Oznámenie č. 106/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. apríla 2017 č. MF/008740/2017- 421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.)

Platnosť od 11.05.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

106

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie z 26. apríla 2017 č. MF/008740/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie upravuje druhovú, organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na schválenie zákona č. 310/2016 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novelu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. V opatrení sú premietnuté aj ďalšie zmeny technického a vecného charakteru, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 8/2017 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.