Vyhláška č. 371/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

Platnosť od 28.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

371

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 19. decembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. ad) sa za slovo „postup“ vkladajú slová „pri vedení“.

2. V § 1 písmeno ae) znie:

ae) inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s možnosťou diaľkového odpočtu dát.3)“.

3. V § 2 písm. a) bod 36 znie:

36. vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickú časť zariadenia na výrobu elektriny tvorí súbor jednotlivých technologických častí nevyhnutných na výrobu elektriny tvoriaci jeden technologický celok pozostávajúci najmä zo zariadenia na skladovanie primárneho zdroja energie, zariadenia na úpravu primárneho zdroja energie, zariadenia, v ktorom sa vykonáva premena formy primárnej energie na elektrinu, zariadenia vykonávajúceho kvalitatívnu úpravu elektriny, meracieho zariadenia, riadiaceho zariadenia, kontrolného zariadenia a zariadenia na ochranu životného prostredia,“.

4. V § 3 ods. 2 prvá veta znie: „Platbou za prístup do prenosovej sústavy je platba za rezervovanú kapacitu, ktorá zahŕňa aj prenos elektriny a je súčasťou platby za distribúciu elektriny.“.

5. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na zariadeniach na výrobu elektriny slúžiacich výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny“.

6. V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Kapacita pripojenia do prenosovej sústavy pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy sa určí dohodou prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a oznámi sa úradu.“.

7. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak odberateľ elektriny má uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, použijú sa obchodné podmienky rámcovej distribučnej zmluvy podľa prílohy č. 9 primerane.“.

Doterajšie odseky 2 až 18 sa označujú ako odseky 3 až 19.

8. V § 7 ods. 4 sa za slovo „súvisiace“ vkladajú slová „s prístupom do prenosovej sústavy a“.

9. V § 7 ods. 12 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“ a v odseku 13 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

10. V § 7 ods. 14 sa slová „odsekov 10 až 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 11 až 13“.

11. V § 7 ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

12. V § 7 ods. 18 sa slovo „Užívateľom“ nahrádza slovom „Užívateľovi“ a slovo „ich“ sa nahrádza slovom „ktorých“.

13. § 7 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

(20) Prekročenie kapacity, dodávky alebo odberu jalovej elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste zraniteľného odberateľa podľa § 2 písm. l) zákona nie je obsahom vyúčtovania distribúcie elektriny.“.

14. V § 8 ods. 3 sa vkladá nová prvá a druhá veta, ktoré znejú: „Vyúčtovanie odberu elektriny sa vykoná najmenej jedenkrát ročne formou vyúčtovacej faktúry. Podkladom na vyúčtovanie odberu elektriny je zistenie stavu nameraných údajov meracím zariadením vykonané prevádzkovateľom distribučnej sústavy.“.

15. V § 8 odsek 5 znie:

(5) Preddavková platba odberateľa elektriny v domácnosti je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb vo výške 1/11 platby za elektrinu určená podľa spotreby elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Preddavková platba odberateľa elektriny v domácnosti, ktorý si dohodne inú periodicitu preddavkových platieb, môže byť vyššia ako 1/11 spotreby elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, ak počet preddavkových platieb je nižší ako 11 za zúčtovacie obdobie a ak súčet všetkých preddavkových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie nepresiahne celkovú výšku predpokladanej ročnej platby za elektrinu určenú podľa spotreby elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Dodávateľ elektriny alebo odberateľ elektriny v domácnosti môže navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb len pri zmene výšky odberu elektriny odberateľa elektriny v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnateľnému zúčtovaciemu obdobiu a pri zmene ceny elektriny. Zmena rozpisu preddavkových platieb sa vopred písomne oznámi odberateľovi elektriny v domácnosti.“.

16. V § 8 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa nedohodne inak.“.

17. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Dodávka elektriny do odberného miesta vybaveného inteligentným meracím systémom

Ak odberné miesto koncového odberateľa elektriny je vybavené inteligentným meracím systémom,15a) vyúčtovanie dodávky elektriny sa vykonáva mesačne na základe skutočnej spotreby elektriny zistenej prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa koncový odberateľ elektriny s dodávateľom elektriny nedohodnú inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 2 písm. a) bod 15. zákona č. 251/2012 Z. z.“.

18. V § 11 sa odsek 10 dopĺňa písmeno e), ktoré znie:

e) ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy.“.

19. V § 11 odsek 14 znie:

(14) Platba za systémové služby a platba za prevádzkovanie systému sa neuplatňuje voči

a) výrobcovi elektriny za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ak táto elektrina nie je odobratá zo sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, a za spotrebu elektriny na prečerpanie v prečerpávacích vodných elektrárňach,

b) prevádzkovateľovi sústavy za straty v sústave a za vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy.“.

20. V § 23 ods. 3 písmeno b) znie:

b) distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a straty pri prenose elektriny,“.

21. V § 23 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „prenose elektriny a“.

22. V § 25 ods. 8 sa vypúšťajú slová „do 9:00 h“.

23. V § 26 ods. 1 druhá veta znie: „Ak výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny zasiela v mene odberateľov elektriny pôvodnému dodávateľovi elektriny nový dodávateľ elektriny, k výpovedi zmluvy sa prikladá zoznam dotknutých odberateľov elektriny a identifikácia dotknutých odberných miest v elektronickej podobe.“.

