Oznámenie č. 13/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Platnosť od 27.01.2017
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 3. februára 2017 v súlade s čl. 16 ods. 1.

OBSAH

POJMY (Čl. 2)
OSOBNÁ DOPRAVA (Čl. 3 - Čl. 6)
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (Čl. 8 - Čl. 16)

13

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 2015 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 193 z 12. septembra 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 24. novembra 2016.

Dohoda nadobudne platnosť 3. februára 2017 v súlade s čl. 16 ods. 1.


DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU GRUZÍNSKA O MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ OSOBNEJ A NÁKLADNEJ DOPRAVE

Vláda Slovenskej republiky a vláda Gruzínska (ďalej len „zmluvné strany“) vedené snahou podporiť v záujme ich ekonomických vzťahov rozvoj cestnej osobnej a nákladnej dopravy medzi oboma zmluvnými stranami, dohodli sa takto:

ROZSAH PLATNOSTI

Článok 1

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi územiami štátov zmluvných strán, ako aj na tranzitnú dopravu ich územím vykonávanú v prenájme alebo za odmenu, alebo pre vlastné potreby. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na prepravu osôb a tovaru medzi územím štátu jednej zo zmluvných strán a tretím štátom vozidlami evidovanými na území štátu druhej zmluvnej strany.

POJMY

Článok 2

Na účely tejto dohody pojem

a) „dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je na území štátu jednej zo zmluvných strán, v ktorom má pobyt alebo sídlo, oprávnená vykonávať medzinárodnú cestnú osobnú a/alebo nákladnú dopravu v prenájme alebo za odmenu, alebo pre vlastné potreby v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na tomto území,

b) „vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel, z ktorých je aspoň motorové vozidlo evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán a ktoré sa používajú výlučne na cestnú osobnú a/alebo nákladnú dopravu,

c) „osobné motorové vozidlo“ znamená akékoľvek vozidlo s motorovým pohonom, ktoré má viac ako deväť miest na sedenie vrátane miesta vodiča,

d) „pravidelná osobná doprava" znamená službu, ktorá sa poskytuje na účely prepravy cestujúcich podľa určených cestovných poriadkov po určených trasách a pri ktorých môžu cestujúci nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach,

e) „nepravidelná osobná doprava“ znamená službu, ktorá nepatrí pod definíciu pravidelnej osobnej dopravy,

f) „územie štátu zmluvnej strany“ znamená

– vo vzťahu k Slovenskej republike Slovenskú republiku a použitý v geografickom zmysle označuje jej územie, na ktorom Slovenská republika vykonáva svoje suverénne práva a jurisdikciu v súlade so zásadami medzinárodného práva,

– vo vzťahu ku Gruzínsku územie definované gruzínskou legislatívou vrátane územného teritória, jeho podložia a vzdušného priestoru nad ním, vnútrozemských vôd a teritoriálnych vôd, morského dna a morského podložia a vzdušného priestoru nad nimi, na ktorých Gruzínsko vykonáva svoju jurisdikciu a suverénne práva, ako aj priľahlých zón, osobitnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu a jeho teritoriálnych vôd, na ktorých môže Gruzínsko vykonávať svoje suverénne práva a/alebo jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom,

g) „príslušný orgán“ znamená

(i) v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

(ii) v prípade Gruzínska Ministerstvo hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska a/alebo Správu pozemnej dopravy alebo iné príslušné orgány zodpovedné za cestnú dopravu.

OSOBNÁ DOPRAVA

Článok 3

Okrem dopravy uvedenej v článku 6 osobná doprava vykonávaná v prenájme alebo za odmenu osobným motorovým vozidlom do štátov zmluvných strán alebo z nich, alebo tranzitom cez ich územia podlieha schváleniu príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

Článok 4

1. Pravidelná osobná doprava medzi územiami štátov zmluvných strán alebo tranzitom cez ich územia podlieha vzájomnému schváleniu príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

2. Príslušný orgán štátu každej zmluvnej strany vydá povolenie na vykonávanie dopravy na tom úseku trasy, ktorý prechádza územím jej štátu.

