Vyhláška č. 111/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky č. 543/2008 Z. z.

Platnosť od 23.05.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 15. mája 2017,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky č. 543/2008 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 146 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky č. 543/2008 Z. z. sa mení takto:

V § 5 sa slová „2 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


Lucia Žitňanská v. r.