24. V § 26 ods. 4 sa slová „§ 7 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 11“.

25. V § 26 odsek 6 znie:

(6) Pôvodný dodávateľ elektriny môže vzniesť námietku s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti odberateľa elektriny proti zmene dodávateľa elektriny pre príslušné odberné miesto prevádzkovateľovi sústavy do 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke elektriny najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ sústavy zmenu dodávateľa elektriny nevykoná a do piatich dní od prijatia námietky o tom informuje pôvodného dodávateľa elektriny a nového dodávateľa elektriny, pričom súčasťou informácie je názov dodávateľa elektriny, ktorý námietku vzniesol s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti odberateľa elektriny. Nový dodávateľ elektriny informuje odberateľa elektriny, z akého dôvodu sa zmena dodávateľa nevykonala. Prevádzkovateľ sústavy neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o dodávke elektriny. Ak pôvodný dodávateľ elektriny vznesie námietku proti zmene dodávateľa elektriny bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi elektriny, novému dodávateľovi elektriny a prevádzkovateľovi sústavy. Ak pôvodný dodávateľ elektriny doručí námietku neskôr ako 10 dní alebo skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ sústavy námietku zamietne.“.

26. V § 26 ods. 7 sa za slová „odberateľ elektriny“ vkladajú slová „alebo ním splnomocnený dodávateľ elektriny“.

27. V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „technickej špecifikácie a“.

28. V § 31 odsek 2 znie:

(2) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sprístupňuje účastníkom trhu s elektrinou podklady na fakturáciu platieb súvisiacich s prevádzkou sústavy. Platby súvisiace s prevádzkou sústavy sú tarifa:

a) za systémové služby,

b) za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

c) za výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

d) za výrobu elektriny z domáceho uhlia,

e) za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

f) na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie určená pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,

g) na podporu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou určená pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav.“.

29. V § 31 ods. 3. písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „v zložení a výške podľa osobitného predpisu25a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

25a) § 12 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.“.

30. V § 32 sa odsek 12 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) adresu na doručovanie a adresu umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny

1. výrobcu elektriny pre odberné miesto a pre odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,

2. prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pre odberné miesto a odovzdávacie miesta tvoriace rozhranie sústavy a miestnej distribučnej sústavy.“.

31. V § 36 ods. 7 sa slová „§ 7 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3“.

32. V § 37 ods. 1 písm. s) sa na konci pripája čiarka a slová: „najmä meno, priezvisko a osobné číslo; ak sa zmluva uzatvára mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny, súčasťou zmluvy je doklad preukazujúci oprávnenie predajcu na zastupovanie dodávateľa elektriny pri uzatváraní zmluvy,“.

33. V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

t) obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby, cenník za dodávku elektriny a cenník služieb súvisiacich s dodávkou elektriny vrátane odkazu, kde je zverejnený cenník služieb súvisiacich s dodávkou elektriny.“.

34. V § 37 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odovzdávacieho miesta“.

35. V § 37 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odovzdávacieho miesta“.

36. V § 37 sa odsek 6 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) právo dodávateľa elektriny na zaradenie odberného miesta do distribučnej sadzby, ak sa nedohodne inak.“.

37. V § 38 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“, za slovo „poštou“ sa vkladá čiarka a slová „alebo kuriérom“ sa nahrádzajú slovami „kuriérom alebo pri osobnom doručení“.

38. V § 40 ods. 2 písm. e) a f) sa slovo „kWh“ nahrádza slovom „MWh“.

39. V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Spôsob a formu predkladania žiadosti o prístup do prepravnej siete, podmienky pridelenia prístupu do prepravnej siete pre jednotlivé vstupné body a výstupné body prepravnej siete sa určia v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.“.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

40. § 40 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Prevádzkovateľ prepravnej siete pridelí prerušiteľnú prepravnú kapacitu, ak o to účastník trhu s plynom prevádzkovateľa prepravnej siete požiada a nie je voľná pevná prepravná kapacita. Prevádzkovateľ prepravnej siete môže prideliť nezoskupenú prerušiteľnú prepravnú kapacitu, ak o to účastník trhu s plynom prevádzkovateľa prepravnej siete požiada a nie je voľná pevná nezoskupená prepravná kapacita, aj keď je dostupná pevná zoskupená prepravná kapacita.33a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

33a) Čl. 3 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 984/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 273, 15. 10. 2013).“.

41. V § 42 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „v kWh“.

42. V § 45 odsek 3 znie:

(3) Žiadosť o pripojenie do prepravnej siete obsahuje účel využívania pripájaného zariadenia, najmä ak ide o distribučnú sieť, zásobník, ťažobnú sieť alebo odberné miesto. K žiadosti o pripojenie do prepravnej siete vydá prevádzkovateľ prepravnej siete písomné stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti. Prevádzkovateľ prepravnej siete oboznámi v písomnom stanovisku žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia do prepravnej siete, ktoré sa vzťahujú výhradne na využívanie pripájaného zariadenia uvedený v žiadosti o pripojenie do prepravnej siete.“.

