Vyhláška č. 42/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o platobnom účte so základnými funkciami

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. decembra 2015

o platobnom účte so základnými funkciami

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 27d ods. 15 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 405/2015 Z.z. ustanovuje:


§ 1

V rámci platobného účtu so základnými funkciami sa poskytujú tieto bankové služby:

a) Zriadenie platobného účtu, vedenie platobného účtu a zrušenie platobného účtu,

b) neobmedzený počet platobných operácií v mene euro vykonávaných

1. vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,

2. výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu

2a. bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,

2b. medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky v rámci konsolidovaného celku1),

3. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso v rámci členských štátov Európskej únie

3a. v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

3b. prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu,

4. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty,

c) vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti.

§ 2

Výška poplatku za platobný účet so základnými funkciami je najviac tri eurá mesačne.

§ 3

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír v. r.


Príloha k vyhláške č. 42/2016 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).

Poznámky pod čiarou

1) § 44 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov