Zákon č. 374/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť od 31.12.2016

OBSAH

374

ZÁKON

zo 7. decembra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z. a zákona č. 272/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „úkon správcu modulu elektronických schránok, ktorým umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „proces, ktorým sa umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona a ktorý začína úkonom správcu modulu elektronických schránok a končí prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok“.

2. V § 13 ods. 2 sa slová „Aktiváciu elektronickej schránky“ nahrádzajú slovami „Úkon v procese aktivácie“.

3. V § 13 ods. 7 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.

4. V § 60b ods. 3 sa slová „aktivuje ich elektronickú schránku“ nahrádzajú slovami „vykoná úkon v procese aktivácie podľa § 13 ods. 1 písm. a)“.

5. Za § 60d sa vkladá § 60e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠60e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2016

Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa vzťahujú aj na aktiváciu elektronickej schránky, ktorá nebola aktivovaná do 31. decembra 2016. Ak ide o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a o zapísané organizačné zložky, ktoré k 31. decembru 2016 nemajú aktivovanú elektronickú schránku, alebo ktorým je zriadená elektronická schránka v období od 31. decembra 2016 do 20. júna 2017, lehota na skončenie aktivácie ich elektronickej schránky podľa § 13 ods. 1 písm. a) uplynie 30. júna 2017; skončenie aktivácie prvým prístupom do elektronickej schránky podľa § 13 ods. 1 písm. a) tým nie je dotknuté.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.