate (Arzew)65,80
Algerian Condensate (Arzew)65,00
Top Algerian24,6Nepoužíva sa
Angolská republikaCabinda31,70,2
Takula33,70,1
Soyo Blend33,70,2
Mandji29,51,3
Malongo (West)26Nepoužíva sa
Cavala-142,3Nepoužíva sa
Sulele (South-1)38,7Nepoužíva sa
Palanca400,14
Malongo (North)30Nepoužíva sa
Malongo (South)25Nepoužíva sa
Nemba38,50
Girassol31,3Nepoužíva sa
Kuito20Nepoužíva sa
Hungo28,8Nepoužíva sa
Kissinje30,50,37
Dalia23,61,48
Gimboa23,70,65
Mondo28,80,44
Plutonio33,20,036
Saxi Batuque Blend33,20,36
Xikomba34,40,41
Argentínska republikaTierra del Fuego42,4Nepoužíva sa
Santa Craz26,9Nepoužíva sa
Escalante240,2
Canadon Seco270,2
Hidra51,70,05
Medanito34,930,48
Arménska republikaArmenian MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Austrálsky zväzJabira42,30,03
Kooroopa (Jurassic)42Nepoužíva sa
Talgeberry (Jurassic)43Nepoužíva sa
Talgeberry (Up Cretaceous)51Nepoužíva sa
Woodside Condensate51,8Nepoužíva sa
Saladin-3 (Top Barrow)49Nepoužíva sa
Harriet38Nepoužíva sa
Skua-3 (Challis Field)43Nepoužíva sa
Barrow Island36,80,1
Northwest Shelf Condensate53,10
Jackson Blend41,90
Cooper Basin45,20,02
Griffin550,03
Buffalo Crade53Nepoužíva sa
Cossack48,20,04
Elang56,2Nepoužíva sa
Enfield21,70,13
Gippsland (Bass Strait)45,40,1
Azerbajdžanská republikaAzeri Light34,80,15
Bahrajnské kráľovstvoBahrain MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Bieloruská republikaBelaras MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Beninská republikaSeme22,60,5
Benin MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
BelizeBelize Light Crade40Nepoužíva sa
Belize MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Bolívijský mnohonárodný štátBolivian Condensate58,80,1
Brazílska federatívna republikaGaroupa30,50,1
Sergipano25,10,4
Campos Basin20Nepoužíva sa
Uracu (Upper Amazon)42Nepoužíva sa
Marlim20Nepoužíva sa
Brazil Polvo19,61,14
Roncador28,30,58
Roncador Heavy18Nepoužíva sa
Albacora East19,80,52
Branej sko-darussalamský štátSéria Light36,20,1
Champion24,40,1
Champion Condensate650,1
Brunei LS Blend320,1
Brunei Condensate65Nepoužíva sa
Champion Export23,90,12
Kamerunská republikaKole Marine Blend34,90,3
Lokele21,50,5
Moudi Light40Nepoužíva sa
Moudi Heavy21,3Nepoužíva sa
Ebome32,10,35
Cameroon MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
KanadaPeace River Light41Nepoužíva sa
Peace River Médium33Nepoužíva sa
Peace River Heavy23Nepoužíva sa
Manyberries36,5Nepoužíva sa
Rainbow Light and Médium40,7Nepoužíva sa
Pembina33Nepoužíva sa
Bells Hill Lake32Nepoužíva sa
Fosterton Condensate63Nepoužíva sa
Rangeland Condensate67,3Nepoužíva sa
Redwater35Nepoužíva sa
Lloydminster20,72,8
Wainwright- Kinsella23,12,3
Bow River Heavy26,72,4
Fosterton21,43
Smiley-Coleville22,52,2
Midale292,4
Milk River Pipeline361,4
Ipl-Mix Sweet400,2
Ipl-Mix Sour380,5
Ipl Condensate550,3
Aurora Light39,50,4
Aurora Condensate650,3
Reagan Field350,2
Synthetic Canada30,31,7
Cold Lake13,24,1
Cold Lake Blend26,9J
Canadian Federated39,40,3
Chauvin222,7
GCOs23Nepoužíva sa
GulfAlbertaL&M35,11
Light Sour Blend351,2
Lloyd Blend222,8
Peace River Condensate54,9Nepoužíva sa
Sarnium Condensate57,7Nepoužíva sa
