Zákon č. 165/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH

165

ZÁKON

z 13. júna 2017,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z. a zákona č. 73/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 13 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) na základe rozhodnutia toho, kto ho delegoval.“.

2. Za § 219 sa vkladá § 219a, ktorý znie:

㤠219a

Voľby podľa § 219 ods. 3 možno vyhlásiť do 31. októbra 2017.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.