Oznámenie č. 68/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 35/2015, o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim (ďalej len „opatrenie“)

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016

68

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 168 ods. 9 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”)

opatrenie z 15. decembra 2015 č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim.

Opatrením sa ustanovuje špecifikácia dokladov, ktorými sa preukazuje Národnej banke Slovenska v rámci povoľovacieho konania splnenie zákonom ustanovených podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim podľa § 167 až 187 zákona a na ktoré sa neuplatní nová regulácia v oblasti povoľovacieho konania vychádzajúca zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2009) v platnom znení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 39/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.