Oznámenie č. 52/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. decembra 2015 č. MK-3186/2015-110/17632 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť do 31.10.2020
Zrušený 299/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 2. januára 2016.

52

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 15. decembra 2015 č. MK-3186/2015-110/17632 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu.

Opatrenie ustanovuje podrobnosti o účeloch poskytnutia dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „dotácia“) ustanovených v zákone, podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie dotácie, spôsobe ich preukazovania a o prílohách k žiadosti o poskytnutie dotácie, vzor žiadosti o poskytnutie dotácie a ďalšie prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie. Opatrenie sa vzťahuje na žiadateľov o poskytnutie dotácie.

Opatrením sa zrušuje výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579 (oznámenie č. 318/2011 Z. z.) a výnosu z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317 (oznámenie č. 237/2013 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 2. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.