Vyhláška č. 41/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o základnom bankovom produkte

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. decembra 2015

o základnom bankovom produkte

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 27c ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 405/2015 Z.z. ustanovuje:


§ 1

V rámci základného bankového produktu sa poskytujú tieto bankové služby:

a) zriadenie platobného účtu, vedenie platobného účtu a zrušenie platobného účtu,

b) neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných

1. vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

2. výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu

2a. bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

2b. medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky,

3. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso

3a. v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,

3b. prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu,

4. bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty,

c) vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti .

§ 2

Výška poplatku za základný bankový produkt je 0 eur mesačne.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 247/2012 Z. z. o základnom bankovom produkte.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Kažimír v. r.