Oznámenie č. 66/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 33/2015, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

66

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 15. decembra 2015 č. 33/2015, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov.

Účelom opatrenia je najmä aktualizácia časti prílohy opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov zameranej na oblasť výkonu poisťovacej a zaisťovacej činnosti. Opatrenie stanovuje výšku poplatkov za úkony, ktoré bude Národná banka Slovenska vykonávať pre príslušné subjekty finančného trhu v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Opatrením sa zároveň upravuje aj výška poplatkov za niektoré úkony Národnej banky Slovenska vykonávané v segmente poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom veriteľmi a inými veriteľmi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 39/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.