Zákon č. 147/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

147

ZÁKON

z 10. mája 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. n) sa za slovo „akumulovať“ vkladajú slová „a úplne a trvalo izolovať“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ukladanie oxidu uhličitého nie je dovolené v úložisku, ktorého úložný komplex presahuje územie členských štátov Európskej únie, ich výhradných hospodárskych zón a ich kontinentálne šelfy.5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 242/1996 Z. z.).“.

3. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „úložiska a úložného komplexu“ nahrádzajú slovami „úložiska, úložného komplexu a okolitej oblasti“.

4. V § 4 ods. 2 písmeno f) znie:

f) záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitného predpisu,3) alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu,3a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:

3) § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3a) § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 314/2014 Z. z.“.

5. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Od začatia konania o vydanie povolenia na ukladanie až do jeho právoplatného ukončenia nesmie byť v úložnom komplexe určené nové prieskumné územie pre vybrané geologické práce podľa osobitného predpisu.8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 23 ods. 11 písm. c) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 147/2017 Z. z.“.

6. V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Vydaniu tohto povolenia predchádza zisťovacie konanie a vydanie záverečného stanoviska podľa osobitného predpisu.8b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

8b) § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie úložiska, súvisiacich povrchových a vtláčacích zariadení, úložného komplexu, a tam, kde je to možné, aj mraku oxidu uhličitého, a kde je to vhodné, aj okolitej oblasti na účely

a) porovnania skutočného a modelového správania oxidu uhličitého a formačnej vody v úložisku,

b) zisťovania významných nedostatkov,

c) zisťovania migrácie oxidu uhličitého,

d) zisťovania úniku oxidu uhličitého,

e) zisťovania významných nepriaznivých účinkov na životné prostredie a jeho zložky,13) vrátane pitnej vody, obyvateľov a používateľov okolitej biosféry,

f) posudzovania účinnosti nápravných opatrení a dodatočných nápravných opatrení prijatých podľa § 13,

g) aktualizácie posudzovania bezpečnosti a neporušenosti úložného komplexu z krátkodobého hľadiska a z dlhodobého hľadiska vrátane posúdenia, či uložený oxid uhličitý bude úplne a trvalo izolovaný.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 2 zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.“.

8. V § 10 ods. 3 písmeno a) znie:

a) zmeny posúdeného rizika úniku a rizika pre verejné zdravie a životné prostredie,“.

9. V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:

c) zlepšenie najlepšie dostupných techník.14)“.

10. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Prevádzkovateľ je povinný zaslať obvodnému banskému úradu každoročne v lehote do 31. januára správu o vykonanej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje

a) výsledky monitorovania vrátane informácií o použitej monitorovacej technike,

b) množstvo, zloženie a vlastnosti vtláčaných prúdov a uložených prúdov oxidu uhličitého,

c) doklad o zložení finančného zabezpečenia upraveného podľa § 16 ods. 5 a doklad o vytvorení finančnej úhrady podľa § 17 ods. 1 a o jej výške,

d) informácie dôležité na posúdenie plnenia podmienok povolenia na ukladanie a rozširovanie poznatkov o pôsobení oxidu uhličitého v úložisku.“.

11. V § 12 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré vedie prevádzkovateľ.“.

12. V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „so zameraním sa na opatrenia minimalizácie účinkov ukladania na verejné zdravie a na životné prostredie“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri priebežných prehliadkach sa preveria súvisiace povrchové zariadenia, vtláčacie zariadenia a monitorovacie zariadenia a rozsah súvisiacich účinkov úložného komplexu na verejné zdravie a na životné prostredie.“.

13. V § 10 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 4 písm. c) sa slovo „poznatky“ nahrádza slovom „postupy“.

14. V § 14 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „zavretí“ nahrádza slovom „uzavretí“.

15. V § 15 ods. 3 písmeno a) znie:

a) súlad skutočného správania vtláčaného oxidu uhličitého s modelovým správaním, ktoré je uvedené v prílohe č. 1,“.

16. V § 15 ods. 3 písmeno c) znie:

c) vývojový trend úložiska k dlhodobej stabilite kapacity úložiska,“.

17. V § 15 ods. 3 písmeno d) znie:

d) parametre týkajúce sa histórie ukladania oxidu uhličitého významné z hľadiska určenia povinností po ukončení prechodu povinností.“.

18. V § 15 ods. 4 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e) vrátane všetkých aktualizovaných požiadaviek na zapečatenie úložiska a odstránenie vtláčacích zariadení“.

19. V § 17 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „a parametre týkajúce sa histórie ukladania oxidu uhličitého významné z hľadiska určenia povinností po ukončení prechodu povinností“.

20. V § 18 ods. 4 písmená a) až c) znejú:

a) využiteľnú kapacitu úložiska, ktorá sa môže v primeranej miere sprístupniť,

b) využiteľnú kapacitu prepravnej siete,

c) potrebu odmietnuť prístup, ak existuje nezlučiteľnosť technických špecifikácií, ktorú nemožno vhodným spôsobom prekonať,“.

21. V § 18 ods. 7 sa slová „môže nariadiť“ nahrádzajú slovom „nariadi“.

22. V § 18 ods. 7 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak to nepriaznivo neovplyvní environmentálnu bezpečnosť prepravy a ukladania.“.

23. V § 19 ods. 2 písm. c) sa za slová „uzavretých úložísk“ vkladajú slová „a okolitých úložných komplexov“.

24. V § 19 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:

f) charakteristík úložísk a úložných komplexov a posúdení úplnej izolácie a trvalej izolácie uloženého oxidu uhličitého podľa § 3 ods. 2 a prílohy č. 1,

g) dostupných informácií potrebných na posúdenie úplnej izolácie a trvalej izolácie uloženého oxidu uhličitého,“.

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená h) až m).

25. V § 19 ods. 3 sa za slová „verejnej správy“ vkladajú slová „pri plánovacích postupoch a“.

26. V prílohe č. 1 názve a poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a okolitej oblasti“.

27. V prílohe č. 1 úvodnej vete sa za slová „úložného komplexu“ vkladajú slová „a okolitej oblasti“.

28. V prílohe č. 1 druhom bode úvodnej vete sa slová „model úložného komplexu“ nahrádzajú slovami „model alebo modely úložného komplexu, nadložia a hydraulicky prepojených oblastí a kvapalín“.

29. V prílohe č. 1 druhom bode podbode 2.3 sa slová „širšieho okolia“ nahrádzajú slovami „okolitej oblasti“.

30. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„ Príloha č. 3 k zákonu č. 258/2011 Z. z. v znení zákona č. 147/2017 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 28. 1. 2012) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 124, 25. 4. 2014).“.

31. Slová „dodatočné nápravné opatrenia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „potrebné nápravné opatrenia“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú tieto slová: „zapísanej v registri partnerov verejného sektora7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

2. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

3. V § 23 ods. 11 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) v navrhovanom prieskumnom území prebieha konanie o vydaní povolenia na ukladanie podľa osobitného predpisu,26c)“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 26c znie:

26c) § 6 zákona č. 258/2011 Z. z.“.

4. Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠45e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2017

Ustanovenie § 45d sa od 1. júla 2017 neuplatňuje.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.