3. Príslušné orgány vzájomne určia podmienky povolenia, a to jeho platnosť, frekvenciu jázd, cestovné poriadky, tarify, ktoré sa budú používať, ako aj ďalšie podrobnosti potrebné na plynulé a efektívne prevádzkovanie pravidelnej osobnej dopravy.

4. Žiadosť o vydanie povolenia sa zašle príslušnému orgánu štátu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, ktorý má právo ju prijať alebo zamietnuť. V prípade, že proti žiadosti nie sú žiadne námietky, tento príslušný orgán to oznámi príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany.

5. Žiadosť musí obsahovať doklady s potrebnými podrobnosťami, ako sú navrhované cestovné poriadky, tarify a trasa, obdobie, počas ktorého sa bude linka prevádzkovať počas roka, a dátum predpokladaného začatia linky. Príslušné orgány si môžu vyžiadať také podrobné doplňujúce údaje, aké považujú za potrebné.

6. Povolenie sa vydáva na meno dopravcu a nemožno ho previesť na tretiu osobu.

7. Doba platnosti povolenia nepresiahne päť rokov.

Článok 5

Každá nepravidelná doprava, ktorá nie je uvedená v článku 6, podlieha povoleniu. Žiadosti o vydanie povolení sa predkladajú príslušnému orgánu štátu zmluvnej strany, na území ktorého má dopravca pobyt alebo sídlo. Tento príslušný orgán ju zasiela príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany so svojimi odporúčaniami. Žiadosti budú vybavené do tridsiatich (30) dní. Žiadosti obsahujú meno dopravcu, dobu platnosti požadovaného povolenia, frekvencie a presný počet jázd, ako aj východiskové a cieľové miesta. Zmiešaná komisia zriadená podľa článku 13 tejto dohody určí formu žiadosti.

Článok 6

1. „Príležitostná doprava cestujúcich“ zahŕňa typy dopravy, ktoré nezodpovedajú definícii pravidelnej osobnej dopravy. Podlieha povoleniu okrem týchto prípadov:

a) jazdy „za zatvorenými dverami“, t. j. služby, pri ktorých sa to isté osobné motorové vozidlo používa na prepravu tej istej skupiny cestujúcich počas celej cesty a na ich odvoz z územia štátu hostiteľskej zmluvnej strany, pričom východiskové miesto sa nachádza na území štátu zmluvnej strany, kde má dopravca pobyt alebo sídlo;

b) jazdy, pri ktorých dopravný prostriedok absolvuje cestu tam s cestujúcimi a cestu späť bez cestujúcich; východiskové miesto sa nachádza na území štátu zmluvnej strany, kde má dopravca pobyt alebo sídlo;

c) jazdy, pri ktorých dopravný prostriedok absolvuje cestu tam bez cestujúcich a všetkých cestujúcich vyzdvihne na tom istom mieste za predpokladu, že je splnená jedna (alebo viaceré) z týchto podmienok:

– skupina cestujúcich bola vytvorená na základe zmluvy o doprave, ktorá bola podpísaná pred ich príchodom na územie štátu druhej zmluvnej strany, kde bude skupina vyzdvihnutá a odvezená z tohto územia;

– cestujúci, ktorí boli predtým privezení na územie štátu druhej zmluvnej strany tým istým dopravcom podľa odseku 1 písm. b), kde budú následne vyzdvihnutí a odvezení na územie štátu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované; a

– cestujúcim, ktorí boli pozvaní, aby vycestovali na územie štátu druhej zmluvnej strany, uhrádza náklady na dopravu pozývajúca osoba; títo cestujúci musia tvoriť homogénnu skupinu, ktorá nebola vytvorená iba na účely vykonania tejto špeciálnej cesty a ktorá bude privezená na územie štátu zmluvnej strany, kde má dopravca pobyt alebo sídlo;

d) tranzit cez územia štátov zmluvných strán v spojení s príležitostnou dopravou, ktorá je oslobodená od povolenia;

e) prázdne osobné motorové vozidlo, ktoré sa použije výlučne ako náhrada za poškodené alebo pokazené osobné motorové vozidlo a vykonáva medzinárodnú dopravu podľa tejto dohody.

