Vyhláška č. 43/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

43

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. c), § 4 vrátane nadpisu a nadpise prílohy č. 1 sa slová „odborná spôsobilosť v taxislužbe“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby“ v príslušnom tvare.

2. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) výročnej správe pri preprave nebezpečných vecí,

j) podmienkach a rozsahu poverenia na výkon určitých činností podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej len „dohoda ADR“).“.

3. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) vzor osvedčenia vozidla taxislužby.“.

4. V § 3 ods. 1 a § 8 ods. 1 sa slová „krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.

5. V § 3 ods. 11 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:

„Na ústnej skúške sa môže uchádzač zúčastniť, ak dosiahol z písomnej skúšky viac ako 50 % a menej ako 60 % z celkového počtu bodov.“.

6. V § 3 odsek 12 znie:

(12) Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné získať najmenej 60 % z celkového počtu bodov; uchádzač, ktorý získal už z písomnej skúšky najmenej 60 % z celkového počtu bodov, je hodnotený stupňom „prospel“ bez absolvovania ústnej skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.“.

7. V § 4 ods. 1 sa za číslicu „7“ vkladá čiarka a slová „ods. 11 prvej vety a ods. 12“.

8. V § 4 ods. 2 sa slová „odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe“ nahrádzajú slovami „odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby“.

9. V § 4 sa vypúšťa odsek 6.

10. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Cestovný poriadok obsahuje výlučne zastávky a spoje, ktoré dopravca začne obsluhovať do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení dopravnej licencie; to neplatí, ak ide o zmenu cestovného poriadku.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

11. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Číslo autobusovej linky sa určí v dopravnej licencii podľa jednotného celoštátneho číselníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Obsahuje v číselnom vyjadrení miesto východiskovej zastávky podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky a poradové číslo autobusovej linky, v integrovanom dopravnom systéme poradové číslo integrovaného dopravného systému v príslušnom kraji a číslo linky v integrovanom dopravnom systéme. V mestskej autobusovej doprave číslo autobusovej linky vyjadruje jej poradové číslo v obci alebo číslo linky v integrovanom dopravnom systéme, a ak je v obci aj dráhová doprava, odlíšenie od čísel dráhových liniek.“.

12. V § 8 ods. 4 sa slová „osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ nahrádzajú slovom „preukazu“.

13. V § 8 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta a v druhej vete sa slová „o preukaz vodiča vozidla taxislužby“ nahrádzajú slovami „na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby“.

14. V § 8 ods. 9 písm. a) sa slová „krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.

15. V § 8 ods. 9 písm. j) sa slová „krajského úradu dopravy“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.

16. V § 8 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta.

17. V § 10 ods. 1 sa slová „Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí3) (ďalej len „dohoda ADR“)“ nahrádzajú slovami „dohody ADR“.

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

19. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠11a

Výročná správa pri preprave nebezpečných vecí

(1) Výročnú správu pri preprave nebezpečných vecí vypracováva bezpečnostný poradca podľa § 36 ods. 1 zákona. Vzor výročnej správy pri preprave nebezpečných vecí je uvedený v prílohe č. 6a.

(2) Vypracovanie výročnej správy sa nevzťahuje na prepravu nebezpečných vecí alebo na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku súvisiacu s takouto prepravou, pri ktorej nevzniká povinnosť označovať dopravnú jednotku oranžovými tabuľami podľa dohody ADR.

§ 11b

Podmienky poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR

(1) Prílohou písomnej žiadosti o poverenie podľa § 41 ods. 1 písm. v) zákona na výkon skúšok, prehliadok a kontrol zadržiavacích prostriedkov podľa časti 6 kapitoly 6.8 a kapitoly 6.10 dohody ADR na prepravu nebezpečných vecí iných ako triedy 7 a prepravovateľných tlakových zariadení sú:

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

b) doklad o organizačnej štruktúre žiadateľa a o zamestnávaní inšpektorov v trvalom pracovnom pomere, ktorí budú vykonávať inšpekčnú činnosť podľa časti 6 kapitoly 6.8 dohody ADR,

c) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť inšpektorov podľa písmena b) a bezpečnostných poradcov,

d) doklady o technickom a prístrojovom vybavení potrebnom na výkon požadovaných činností,

e) preukázanie prístupu k technickým normám potrebným na výkon požadovaných činností,

f) doklady preukazujúce poistenie na výkon požadovaných činností,

g) vypracovaná dokumentácia s uvedením pracovných postupov,

h) popis s uvedením spôsobu informovania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o výkone požadovaných činností.

(2) V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie aj rozsah zariadení podľa dohody ADR, na ktoré sa poverenie žiada.“.

20. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a

Vzor osvedčenia vozidla taxislužby

(1) Vzor osvedčenia vozidla taxislužby je uvedený v prílohe č. 7a.

(2) Osvedčenie vozidla taxislužby je doklad bielej farby formátu A5 vyhotovený z papierovej buničiny s hmotnosťou minimálne 100 g/m2, ktorý môže byť zaliaty do plastovej fólie. Je vyrobený s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z nasledujúcich techník: hologram, špeciálne vlákna v papieri, ktoré sú viditeľné na ultrafialovom svetle, vodotlač alebo číslovanie dokladu.

(3) Na prednej strane osvedčenia vozidla taxislužby v strede hornej časti je uvedený názov a adresa vydávajúceho orgánu a pod názvom vydávajúceho orgánu je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „OSVEDČENIE VOZIDLA TAXISLUŽBY“, pod ktorým sú vyznačené riadky na uvedenie týchto údajov: prevádzkovateľ taxislužby, IČO, evidenčné číslo vozidla taxislužby, číslo koncesie a platnosť osvedčenia vozidla taxislužby. V pravej dolnej časti je odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

(4) Osvedčenie vozidla taxislužby sa umiestňuje vo vnútri vozidla na viditeľnom mieste v blízkosti čelného skla; ak to nie je možné, osvedčenie vozidla taxislužby sa umiestňuje na inom vhodnom viditeľnom mieste vo vozidle tak, aby neobmedzovalo vodiča vo výhľade.“.

21. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1) Preukazy vodiča vozidla taxislužby a preukazy kontrolóra vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú v platnosti.

(2) Poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR vydané do 31. decembra 2015 zostávajú v platnosti do času, ktorý je vyznačený v poverení, najneskôr do 31. decembra 2017.“.

22. Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4 k výhláške č. 124/2012 Z. z.

obrázok 01

„Príloha č. 5 k výhláške č. 124/2012 Z. z.

príloha 05

23. Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 6a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6a k výhláške č. 124/2012 Z. z.

príloha 06a

“.

24. Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k výhláške č. 124/2012 Z. z.

príloha 07

25. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7a k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

VZOR OSVEDČENIA VOZIDLA TAXISLUŽBY“.

obrázok 02


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Ján Počiatek v. r.