Saskatchewan Light32,9Nepoužíva sa
Sweet Mixed Blend380,5
Syncrude320,1
Rangeland - South L & M39,50,5
Northblend Nevis34Nepoužíva sa
Canadian Common Condensate55Nepoužíva sa
Canadian Common390,3
Waterton Condensate65,1Nepoužíva sa
Panuke Condensate56Nepoužíva sa
Rainbow Light and Médium39,72
Wabasca23Nepoužíva sa
Hibernia37,30,37
BC Light40Nepoužíva sa
Boundary39Nepoužíva sa
Albian Heavy21Nepoužíva sa
Koch Alberta34Nepoužíva sa
Terra Nová32,3Nepoužíva sa
Echo Blend20,63,15
Western Canadian Blend19,8J
Western Canadian Select20,53,33
White Rose31,00,31
Access22Nepoužíva sa
Premium Albian Synthetic Heavy20,9Nepoužíva sa
Albian Residuum Blend (ARB)20,032,62
Christina Lake20,53
CNRL34Nepoužíva sa
Húsky Synthetic Blend31,910,11
Premium Albian Synthetic (PAS)35,50,04
Seal Heavy(SH)19,894,54
Suncor Synthetic A (OSA)33,610,178
Suncor Synthetic H (OSH)19,533,079
Peace Sour33Nepoužíva sa
Western Canadian Resid20,7Nepoužíva sa
Christina Dilbit Blend21,0Nepoužíva sa
Christina Lake Dilbit38,083,80
Čadská republikaDoba Blend (Early Production)24,80,14
Doba Blend (Later Production)20,80,17
Čilská republikaChile MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Čínska ľudová republikaTaching (Daqing)330,1
Shengli24,21
BeibuNepoužíva saNepoužíva sa
Chengbei17Nepoužíva sa
Lufeng34,4Nepoužíva sa
Xijiang28Nepoužíva sa
Wei Zhou39,9Nepoužíva sa
Liu Hua21Nepoužíva sa
Boz Hong170,282
Peng Lai21,80,29
Xi Xiang32,180,09
Kolumbijská republikaOnto35,30,5
Putamayo350,5
Rio Zulia40,40,3
Orito34,90,5
Cano-Limon30,80,5
Lasmo30Nepoužíva sa
Cano Duya-128Nepoužíva sa
Corocora-131,6Nepoužíva sa
Suria Sur-132Nepoužíva sa
Tunane-129Nepoužíva sa
Casanare23Nepoužíva sa
Cusiana44,40,2
Vasconia27,30,6
Castilla Blend20,81,72
Cupiaga43,110,082
South Blend28,60,72
Konžská republikaEmeraude23,60,5
Djeno Blend26,90,3
Viodo Marina-126,5Nepoužíva sa
Nkossa470,03
Konžská demokratická republikaMuanda340,1
Congo/Zaire31,70,1
Coco30,40,15
Republika Pobrežia SlonovinyEspoir31,40,3
Lion Cote41,10,101
Dánske kráľovstvoDan30,40,3
Gorm33,90,2
Danish North Sea34,50,26
Spojené arabské emiráty, DubajDubaj (Fateh)31,12
Margham Light50,30
Ekvádorská republikaOriente29,21
Quito29,50,7
Santa Elena350,1
Limoncoha-128Nepoužíva sa
Frontera-130,7Nepoužíva sa
Bogi-121,2Nepoužíva sa
Napo192
Napo Light19,3Nepoužíva sa
Egyptská arabská republikaBelayim27,52,2
El Morgan29,41,7
Rhas Gharib24,33,3
GulfofSuezMix31,91,5
Geysum19,5Nepoužíva sa
East Gharib (M)37,9Nepoužíva sa
Mango-135,1Nepoužíva sa
Rhas Budran25Nepoužíva sa
Zeit Bay34,10,1
East Zeit Mix390,87
Republika Rovníkovej GuineyZafiro30,3Nepoužíva sa
Alba Condensate55Nepoužíva sa
Ceiba30,10,42
Gabonská republikaGamba31,80,1
Mandji30,51,1
Lucina Marine39,50,1
Oguendjo35Nepoužíva sa
Rabi-Kouanga340,6
T'Catamba44,30,21
Rabi33,40,06
Rabi Blend34Nepoužíva sa
Rabi Light37,70,15
Etame Marin36Nepoužíva sa
Olende17,61,54
Gabonian MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
GruzínskoGeorgian MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Ghanská republikaBonsu320,1
Salt Pond37,40,1
Guatemalská republikaCoban27,7Nepoužíva sa
Rubelsanto27Nepoužíva sa
Indická republikaBombay High39,40,2
