Oznámenie č. 76/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu z 15. júna 1995

Čiastka 3/2016
Platnosť od 19.01.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 26. januára 2016 v súlade s článkom 2 ods. 1.

76

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2015 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu z 15. júna 1995 (oznámenie č. 108/1996 Z. z.).

Dohoda nadobudne platnosť 26. januára 2016 v súlade s článkom 2 ods. 1.

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A KABINETOM MINISTROV UKRAJINY O ZMENE A DOPLNENÍ DOHODY MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU UKRAJINY O ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE CEZ ŠTÁTNU HRANICU Z 15. JÚNA 1995

Vláda Slovenskej republiky a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“)

s cieľom zmeny a doplnenia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu podpísanej v Kyjeve 15. júna 1995 (ďalej len „dohoda z 15. júna 1995“),

dohodli sa takto:

ČLÁNOK 1

1. Článok 1 ods. 2 dohody z 15. júna 1995 sa mení takto:

2. Odovzdávkové úkony na železničných tratiach spájajúcich Slovenskú republiku a Ukrajinu sa uskutočňujú v odovzdávkových staniciach v súlade s medzinárodnými dokumentmi, ktoré upravujú vzájomné vzťahy medzi železničnými subjektmi zmluvných strán. Zoznam týchto staníc a spôsob vzájomného zabezpečenia vykonávania odovzdávkových úkonov určujú dohody uzatvárané medzi železničnými subjektmi.“.

2. V celom texte dohody z 15. júna 1995 s výnimkou bodov a) a b) článku 2 sa slová „železnice“ vo všetkých pádoch a číslach nahrádzajú slovami „železničný subjekt“ v príslušnom páde a čísle.

3. Článok 2 dohody z 15. júna 1995 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„železničný subjekt“

- na slovenskej strane - manažér infraštruktúry - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a železniční dopravcovia, ktorí majú so ŽSR uzavretú „Zmluvu o prístupe k železničnej infraštruktúre“ a ktorí uzavreli dvojstranné dohody s „Ukrzaliznycou“;

- na ukrajinskej strane - Štátna správa železničnej dopravy Ukrajiny (Ukrzaliznycia).

4. Článok 14 dohody z 15. júna 1995 znie:

„Článok 14

Prekračovanie štátnej hranice

1. Pracovníci železničných subjektov prekračujú štátnu hranicu na účely plnenia služobných povinností podľa tejto dohody na základe platného cestovného dokladu a príslušného druhu víza, ak podliehajú vízovej povinnosti. Vízum udelí príslušný orgán zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom jej štátu. Vízum sa udeľuje bezplatne a podľa možnosti v čo možno najkratšom čase.

2. Ak tak ustanovuje právny poriadok zmluvných strán, odtlačkami priechodových pečiatok sa neoznačuje cestovný doklad pracovníka železničného subjektu, ale osobitný list, na ktorom je uvedené meno a priezvisko pracovníka a číslo jeho cestovného dokladu. Osobitný list vydáva príslušný orgán zmluvnej strany. Uvedené ustanovenie sa uplatní za predpokladu, že právny poriadok štátu zmluvnej strany vyžaduje pri prekračovaní štátnej hranice systematické označovanie cestovných dokladov odtlačkom pečiatky na vstupe a výstupe.“.


ČLÁNOK 2

1. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou dohody z 15. júna 1995 a nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa prijatia posledného písomného oznámenia, ktorými si zmluvné strany oznámia splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti.

2. Platnosť tejto dohody sa skončí so skončením platnosti dohody z 15. júna 1995.

Dané v Kyjeve 6. februára 2015 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, ukrajinskom a v ruskom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúci text v ruskom jazyku.


Za vládu Slovenskej republiky:

Miroslva Lajčák v. r.

Za Kabinet ministrov Ukrajiny:

Volodymyr Šulmeister v. r.