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) až e) musí mať vodič vo svojom vozidle riadne vyplnený jazdný list obsahujúci zoznam cestujúcich, ktorý bude riadne opečiatkovaný a podpísaný dopravcom, počas poskytovania dopravných služieb podľa vyššie uvedených odsekov tak, ako ho schválila zmiešaná komisia, ak to vyžadujú príslušné orgány v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3. Pri jazdách bez cestujúcich podľa odseku 1 písm. c) musí mať vodič vo vozidle aj doklady oprávňujúce na vykonávanie jazdy, v každom prípade zmluvu o doprave, jazdný list pre cestu tam s cestujúcimi, predchádzajúcu cestu späť bez cestujúcich, alebo pozvánku.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Článok 7

1. Okrem výnimiek uvedených v odseku 3 tohto článku, nákladná doprava v prenájme alebo za odmenu, alebo pre vlastné potreby vykonávaná podľa ustanovení tejto dohody dopravcom, ktorý má pobyt alebo sídlo na území štátu jednej zo zmluvných strán, motorovými vozidlami evidovanými na území štátu tej istej zmluvnej strany podlieha povoleniu príslušných orgánov štátu druhej zmluvnej strany.

2. Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa môžu dohodnúť každoročne na výmene určitého počtu povolení platných od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roku. Povolenie môže v tom istom čase a počas jednej jazdy tam a späť používať iba jedno vozidlo. Povolenie oprávňuje vykonávať dopravu medzi územiami štátov zmluvných strán, tranzitom cez ich územia alebo z územia štátu jednej zo zmluvných strán do/z tretieho štátu.

3. Od povolenia je oslobodená

a) preprava tovaru motorovými vozidlami, ktorých celková prípustná hmotnosť vrátane prívesov neprevyšuje 6 ton alebo ktorých užitočné zaťaženie vrátane prívesov neprevyšuje 3,5 tony,

b) preprava tovaru z letiska alebo na letisko v prípade odklonenia dopravy,

c) preprava poškodených alebo havarovaných vozidiel, ako aj doprava opravárenských vozidiel,

d) jazda prázdneho nákladného vozidla, ktoré má nahradiť vozidlo havarované v inom štáte, ako aj spiatočná jazda havarovaného vozidla po oprave,

e) preprava náhradných dielcov a zásob pre zaoceánske lode a lietadlá,

f) preprava zdravotníckych zásob a vybavenia potrebných v prípade mimoriadnych udalostí, najmä živelnej pohromy,

g) preprava diel a predmetov na veľtrhy a výstavy,

h) preprava na nekomerčné účely materiálov, príslušenstva a zvierat na divadelné, hudobné, filmové, športové, cirkusové predstavenia a veľtrhy a z nich, ako aj preprava materiálov určených na rozhlasové nahrávanie alebo na filmovú a televíznu produkciu,

i) preprava poštových zásielok vo verejných službách,

j) preprava tiel zosnulých,

k) prvá jazda prázdneho zakúpeného vozidla (nového alebo použitého).

4. Povolenia vydávajú príslušné orgány štátu zmluvnej strany, v ktorej je vozidlo evidované, v rozsahu kontingentu stanoveného ročne dohodou medzi príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán. Na požiadanie jednej zo zmluvných strán možno si po ich vzájomnej dohode vymeniť dodatočný počet povolení.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 8

1. Dopravca, ktorý má pobyt alebo sídlo na území štátu jednej zmluvnej strany, nemôže vykonávať prepravu medzi dvoma miestami na území štátu druhej zmluvnej strany, ak mu na tento účel nebolo udelené osobitné povolenie príslušného orgánu štátu tejto druhej zmluvnej strany.

2. Zmiešaná komisia v prípade potreby stanoví možnosti vydania osobitného povolenia a podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať.

