Vyhláška č. 70/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Čiastka 2/2016
Platnosť od 13.01.2016
Účinnosť od 01.02.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2016 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2016.

OBSAH

70

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. decembra 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až f) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z., vyhlášky č. 556/2008 Z. z., vyhlášky č. 377/2011 Z. z. a vyhlášky č. 107/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. e) sa za slová „administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.

2. § 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa § 24f ods. 2 a § 24g ods. 2 zákona.“.

3. V § 2 ods. 5 sa za slová „administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa § 24f ods. 2 a § 24g ods. 2 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.“.

5. V § 3 ods. 3 sa za slová „administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.

6. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

Ziadost o poskytnutie právnej pomoci

príloha 01

“.

7. V názve prílohy č. 3 sa za slová „administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny a v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu“.

8. V prílohe č. 3 časti A sa za slová „konania o administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „konania o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo konania o zaistení žiadateľa o udelenie azylu.*“.

9. V prílohe č. 3 časti B sa za slová „o konaní o administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu*“.

10. V prílohe č. 3 časti C sa za slová „v konaní o administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu*“.

11. V prílohe č. 3 časti E sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová „v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu.*“.

12. V prílohe č. 3 sa na konci pripája poznámka k symbolu *, ktorá znie: „* Nehodiace sa prečiarknite.“.

13. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti

príloha 04

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2016 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2016.


Tomáš Borec v. r.