Oznámenie č. 95/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote

Platnosť od 26.02.2016

95

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

z 26. januára 2016

o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica

1. Úvodné ustanovenia

a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica (ďalej len „zberateľská eurominca“).

b) Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.

c) Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jej hmotnosť je 33,63 g a priemer 40 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

2. Vzhľad zberateľskej euromince

a) Na líci zberateľskej euromince je vyobrazené renesančné priečelie Benického domu, v pozadí s Kostolom sv. Kríža pristavaným k Pisárskej bašte, ktorá je súčasťou opevnenia hradného areálu Banskej Bystrice. V spodnej časti mincového poľa kompozíciu dopĺňa ornamentálny prvok. Štátny znak Slovenskej republiky je v ľavej časti mincového poľa. Pri spodnom okraji zberateľskej euromince je v opise názov štátu „SLOVENSKO“ a za ním letopočet „2016“. V pravej hornej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „20 EURO“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ medzi dvoma razidlami, je umiestnená v pravej spodnej časti mincového poľa.

b) Na rube zberateľskej euromince sú vyobrazené architektonické dominanty Banskej Bystrice – farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, hodinová veža, veža barbakánu, Kostol sv. Františka Xaverského a v popredí barokový mariánsky stĺp. Kompozíciu dopĺňa historicky najstaršia zachovaná pečať Banskej Bystrice vyjadrujúca banícku tradíciu mesta a po obvode ornamentálny prvok. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis „PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BANSKÁ BYSTRICA“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince akad. soch. Michala Gavulu „MG“ sú umiestnené v pravej spodnej časti mincového poľa.

c) Na hrane mince je reliéfny nápis „NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kľúča.

Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: marec 2016

Jozef Makúch v. r.