Článok 9

1. Pokiaľ ide o hmotnosť a rozmery vozidiel, obe zmluvné strany sa zaväzujú, že nestanovia pre vozidlá evidované na území štátu druhej zmluvnej strany prísnejšie podmienky, než sú tie, ktoré musia spĺňať vozidlá evidované na území jej štátu.

2. Hmotnosť a rozmery vozidla musia zodpovedať oficiálnej evidencii vozidla.

3. Dopravcovia štátov zmluvných strán sú povinní dodržiavať vnútroštátne právne predpisy štátu druhej zmluvnej strany týkajúce sa hmotnosti a rozmerov vozidiel pri vstupe na územie štátu tejto zmluvnej strany.

4. Osobitné povolenie sa bude požadovať, ak hmotnosť a/alebo rozmery vozidla evidovaného na území štátu jednej zmluvnej strany prekročí povolenú maximálnu hmotnosť a/alebo rozmery platné na území štátu druhej zmluvnej strany. Dopravca požiada o toto povolenie príslušný orgán štátu tejto zmluvnej strany pred vstupom na územie jej štátu.

5. Preprava nebezpečných vecí po území štátov zmluvných strán sa musí vykonávať v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) z 30. septembra 1957.

6. Ak sa na prepravu nebezpečných vecí podľa Európskej dohody (ADR) uvedenej v odseku 5 tohto článku alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán vyžaduje osobitné povolenie, musí ho dopravca štátu zmluvnej strany dostať od príslušných orgánov štátu druhej zmluvnej strany pred vstupom na územie štátu tejto zmluvnej strany.

7. Ak sa v osobitných povoleniach uvedených v odseku 6 tohto článku stanovuje jazda vozidla po určitej trase, musí sa preprava uskutočniť po tejto trase.

Článok 10

1. Dopravcovia štátov zmluvných strán vykonávajúci prepravu cestujúcich a tovaru podľa tejto dohody sa na základe princípu vzájomnosti oslobodzujú od daní, poplatkov a iných platieb spojených s vlastníctvom a používaním vozidla, ako aj od poplatkov za tranzit vozidla po cestách štátu druhej zmluvnej strany.

2. Oslobodenie podľa odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na poplatky vyberané na základe princípu nediskriminácie za používanie ciest, diaľnic, mostov a tunelov, ktoré podliehajú poplatkom.

Článok 11

Dopravcovia a posádky ich vozidiel sú povinní pri vykonávaní dopravy na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať vnútroštátne právne predpisy platné na území štátu tejto zmluvnej strany.

Článok 12

Ak dopravca štátu jednej zmluvnej strany poruší na území štátu druhej zmluvnej strany niektoré ustanovenie tejto dohody, príslušný orgán štátu zmluvnej strany, na území ktorého došlo k porušeniu, bude o tom, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek konania platné na tomto území, informovať druhú zmluvnú stranu, ktorá podnikne také kroky, aké jej umožňujú vnútroštátne právne predpisy. Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o uložených sankciách.

Článok 13

1. Zmluvné strany určia príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie ustanovení tejto dohody na území svojho štátu, o čom sa budú navzájom informovať.

2. Na účely vykonávania ustanovení tejto dohody sa zriaďuje zmiešaná komisia.

3. Zmiešaná komisia sa bude stretávať na žiadosť jednej zo zmluvných strán a bude zložená zo zástupcov príslušných orgánov štátov oboch zmluvných strán.

Článok 14

Akýkoľvek spor týkajúci sa vykonávania alebo výkladu tejto dohody sa medzi zmluvnými stranami rieši prostredníctvom konzultácií a/alebo rokovaní.

Článok 15

Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou. Zmeny a doplnky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody a nadobudnú platnosť podľa rovnakých pravidiel ako dohoda.

Článok 16

1. Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom odo dňa prijatia posledného písomného oznámenia, ktorým sa zmluvné strany vzájomne informujú o splnení podmienok potrebných pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zmluvná strana môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 13. novembra 2015 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, gruzínskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tejto dohody je rozhodujúci anglický text.


Za vládu Slovenskej republiky:

František Palko v. r.

Za vládu Gruzínska:

Alexander Nalbandov v. r.