Zákon č. 178/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.07.2017
Účinnosť od 01.09.2017

OBSAH

178

ZÁKON

zo 14. júna 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z. a zákona č. 151/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 66 odsek 5 znie:

(5) Orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí, aby riaditelia stredných škôl v jeho územnej pôsobnosti určili na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača termíny v čase od 25. marca do 15. apríla tak, aby sa termíny tohto overenia na jednotlivých stredných školách nezhodovali.“.

2. § 100 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) V odborných učilištiach možno zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko učebných odborov.“.

3. V § 157 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa dvadsiaty až dvadsiaty druhý bod a v písmene b) sa vypúšťa tretí bod.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.