Indonézska republikaMinas (Sumatron Light)34,50,1
Ardjuna35,20,1
Attaka42,30,1
Súri18,40,2
Sanga Sanga25,70,2
Sepinggan37,90,9
Walio34,10,7
Arimbi31,80,2
Poleng43,20,2
Handil32,80,1
Jatibarang290,1
Cinta33,40,1
Bekapai400,1
Katapa520,1
Salawati380,5
Duri (Sumatran Heavy)21,10,2
Sembakung37,50,1
Badak41,30,1
Arun Condensate54,5Nepoužíva sa
Udang380,1
Klamono18,71
Bunya31,70,1
Pamusian18,10,2
Kerindigan21,60,3
Melahin24,70,3
Bunyu31,70,1
Camar36,3Nepoužíva sa
Cinta Heavy27Nepoužíva sa
Lalang40,4Nepoužíva sa
Kakap46,6Nepoužíva sa
Sisi-140Nepoužíva sa
Giti-133,6Nepoužíva sa
Ayu-134,3Nepoužíva sa
Bima22,5Nepoužíva sa
Padang Isle34,7Nepoužíva sa
Intan32,8Nepoužíva sa
Sepinggan - Yakin Mixed31,70,1
Widuri320,1
Belida45,90
Senipah51,90,03
Iránska islamská republikaIranian Light33,81,4
Iranian Heavy311,7
Soroosh (Cyrus)18,13,3
Dorrood (Darius)33,62,4
Rostam35,91,55
Salmon (Sassan)33,91,9
Foroozan (Fereidoon)31,32,5
Aboozar (Ardeshir)26,92,5
Sirri30,92,3
Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)27,12,5
Bahr/Nowruz25,02,5
Iranian MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Iracká republikaBasrah Light (Pers. Gulf)33,72
Kirkuk (Pers. Guli)35,11,9
Mishrif (Pers. Guli)28Nepoužíva sa
Bai Hasson (Pers. Gulí)34,12,4
Basrah Médium (Pers. Gulí)31,12,6
Basrah Heavy (Pers. Gulf)24,73,5
Kirkuk Blend (Pers. Gulí)35,12
N. Rumalia (Pers. Gulí)34,32
Ras el Behar33Nepoužíva sa
Basrah Light (Red Sea)33,72
Kirkuk (Red Sea)36,11,9
Mishrif(RedSea)28Nepoužíva sa
Bai Hasson (Red Sea)34,12,4
Basrah Médium (Red Sea)31,12,6
Basrah Heavy (Red Sea)24,73,5
Kirkuk Blend (Red Sea)341,9
N. Rumalia (Red Sea)34,32
Ratawi23,54,1
Basrah Light (Turkey)33,72
Kirkuk (Turkey)36,11,9
Mishrif (Turkey)28Nepoužíva sa
Bai Hasson (Turkey)34,12,4
Basrah Médium (Turkey)31,12,6
Basrah Heavy (Turkey)24,73,5
Kirkuk Blend (Turkey)341,9
N. Rumalia (Turkey)34,32
FAO Blend27,73,6
Kazašská republikaKumkol42,50,07
CPC Blend44,20,54
Kuvajtský štátMina al Ahmadi (Kuwait Export)31,42,5
Magwa (Lower Jurassic)38Nepoužíva sa
Burgan (Wafra)23,33,4
LíbyaBu Attifel43,60
Amna (high pour)36,10,2
Brega40,40,2
Sirtica43,30,43
Zueitina41,30,3
Bunker Hunt37,60,2
El Hofra42,30,3
Dahra410,4
Sarir38,30,2
Zueitina Condensate650,1
El Sharara42,10,07
MalajziaMiri Light36,30,1
Tembungo37,5Nepoužíva sa
Labuan Blend33,20,1
Tapis44,30,1
Tembungo37,40
Bintulu26,50,1
Bekok49Nepoužíva sa
Pulai42,6Nepoužíva sa
Dulang390,037
Mauritánska islamská republikaChinguetti28,20,51
Spojené štáty mexickéIsthmus32,81,5
Maya223,3
Olmeca39Nepoužíva sa
Altamira16Nepoužíva sa
Topped Isthmus26,11,72
Holandské kráľovstvoAlba19,59Nepoužíva sa
Neutrálna zónaEocéne (Wafra)18,64,6
Hout32,81,9
Khafji28,52,9
Burgan (Wafra)23,33,4
Ratawi23,54,1
Neutral Zóne Mix23,1Nepoužíva sa
Khafji Blend23,43,8
Nigérijská federatívna republikaForcados Blend29,70,3
Escravos36,20,1
Brass River40,90,1
Qua Iboe35,80,1
Bonny Médium25,20,2
Pennington36,60,1
Bomu330,2
Bonny Light36,70,1
Brass Blend40,90,1
Gilli Gilli47,3Nepoužíva sa
Adanga35,1Nepoužíva sa
Iyak-336Nepoužíva sa
Antan35,2Nepoužíva sa
OSO470,06
Ukpokiti42,30,01
Yoho39,6Nepoužíva sa
Okwori36,9Nepoužíva sa
