Nariadenie vlády č. 393/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2018
Zrušený 386/2018 Z. z.

OBSAH

393

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 372/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 2/2016 Z. z. sa mení takto:

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 420/2012 Z. z.

Národná tabuľka frekvenčného spektra 2017

Poznámky uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku

Špecifické výrazy z oblasti správy frekvencií

PRIDELENIE - ALLOCATION

Pridelenie frekvenčného pásma (frekvencie) službe (službám) na medzinárodnej úrovni. Ide o formálne pridelenie pásma (frekvencie), ktoré bude za špecifikovaných podmienok využívané službou (službami) na prislúchajúce účely. Táto kategória pridelenia je zvyčajne výsledkom medzinárodných konzultácií v rámci ITU. Rozhoduje o ňom príslušná svetová konferencia. Výsledkom pridelenia je zápis do tabuľky frekvenčných pridelení uvedenej v II. kapitole, článku 5 Rádiokomunikačného poriadku (ďalej RR5).

VYHRADENIE - ALLOTMENT

Vyhradenie frekvencie (frekvenčného kanálu) službe (službám) v súlade s dohodnutým plánom, prijatým na príslušnej konferencii. Ide o vyhradenie frekvencie (frekvenčného kanálu), ktorá bude využívaná službou (službami) v jednej alebo viacerých určených krajinách alebo geografických regiónoch za špecifikovaných podmienok. Táto kategória pridelenia je zvyčajne výsledkom regionálneho alebo národného frekvenčného plánovania pre rádiové služby.

PRÍDEL - ASSIGNMENT

Prídel frekvencie (frekvenčného kanálu), ktorý za určených podmienok oprávňuje užívateľa (rádiovú stanicu) používať danú frekvenciu (frekvenčný kanál). Prídel sa uskutočňuje na národnej alebo lokálnej úrovni, udeľuje ho príslušná administratíva a obyčajne býva dokumentovaný licenciou.

Kategórie služieb

Konvencia písma použitá pri označovaní kategórií služieb v Národnej tabuľke frekvenčného spektra (ďalej len "tabuľka") zodpovedá konvencii používanej v originálnej verzii Rádiokomunikačného poriadku.

PREDNOSTNÁ SLUŽBA - PRIMARY SERVICE

Služby v tabuľke označované veľkým tlačeným písmom, napríklad PEVNÁ, sú v kategórii prednostná služba.

PODRUŽNÁ SLUŽBA - SECONDARY SERVICE

Služby v tabuľke označované obyčajným písmom, napríklad Rádionavigácia, sú v kategórii podružná služba.

Stanice podružnej služby

a) nesmú spôsobovať škodlivé rušenie staniciam prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené,

b) nesmú požadovať ochranu pred škodlivým rušením stanicami prednostnej alebo povolenej služby, ktorým už frekvencie boli alebo ešte len neskôr budú pridelené,

c) majú právo požadovať ochranu pred rušením stanicami tejto podružnej služby alebo inej podružnej služby, ktorej môžu byť frekvencie ešte len neskôr pridelené.

Poznámka - V niektorej literatúre sa označuje prednostná služba aj ako primárna a podružná služba aj ako sekundárna.

Zdieľanie frekvencií (Kategórie rušení)

PRÍPUSTNÉ RUŠENIE - PERMISSIBLE INTERFERENCE

Pozorované alebo predpokladané rušenie, ktoré je v súlade s požiadavkami na intenzitu rušenia a kritériami zdieľania podľa RR alebo odporúčaní ITU alebo podľa osobitných dohovorov.

AKCEPTOVANÉ RUŠENIE - ACCEPTED INTERFERENCE

Rušenie s vyššou úrovňou ako bolo definované pre prípustné rušenie a ktoré bolo odsúhlasené medzi dvomi alebo viacerými administratívami bez spôsobenia ujmy iným administratívam.

ŠKODLIVÉ RUŠENIE - HARMFUL INTERFERENCE

Rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb alebo vážne znižuje, znemožňuje alebo opätovne prerušuje rádiokomunikačné služby pracujúce v súlade s RR.

Poznámka - Termíny "prípustné rušenie" a "akceptované rušenie" sú používané pri koordinácii frekvenčných prídelov medzi administratívami.

Kategórie pridelenia

DODATOČNÉ PRIDELENIA - ADDITIONAL ALLOCATIONS

(1) Ak je v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení, v súvislosti s pásmom, uvedené “pridelené“ aj službe (službám) na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o “dodatočné pridelenie“ a služba sa na tomto území (v krajine) pridáva k ostatným službám, ktorým je dané pásmo pridelené tak, ako je uvedené v tabuľke frekvenčných pridelení.

