Oznámenie č. 39/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. decembra 2015 č. 17/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu podľa zákona o bankách.

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

39

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2, § 49g ods. 9, § 49h ods. 5 a § 49o ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 1. decembra 2015 č. 17/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu podľa zákona o bankách.

Cieľom opatrenia je zosúladenie s platným znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. V. EÚ L 35, 11. 2. 2003), najmä ustanovenie metodiky výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov, koncentrácie rizík a majetkovej angažovanosti na úrovni finančného konglomerátu, a stanovenie obsahu, vzoru, spôsobu a termínu predkladania hlásení o dostatočnej výške vlastných zdrojov, o koncentrácii rizík a o významných vnútroskupinových obchodoch finančného konglomerátu.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu (oznámenie č. 675/2004 Z. z.) v znení opatrenia č. 13/2006 (oznámenie č. 660/2006 Z. z.), opatrenia č. 5/2007 (oznámenie č. 352/2007 Z. z.) a opatrenia č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 35/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.