Bonga28,1Nepoužíva sa
ERHA31,70,21
Amenam Blend390,09
Akpo45,170,06
EA38Nepoužíva sa
Agbami47,20,044
Nórske kráľovstvoEkofisk43,40,2
Tor420,1
Statfjord38,40,3
Heidrun29Nepoužíva sa
Norwegian Forties37,1Nepoužíva sa
Gullfaks28,60,4
Oseberg32,50,2
Norne33,10,19
Troll28,30,31
Draugen39,6Nepoužíva sa
Sleipner Condensate620,02
Ománsky sultanátOman Export36,30,8
Nezávislý štát Papua-Nová GuineaKutubu440,04
Peruánska republikaLoreto340,3
Talára32,70,1
High Cold Test37,5Nepoužíva sa
Bayovar22,6Nepoužíva sa
Low Cold Test34,3Nepoužíva sa
Carmen Central-520,7Nepoužíva sa
Shiviyacu-2320,8Nepoužíva sa
Mayna25,7Nepoužíva sa
Filipínska republikaNido26,5Nepoužíva sa
Philippines MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Katarský štátDukhan41,71,3
Qatar Marine35,31,6
Qatar Land41,4Nepoužíva sa
Spojené arabské emiráty, Ras Al KhaimahRak Condensate54,1Nepoužíva sa
Ras Al Khaimah MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Ruská federáciaUrals312
Russian Export Blend32,51,4
M10017,62,02
M100 Heavy16,672,09
Siberian Light37,80,4
E4 (Gravenshon)19,841,95
E4 Heavy182,35
Purovsky Condensate64,10,01
Sokol39,70,18
Saudskoarabské kráľovstvoLight (Pers. Gulf)33,41,8
Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)27,92,8
Médium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)30,82,4
Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)37,81,1
Light (Yanbu)33,41,2
Heavy (Yanbu)27,92,8
Médium (Yanbu)30,82,4
Berri (Yanbu)37,81,1
Médium (Zuluf/Marjan)31,12,5
Spojené arabské emiráty, SharjahMubarek. Sharjah370,6
Sharjah Condensate49,70,1
Singapurská republikaRantau50,50,1
Španielske kráľovstvoAmposta Marina North37Nepoužíva sa
Casablanca34Nepoužíva sa
El Dorado26,6Nepoužíva sa
Sýrska arabská republikaSyrian Straight15Nepoužíva sa
Thayyem35Nepoužíva sa
Omar Blend38Nepoužíva sa
Omar36,50,1
Syrian Light360,6
Souedie24,93,8
Thajské kráľovstvoErawan Condensate54,1Nepoužíva sa
Sirikit41Nepoužíva sa
Nang Nuan30Nepoužíva sa
Bualuang27Nepoužíva sa
Benchamas42,40,12
Republika Trinidadu a TobagaGaleota Mix32,80,3
Trintopec24,8Nepoužíva sa
Land/Trinmar23,41,2
Calypso Miscellaneous30,840,59
Tuniská republikaZarzaitine41,90,1
Ashtart291
ElBorma43,30,1
Ezzaouia-241,5Nepoužíva sa
Turecká republikaTurkish MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
UkrajinaUkraine MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska Auk37,20,5
Beatrice38,70,05
Brae33,60,7
Buchan33,70,8
Claymore30,51,6
S.V. (Brent)36,70,3
Tartan41,70,6
Tern350,7
Magnus39,30,3
Dunlin34,90,4
Fulmar400,3
Hutton30,50,7
N.W. Hutton36,20,3
Maureen35,50,6
Murchison38,80,3
Ninian Blend35,60,4
Montrose40,10,2
Beryl36,50,4
Piper35,60,9
Forties36,60,3
Brent Blend380,4
Flotta35,71,1
Thistle370,3
S.V. (Ninian)380,3
Argyle38,60,2
Heather33,80,7
South Birch38,6Nepoužíva sa
Wytch Farm41,5Nepoužíva sa
Cormorant North34,90,7
Cormorant South (Cormorant „A")35,70,6
Alba19,2Nepoužíva sa
Foinhaven26,30,38
Schiehallion25,8Nepoužíva sa
Captain19,10,7
Harding20,70,59
Spojené štáty americké, AljaškaANSNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké ColoradoNiobraraNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké, Nové MexikoFour CornersNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké, Severná DakotaBakkenNepoužíva saNepoužíva sa
