Oznámenie č. 373/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

Platnosť od 28.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem ustanovení § 2 ods. 4 až 12, § 3 ods. 2 písm. d) a § 5 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2017.

373

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 8 ods. 16 písm. a) až f) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z.

opatrenie z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie.

Ciele opatrenia možno vnímať v dvoch rovinách. Prvou rovinou je oblasť finančnej stability. Počas rokov 2013 a 2014 sa Národná banka Slovenska v pravidelných „Správach o finančnej stabilite“ výraznejšie zameriavala na riziká spojené so zrýchľovaním tempa rastu úverov domácnostiam a s dynamikou ich zadlženosti. Druhou rovinou je oblasť ochrany finančného spotrebiteľa. Základným pilierom je špecifikácia pristúpenia k finančnému spotrebiteľovi s odbornou starostlivosťou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem ustanovení § 2 ods. 4 až 12, § 3 ods. 2 písm. d) a § 5 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 35/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.