Vyhláška č. 186/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z.

Platnosť od 10.07.2017
Účinnosť od 01.09.2017

OBSAH

186

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 27. júna 2017,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe písmene C sa za riadok 3 vkladá nový riadok 4, ktorý znie:


4.2983 Ggastronomické služby2983 G
“.

Doterajší riadok 4 sa označuje ako riadok 5.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.


Peter Plavčan v. r.