Vyhláška č. 161/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu

Platnosť od 22.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH

161

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 14. júna 2017,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/20011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu sa dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

2. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami

(1) Členovi výberovej komisie, ktorý nie je sudcom, patrí náhrada za členstvo vo výberovej komisii v sume 30 eur.

(2) Náhradu podľa odseku 1 vypláca ministerstvo do 15 dní od skončenia výberového konania.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


Lucia Žitňanská v. r.