(2) Ak vysvetlivka neobsahuje žiadne iné obmedzenie služby alebo služieb, okrem obmedzenia, že bude využívaná len na určitom území (v krajine), stanice takejto služby (služieb) pracujú v danom pásme na princípe rovnocennosti vo vzťahu ku staniciam ostatných prednostných služieb, ktorým je toto pásmo pridelené podľa tabuľky frekvenčných pridelení.

(3) Ak sa staníc služby (služieb), na ktorú sa vzťahuje dodatočné pridelenie, týkajú aj iné obmedzenia, popri obmedzení, že služba bude využívaná len na určitom území alebo v určenej krajine, je to uvedené v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení.

ALTERNATÍVNE PRIDELENIA - ALTERNATIVE ALLOCATIONS

(1) Ak je v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení, v súvislosti s pásmom, uvedené “pridelené“ službe (službám) na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o “alternatívne pridelenie“, teda pridelenie, ktoré na danom území (v krajine) nahrádza pridelenie, uvedené v tabuľke frekvenčných pridelení.

(2) Ak vysvetlivka neobsahuje žiadne iné obmedzenie služby alebo služieb, okrem obmedzenia, že bude využívaná len na určitom území (v krajine), stanice takejto služby (služieb) pracujú v danom pásme na princípe rovnocennosti vo vzťahu ku staniciam prednostnej služby (služieb), uvedenej tabuľky frekvenčných pridelení a ktorej je dané pásmo pridelené na ostatných územiach alebo krajinách.

ODLIŠNÁ KATEGÓRIA SLUŽBY - DIFFERENT CATEGORY OF SERVICE

Výraz "odlišná kategória služby" má v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení nasledujúci význam:

1. Ak je v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení, v súvislosti s pásmom, uvedené pridelenie "v podružnej službe" na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o podružnú službu;

2. Ak je v poznámkach k tabuľke frekvenčných pridelení, v súvislosti s pásmom, uvedené pridelenie "v prednostnej službe" na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o prednostnú službu len v tejto oblasti alebo krajine.

