Zákon č. 148/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH

148

ZÁKON

z 10. mája 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. d) druhom bode sa nad slovom „prevádzkovateľ“ vypúšťa odkaz 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.

2. V § 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

g) prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,

h) stavebník je osoba, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosť podľa prílohy č. 1 alebo s cieľom zmeniť stavbu; stavebník môže byť súčasne prevádzkovateľom.“.

Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená i) až r).

3. V § 3 ods. 3 písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová „a na jej uvedenie do prevádzky“.

4. V § 3 odsek 4 znie:

(4) Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 sa vypúšťajú.

5. V § 6 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

6. V § 7 ods. 1 písm. j) sa za slová „oxidu uhličitého“ vkladajú slová „a jeho vtláčanie“.

7. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

r) označenie stavebníka, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ.“.

8. V § 8 ods. 3 písm. d) sa na začiatok vkladá slovo „o“.

9. V § 9 ods. 2 a § 10 písm. c) sa slová „§ 11 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. d)“.

10. V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) ministerstvo vo veci určenia odchylných hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6.“.

11. V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Inšpekcia overí úplnosť žiadosti do 60 dní od jej doručenia.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

12. V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Ak inšpekcia v priebehu konania zistí, že nemožno v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na doplnenie podkladov, pričom inšpekcia určí po konzultácii s prevádzkovateľom alebo stavebníkom primeranú lehotu na doplnenie podkladov.

(8) Prevádzkovateľ podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v lehote piatich mesiacov pred uplynutím lehoty platnosti povolenia. Ak sa konanie o zmenu integrovaného povolenia neskončí do piatich mesiacov bez zavinenia prevádzkovateľa, platia pre prevádzkovateľa podmienky určené v povolení pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia až do ukončenia tohto konania.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.

13. V § 11 ods. 9 sa slová „odsekov 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 6“.

14. V § 11 ods. 10 úvodnej vete sa slová „v odseku 6“ nahrádzajú slovami „v odseku 9“ a v § 11 ods. 10 písm. b) až d) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

15. V § 12 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. a)“ a slová „§ 11 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“.

16. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu.“.

17. V § 15 ods. 2 sa slová „§ 11 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. a)“ a slová „§ 11 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“.

18. V § 15 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 3 písm. a) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. a) a f)“ a slová „§ 11 ods. 3 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. d)“.

19. V § 16 úvodnej vete sa za slovo „konanie,“ vkladajú slová „ak nezačala konanie z vlastného podnetu,“.

20. § 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak prevádzkovateľ nie je stavebníkom, inšpekcia vydá povolenie, v ktorom určí podmienky na vykonávanie činnosti pre prevádzkovateľa, a samostatné povolenie s podmienkami pre stavebníka.“.

21. V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

p) určí opatrenia na vyčlenenie vhodného priestoru na umiestnenie zariadenia na zachytávanie a vtláčanie oxidu uhličitého na základe posúdenia splnených podmienok podľa § 7 ods. 1 písm. j) a iných dostupných informácií, ktoré sa týkajú najmä ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.“.

22. V § 25 ods. 4 sa číslo „50“ nahrádza číslom „20“.

23. V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) plniť opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a).“.

24. § 26 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v povolení vydanom na základe žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 8; túto lehotu nemožno predĺžiť.

(10) Prevádzkovateľ je povinný v lehote troch mesiacov odo dňa uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonania jej rekultivácie podať inšpekcii návrh na kolaudáciu stavby.“.

25. V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) je dotknutým orgánom vo veci určenia odchylných hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6.“.

26. V § 33 ods. 4 písm. a) sa spojka „a“ za slovom „prevádzke“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a poskytnúť sprievod povereného zamestnanca prevádzkovateľa“.

27. V § 37 ods. 1 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:

n) neuzavrel skládku odpadov alebo jej časť alebo nevykonal jej rekultiváciu v lehote podľa § 26 ods. 9,

o) nepožiadal o kolaudáciu stavby v lehote podľa § 26 ods. 10,“.

Doterajšie písmená n) až q) sa označujú ako písmená p) až s).

28. V § 37 ods. 1 písmeno q) znie:

q) nesplnil niektorú z povinností podľa § 26 ods. 2 až 4 alebo ods. 8,“.

29. V § 37 ods. 2 sa písmeno „p)“ nahrádza písmenom „r)“ a v ods. 3 sa slová „až o) a písm. q)“ nahrádzajú slovami „až m), písm. p), q) a s)“.

30. V § 37 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. n) alebo písm. o) inšpekcia uloží pokutu od 150 000 eur do 1 000 000 eur.“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

31. V § 39 sa slová „§ 4, 6, 7, 9 až 12, 15 až 19, 21, 25 a 29“ nahrádzajú slovami „§ 4, 6, 7, § 9 až 12, § 15 až 19, § 21, 25, § 26 ods. 9 a § 29“.

32. Za § 40c sa vkladá § 40d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2017

(1) Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2017.

(2) Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2017; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. júla 2017 sa dokončia iba vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.“.

33. Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 5, 26 a 34 znejú:

2) § 15 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

5) § 4 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26) Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

34) § 8 ods. 6 zákona č. 128/2015 Z. z.“.

34. V prílohe č. 1 v bode 6.9 sa za slovo „prevádzky“ vkladajú slová „a súvisiace povrchové, prepravné a vtláčacie zariadenia“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.