North Dakota SweetNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké, TexasWTINepoužíva saNepoužíva sa
Eagle FordNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké, UtahCovenantNepoužíva saNepoužíva sa
Spojené štáty americké, vonkajší kontinentálny šelfBetaNepoužíva saNepoužíva sa
CarpinteriaNepoužíva saNepoužíva sa
Dos CuadrasNepoužíva saNepoužíva sa
HondoNepoužíva saNepoužíva sa
HuenemeNepoužíva saNepoužíva sa
PescadoNepoužíva saNepoužíva sa
Point ArguelloNepoužíva saNepoužíva sa
Point PedernalesNepoužíva saNepoužíva sa
SácateNepoužíva saNepoužíva sa
Santa ClaraNepoužíva saNepoužíva sa
SockeyeNepoužíva saNepoužíva sa
Uzbecká republikaUzbekistan MiscellaneousNepoužíva saNepoužíva sa
Venezuelská bolivarovska republikaJobo (Monagas)12,62
Lama Lamar36,71
Mariago271,5
Ruiz32,41,3
Tucipido360,3
Venez Lot 1736,30,9
Mara 16/1816,53,5
Tia Juana Light32,11,1
Tia Juana Med 2624,81,6
Officina35,10,7
Bachaquero16,82,4
Cento Lago36,91,1
Lagunillas17,82,2
La Rosa Médium25,31,7
San Joaquin420,2
Lagotreco29,51,3
Lagocinco361,1
Boscan10,15,5
Leona24,11,5
Barinas26,21,8
Sylvestre28,41
Mesa29,21,2
Ceuta31,81,2
Lago Medio31,51,2
Tigre24,5Nepoužíva sa
Anaco Wax41,50,2
Santa Rosa490,1
Bombai19,61,6
Aguasay41,10,3
Anaco43,40,1
BCF-Bach/Lagl716,82,4
BCF-Bach/Lag2120,42,1
BCF-21,921,9Nepoužíva sa
BCF-2423,51,9
BCF-31311,2
BCF Blend341
Bolival Coast23,51,8
Ceuta/Bach 1818,52,3
Corridor Block26,91,6
Cretaceous420,4
Guanipa300,7
Lago Mix Med.23,41,9
Larosa/Lagun23,81,8
Menemoto19,32,2
Cabimas20,81,8
BCF-23231,9
Oficina/Mesa32,20,9
Pilon13,82
Recon (Venez)34Nepoužíva sa
102 Tj (25)251,6
Tjl Cretaceous390,6
Tia Juana Pesado (Heavy)12,12,7
Mesa-Recon28,41,3
Oritupano192
Hombre Pintado29,70,3
Merey17,42,2
Lago Light41,20,4
Lagúna11,20,3
Bach/Ceuta Mix241,2
Bachaquero 13132,7
Ceuta - 28281,6
Temblador23,10,8
Lagomar321,2
Taparito17Nepoužíva sa
BCF-Heavy16,7Nepoužíva sa
BCF-Medium22Nepoužíva sa
Caripito Blend17,8Nepoužíva sa
Laguna/Ceuta Mix18,1Nepoužíva sa
Morichal10,6Nepoužíva sa
Pedenales20,1Nepoužíva sa
Quiriquire16,3Nepoužíva sa
Tucupita17Nepoužíva sa
Furrial-2 (E. Venezuela)27Nepoužíva sa
Curazao Blend18Nepoužíva sa
Santa Barbara36,5Nepoužíva sa
Cerro Negro15Nepoužíva sa
BCF2221,12,11
Hamaca261,55
ZuatalO15Nepoužíva sa
Zuata2025Nepoužíva sa
Zuata3035Nepoužíva sa
Monogas15,9J,J
Corocoro24Nepoužíva sa
Petrozuata19,52,69
Morichal 1616Nepoužíva sa
Guafita28,60,73
Vietnamská socialistická republikaBach Ho (White Tiger)38,60
DaiHung (Big Bear)36,90,1
Rang Dong37,70,5
Ruby35,60,08
Su Tu Den (Black Lion)36,80,05
Jemenská republikaNorth Yemeni Blend40,5Nepoužíva sa
Alif40,40,1
Maarib Lt.490,2
Masila Blend30-310,6
Shabwa Blend34,60,6
akákoľvekRoponosná bridlicaNepoužíva saNepoužíva sa
akákoľvekBridlicová ropaNepoužíva saNepoužíva sa
akákoľvekZemný plyn: privedený od zdrojaNepoužíva saNepoužíva sa
akákoľvekZemný plyn: z LNGNepoužíva saNepoužíva sa
akákoľvekBridlicový plyn: privedený od zdrojaNepoužíva saNepoužíva sa
akákoľvekUhlieNepoužíva saNepoužíva sa