Skratky

ADSautomatický závislý sledovací systém pre letectvo (Automatic Dependant Surveillance (Aeronautical))
AESlietadlová zemská stanica (Aircraft Earth Station)
AGAvzduch-Zem-vzduch (Air-Ground-Air)
AISautomatický systém indentifikácie a sledovania lodí (Universal Shipborne Automatic Identification System)
ALDpomocné načúvacie zariadenia (Assistive Listening Devices)
AMamplitúdová modulácia (Amplitude Modulation)
ASDEzariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska (Airport Surface Detection Equipment)
BBDRpomoc pri katastrofách s využitím širokopásmového prístupu (Broad Band Disaster Relief)
BFWAširokopásmový pevný bezdrôtový prístup (Broadband Fixed Wireless Access)
BMAzariadenie na analýzu stavebných materiálov (Building Material Analysis)
BORbezdrôtový obecný rozhlas
BWAsystémy širokopásmového bezdrôtového prístupu (Broadband Wireless Access)
CBobčianske frekvenčné pásmo (Citizen's Band)
CCIRMedzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie (Commité Consultatif International Radiocommunication)
CDMAprístup s kódovým multiplexom (Coded Division Multiplexing Access)
CEPTEurópska konferencia poštových a telekomunikačných administratív (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications)
civ.civilný
COSPAS/SARSATdružicový pátrací a záchranný systém
CRSústredná rádiová stanica (Central Radio Station)
CTbezšnúrové telefóny (Cordless Telephone)
DA2GCpriama komunikácia vzduch-zem (Direct Air-to-Ground Communications)
DCpracovný cyklus (Duty Cycle)
D-GPSdiferenčný globálny polohový systém (Diferencial Global Positioning System)
DECTrozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
DMEzariadenie na meranie vzdialenosti (Distance Measuring Equipment)
DMOrežim priameho spojenia (Direct Mode Operation)
DPzariadenia na detekciu pohybu a ochranu
DRMsvetové digitálne rádio (Digital Radio Mondiale)
DSCdigitálne selektívne volanie (Digital Selective Calling)
DVdlhé vlny
DVB-Tpozemské digitálne televízne vysielanie (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)
ECCVýbor pre elektronické komunikácie (Electronic Communications Committee)
E-GSMrozšírený globálny systém mobilnej komunikácie (Extended Global System for Mobile Communication)
e.i.r.p.ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon (Equivalent Isotropically Radiated Power)
ELTlokalizačný vysielač v prípade núdze (Emergency Locator Transmitter)
EMSeurópsky pohyblivý družicový systém (European Mobile Satellite System)
ENeurópska norma
ENG/OBelektronické zhromažďovanie správ (Electronic News Gathering) / externý rozhlas (Outside Broadcasting)
EPIRBnúdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy (Emergency Position Indicating Radio Beacons)
ERCEurópsky výbor pre rádiokomunikácie (European Radiocommunications Committee)
e.r.p.efektívny vyžiarený výkon (Effective Radiated Power)
ESOMPzemské stanice na pohyblivých platformách (Earth Stations On Mobile Platforms)
ESVzemské stanice na palubách plavidiel (Earth Stations on-board Vessels)
FDDfrekvenčne delený duplex (Frequency Division Duplex)
FMfrekvenčná modulácia (Frequency Modulation)
FSpevná služba (Fixed Service)
FSSpevná družicová služba (Fixed Satellite Service)
FWApevný bezdrôtový prístup (Fixed Wireless Access)
GBASpozemná súčasť satelitnej navigácie (Ground-Based Augmentation System)
GBSARpozemné radary so syntetizovanou apertúrou (Ground Based Synthetic Aperture Radar)
GLONASSglobálny družicový navigačný systém (GLObaľnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistema)
GMDSSglobálny plavebný-tiesňový a bezpečnostný systém (Global Maritime Distress and Safety System)
GMPCSglobálny pohyblivý osobný komunikačný systém (Global Mobile Personal Communications System)
GNSSglobálny navigačný družicový systém (Global Navigation Satellite System)
GPR/WPRradary na sondovanie terénu a múrov (Ground - and Wall - Probing Radar)
GPSglobálny polohový systém (Global Positioning System)
GSMglobálny systém mobilných komunikácií (Global System for Mobile Communication)
GSM-Rglobálny systém mobilných komunikácií pre železnice (Global System for Mobile Communications on Railways)
GSOgeostacionárna družicová dráha (Geostationary Satellite Orbit)
HAPSstanica so základňou vo veľkej výške (High Altitude Platform Station)
harmon.harmonizované (mil. pásmo)
HDFSpevná služba s vysokou hustotou (High Density Fixed Service)
HESTkoncové stanice družíc s vysokým e. i. r. p. (High e. i. r. p. - Satellite Terminals)
IBCNintegrovaná širokopásmová komunikačná sieť (Integrated Broadband Communications Network)
IFFidentifikácia vlastný-cudzí (Identification Friend or Foe)
ILSsystém na pristávanie pomocou prístrojov (Instrument Landing System)
IMTmedzinárodné mobilné telekomunikácie (International Mobile Telecommunications)
INMARSATMedzinárodná námorná družicová organizácia (International Maritime Satellite Organisation)
ISMpriemysel, veda a zdravotníctvo (Industrial, Scientific and Medical)
ITSinteligentné dopravné systémy (Inteligent Transport Systems)
ITU-RMedzinárodná telekomunikačná únia-rádiokomunikácie (International Telecommunication Union-Radiocommunication)
JTIDSspoločný taktický informačný distribučný systém (Joint Tactical Information Distribution System)
KVkrátke vlny
Lpolohový rádiomaják (Locator)
LAESlokalizačná aplikácia pre služby v prípade núdze (Location Application for Emergency Services)
LANmiestna sieť (Local Area Network)
