Vyhláška č. 74/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu

Čiastka 3/2016
Platnosť od 19.01.2016
Účinnosť od 20.01.2016

74

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 13. januára 2016,

ktorou sa ustanovuje spôsob poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu v domácnosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 1 zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Štátny príspevok sa poskytne odberateľovi plynu v domácnosti, ktorý splnil podmienky podľa § 9 ods. 2 zákona, vo výške podľa prílohy, a to osobitne za každé odberné miesto, do ktorého bola vykonávaná dodávka plynu.

(2) Štátny príspevok sa poskytne prostredníctvom poukazu poštového platobného styku.1)

§ 2

(1) Množstvom odobratého plynu je množstvo plynu odobratého na odbernom mieste za posledné známe obdobie vyúčtovania odberu plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov určené na základe vyúčtovania odberu plynu, ktoré vykonal dodávateľ plynu formou zúčtovacej faktúry podľa osobitného predpisu,2) podkladom ktorého bolo zistenie stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonané prevádzkovateľom distribučnej siete4) podľa osobitného predpisu,5) najneskôr k 1. novembru 2015, a to bez ohľadu na tarifnú skupinu, do ktorej je zaradené odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti podľa platnej zmluvy o združenej dodávke plynu, na základe ktorej sa realizovala dodávka plynu do odberného miesta k 1. novembru 2015 (ďalej len „zmluva o združenej dodávke plynu“).

(2) Ak na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti došlo za posledné známe obdobie vyúčtovania odberu plynu k zmene dodávateľa plynu, množstvom odobratého plynu je množstvo plynu odobratého na odbernom mieste za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu,5) najneskôr k 1. novembru 2015, a to bez ohľadu na tarifnú skupinu, do ktorej je zaradené odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti podľa zmluvy o združenej dodávke plynu.

(3) Ak k 1. novembru 2015 nie je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste za obdobie vyúčtovania odberu plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu,5) ale je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu5) za obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, množstvom odobratého plynu je takto zistené množstvo, najmenej však najnižšie množstvo odobratého plynu podľa prílohy zodpovedajúce príslušnej tarifnej skupine, do ktorej je zaradené odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti podľa zmluvy o združenej dodávke plynu.

(4) Ak k 1. novembru 2015 nie je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu5) za obdobie od začatia dodávky plynu do odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti do 1. novembra 2015, množstvom odobratého plynu je najnižšie množstvo odobratého plynu podľa prílohy zodpovedajúce príslušnej tarifnej skupine, do ktorej je zaradené odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti podľa zmluvy o združenej dodávke plynu.

(5) Ak došlo na odbernom mieste k zmene dĺžky obdobia, za ktoré sa zisťuje stav odberu plynu podľa určeného meradla,3) a k 1. novembru 2015 je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu5) za predchádzajúce obdobie v dĺžke 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, množstvom odobratého plynu je takto zistené množstvo. Ak k 1. novembru 2015 nie je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste podľa prvej vety, ale je známe množstvo plynu odobratého na odbernom mieste určené zistením stavu odberu plynu podľa určeného meradla3) vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete podľa osobitného predpisu5) za obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, množstvom odobratého plynu je takto zistené množstvo, najmenej však najnižšie množstvo odobratého plynu podľa prílohy zodpovedajúce príslušnej tarifnej skupine, do ktorej je zaradené odberné miesto odberateľa plynu v domácnosti podľa zmluvy o združenej dodávke plynu.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. januára 2016.


Rastislav Chovanec v. r.


Príloha k vyhláške č. 74/2016 Z. z.

Výška štátneho príspevku

Tarifná skupinaMnožstvo plynu odobratého
odberateľom plynu
v domácnosti v kWh
Výška štátneho
príspevku
v eurách
oddo
D102 11010,00
D22 1113 30010,00
3 3014 70014,00
4 7016 10018,00
6 1017 50022,00
7 50111 00028,00
11 00113 50037,00
13 50117 93545,00
D317 93620 00055,00
20 00125 00065,00
25 00131 00080,00
31 00140 000100,00
40 00152 000125,00
52 00168 575165,00

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 57 ods. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

3) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

4) § 3 písm. c) piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 56 ods. 4 vyhlášky č. 24/2013 Z. z.