Príloha č. 5 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.

PREDBEŽNÉ ODHADOVANÉ EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

Časť A

Predbežné odhadované emisie zo surovín pre výrobu biopalív a biokvapalín vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy [gCO2eq/MJ]*)

Skupina surovínStred*)Percentuálny rozsah odvodený od analýzy citlivosti**)
Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob128 až 16
Cukornaté plodiny134 až 17
Olejniny5533 až 66

*) Stredné hodnoty, ktoré sú tu zahrnuté, predstavujú vážený priemer individuálne modelovaných hodnôt surovín.

**) Rozsah, ktorý je tu zahrnutý, odráža 90 % výsledkov pri použití hodnôt piaty a dvadsiaty piaty percentil vyplývajúcich z analýzy. Piaty percentil znamená hodnotu, pod ktorou sa nachádzalo 5 % pozorovaní (t. j. 5 % celkových použitých údajov malo výsledky pod dolnými hodnotami 8, 4 a 33 g CO2eq/MJ). Deväťdesiaty piaty percentil znamená hodnotu, pod ktorou sa nachádzalo 95 % pozorovaní (t. j. 5 % celkových použitých údajov malo výsledky nad hornými hodnotami 16, 17 a 66 g CO2eq/MJ).

Časť B

Biopalivá, pri ktorých sa odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy považujú za nulové.

Pri biopalivách a biokvapalinách vyrábaných z nasledujúcich kategórií surovín sa odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy považuje za nulový, ak suroviny

1. nie sú uvedené v časti A,

2. ktorých výroba viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. j. k zmene jednej z týchto kategórií pôdnej pokrývky podľa IPCC: lesná pôda, trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná pôda na ornú pôdu alebo pôdu pre trvácne plodiny***). Vtedy sa hodnota emisií (el) vyplývajúcich z priamej zmeny využívania pôdy vypočíta v súlade s prílohou č. 2 časť C siedmy bod.

***) Trvácne plodiny sa vymedzujú ako viacročné plodiny, ktorých kmene sa väčšinou každoročne nezberajú, ako napríklad rýchlo rastúce výmladkové porasty a palma olejná.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11 znejú:

9) Nariadenie Rady (ES) č. 2964/95 z 20. decembra 1995, ktorým sa zavádza evidencia dovozov a dodávok ropy v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 22.12.1995).

10) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12. 2015).

11) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12. 2015).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.


László Sólymos v. r.