LESTkoncové stanice družíc s nízkym e. i. r. p. (Low e. i. r. p. - Satellite Terminals)
LP-AMInízkovýkonové aktívne zdravotnícke implantáty (Low Power Active Medical Implants)
LPDnízkovýkonové zariadenie (Low Pover Device)
LPRradar na zisťovanie úrovne hladiny (Level Probing Radar)
LT2sledovanie polohy typu 2 (Location Tracking type 2)
LTEsystém dlhodobej evolúcie (Long Term Evolution) - štandard pre bezdrôtové komunikácie na vysokorýchlostný prenos dát pre mobilné telefóny a dátové koncové zariadenia
MBANSlekárska telová sieť (Medical Body Area Network System)
MCAmobilné komunikácie na palube lietadla (Mobile Communications on Board Aircraft)
MCVmobilné komunikačné služby na palube plavidiel (Mobile Communication Services on Board Vessels)
MFCNpohyblivé/pevné komunikačné siete (Mobile/Fixed Communications Networks)
MIDSmultifunkčný informačný distribučný systém (Multifunctional Information Distribution System)
mil.na vojenské účely (military)
MLSmikrovlnový pristávací systém (Microwave Landing System)
MMDSmikrovlnový viacbodový distribučný systém (Microwave Multipoint Distribution System)
MSIinformácie o plavebnej bezpečnosti (Maritime Safety Information)
MSSdružicová pohyblivá služba (Mobile Satellite Service)
MVDSviacbodový televízny distribučný systém (Multipoint Video Distribution System)
MWSmultimediálny bezdrôtový systém (Multimedia Wireless System)
NAVTEXúzkopásmové zariadenie s priamou tlačou na príjem navigačných a varovných meteorologických a urgentných informácií pre lode (Narrow-Band Direction-Printing Telegraphy System for Transmission of Navigational and Meteorological Warnings and Urgent Information to Ships)
NGSOnegeostacionárna družicová dráha (Non-Geostationary Satellite Orbit)
NP2Múzkopásmový systém bod - multibod (Narrowband Point to Multipoint system)
OBexterný rozhlas (Outside Broadcasting)
(OR)použitie služby pre komunikácie mimo národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (Outside Routes)
PAMRverejne prístupné pohyblivé rádio (Public Access Mobile Radio)
POCSAGporadná skupina pre normy o poštových smerovacích číslach (Post Office Code Standards Advisory Group)
PLBosobný zameriavací maják (Personal Locator Beacon)
PPDRochrana verejnosti a pomoc pri katastrofách (Public Protection and Disaster Relief)
PMSEvýroba programov a špeciálne udalosti (Programme Making and Special Events)
PMRneverejné/profesionálne pohyblivé rádio (Private/ Professional Mobile Radio)
Rrozhlasový
(R)použitie služby pozdĺž národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (Along Routes)
RArádioastronómia (Radio Astronomy)
RFIDrádiofrekvenčná identifikácia (Radio Frequency Identification)
RLANrádiová miestna sieť (Radio Local Area Network)
RRRádiokomunikačný poriadok (Radio Regulations)
RTEzariadenie spresňujúce radarové zameriavanie (Radar Target Enhancer)
rrrádioreleový
SABpomocná rozhlasová služba (Service Ancillary to Broadcasting)
SAPpomocná služba na zostavovanie programov (Service Ancillary to Programme Making)
SARpátranie a záchrana (Search and Rescue)
SATCOMdružicová komunikácia (Satellite Communication)
SIT/SUTdružicový interaktívny terminál/družicový užívateľský terminál (Satellite Interactive Terminal/ Satellite User Terminal)
SNGdružicový zber správ (Satellite News Gathering)
S-PCSslužba družicovej osobnej komunikácie (Satellite Personal Communication Service)
SRDzariadenie s krátkym dosahom (Short Range Device)
SRRvozidlové radary krátkeho dosahu (Short Range Radars)
SSRsekundárny prehľadový radar (Secondary Surveillance Radar)
SVstredné vlny
SUPvypustená (suppressed) - príslušná poznámka bola z RR vypustená na uvedenom zasadnutí WRC
TACANtaktický letecký rádionavigačný systém (Tactical Air Navigation)
TACSplne prístupný komunikačný systém (Total Access Communications System)
T-DABpozemský digitálny rozhlas (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)
TDDčasovo delený duplex (Time Division Duplex)
TETRApozemská hromadná rádiová sieť (Terrestrial Trunked Radio)
TETRAPOLštandard pre digitálnu profesionálnu mobilnú rádiovú sieť - určený na primárne použitie pre policajné a armádne zložky v Európe
TLPRradar na zisťovanie úrovne hladiny v nádrži (Tank Level Probing Radar)
TRA-ECSpozemské rádiové aplikácie schopné poskytovať elektronické komunikačné služby, (Terrestrial radio applications capable of providing electronic communications services)
TSkoncová stanica (Terminal Station)
TTTtelematika dopravy a premávky (Transport and Traffic Telematic)
TVtelevízia, televízny (Television)
ULP-AIDultranízkovýkonové implantáty pre zvieratá (Ultra Low Power Animal Implant Devices)
ULP-AMIultranízkovýkonové aktívne lekárske implantáty (Ultra Low Power Active Medical Implants)
ULP-MMIultranízkovýkonové lekárske membránové implantáty (Ultra Low Power Medical Membrane Implant)
UWBultraširoké pásmo (Ultra Wide Band)
VHFveľmi vysoká frekvencia (Very High Frequency)
VLBIinterferometre s veľmi dlhou základňou (Very Long Baseline Interferometry)
VORVHF všesmerový rádiomaják (VHF Omnidirectional Range)
WAICbezdrôtové letecké systémy na vnútornú komunikáciu (Wireless Avionics Intra-Communications systems)
WASbezdrôtové prístupové systémy (Wireless Access Systems)
WIAbezdrôtové priemyselné aplikácie (Wireless Industrial Applications)
WRCSvetová rádiokomunikačná konferencia (World Radiocommunication Conference)".

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Fico v. r.