43. V § 47 odsek 7 znie:

(7) Dlhodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára na obdobie trvajúce viac ako 12 mesiacov, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca.“.

44. V § 50 ods. 10 písm. b) sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.

45. V § 50 ods. 11 sa číslo „15.“ nahrádza číslom „10.“.

46. Nadpis § 51 znie: „Prekročenie dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste“.

47. § 51 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Evidencia a vyhodnocovanie distribuovaného množstva energie v plyne sa vykonáva v kilowatthodinách alebo iných násobkoch; evidencia a vyhodnocovanie prekročenia dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste sa vykonáva v m3. Priemerná denná hodnota spaľovacieho tepla objemového sa zverejňuje na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete. “.

48. V § 53 ods. 5 písm. c) sa slová „do 15:00 h“ nahrádzajú slovami „do 20:00 h“.

49. V § 53 ods. 7 písm. c) sa slová „do 18:00 h“ nahrádzajú slovami „do dvoch hodín po prijatí poslednej nominácie“.

50. V § 54 odsek 1 znie:

(1) Užívateľ distribučnej siete môže renominovať distribúciu plynu kedykoľvek počas dňa, ktorý predchádza dňu, na ktorý sa nominovalo. Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí užívateľovi distribučnej siete renomináciu do dvoch hodín po prijatí renominácie po potvrdení renominácie prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka alebo prevádzkovateľom ťažobnej siete.“.

51. V § 54 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta, slová „16:00 h času daného dňa“ sa nahrádzajú slovami „24:00 h času daného plynárenského dňa“ a na konci sa pripája táto veta: „Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí užívateľovi distribučnej siete renomináciu do dvoch hodín po prijatí renominácie po potvrdení renominácie prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka alebo prevádzkovateľom ťažobnej siete.“.

52. V § 56 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „v domácnosti“.

53. V § 56 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Obdobne sa postupuje, ak sa dodatočne zistí, že odpočet na odbernom mieste s meraním typu C nebol správny a je potrebné vysporiadať rozdiel v množstve plynu medzi nesprávnym odpočtom a jeho opravou.“.

54. § 56 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Ak sa dodatočne zistí, že odpočet na odbernom mieste s meraním typu A alebo typu B nebol správny, rozdiel v množstve plynu medzi nesprávnym odpočtom a jeho opravou sa medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a užívateľom distribučnej siete vysporiada za cenu plynu podľa prílohy č. 14.“.

55. V § 57 odsek 2 znie:

(2) Preddavková platba odberateľa plynu v domácnosti je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb vo výške 1/11 platby za plyn určená podľa spotreby plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Preddavková platba odberateľa plynu v domácnosti, ktorý si dohodne inú periodicitu preddavkových platieb, môže byť vyššia ako 1/11 spotreby plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, ak počet preddavkových platieb je nižší ako 11 za zúčtovacie obdobie a ak súčet všetkých preddavkových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie nepresiahne celkovú výšku predpokladanej ročnej platby za plyn určenú podľa spotreby plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Dodávateľ plynu alebo odberateľ plynu v domácnosti môže navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb len pri zmene výšky odberu plynu odberateľa plynu v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnateľnému zúčtovaciemu obdobiu a pri zmene ceny plynu. Zmena rozpisu preddavkových platieb sa vopred písomne oznámi odberateľovi plynu v domácnosti.“.

56. V § 57 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa nedohodne inak.“.

57. V § 59 ods. 3 sa slová „0,04 eura za každý 1 m3 plynu alebo 0,00376 eura za každú kWh“ nahrádzajú slovami „0,003 eura/kWh“.

58. V § 60 ods. 3 posledná veta znie:

„Prevádzkovateľ distribučnej siete zároveň oznámi znamienko systémovej odchýlky siete za predchádzajúci plynárenský deň, výšku systémovej odchýlky siete za predchádzajúci deň a parametre vstupujúce do výpočtu systémovej odchýlky, pričom výška systémovej odchýlky siete za predchádzajúci deň je záväzná a nemenná.“.

59. V § 61 ods. 8 písm. a) sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „75 %“.

60. V § 61 ods. 8 písm. b) sa slová „150 %“ nahrádzajú slovami „125 %“.

61. V § 67 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vyrovnávanie odchýlok, ktoré vzniknú v distribučnej sieti, sa umožní fyzickou dodávkou plynu alebo finančným vyrovnaním na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete prevádzkovateľom distribučnej siete.“.

62. V § 72 odsek 6 znie:

(6) Pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti odberateľa plynu, proti zmene dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto prevádzkovateľovi siete do 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa plynu, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ siete zmenu dodávateľa plynu nevykoná a do piatich dní od prijatia námietky o tom informuje pôvodného dodávateľa plynu a nového dodávateľa plynu, pričom súčasťou informácie je názov dodávateľa, ktorý námietku vzniesol s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti odberateľa plynu. Nový dodávateľ plynu informuje odberateľa plynu, z akého dôvodu sa zmena dodávateľa plynu nevykonala. Prevádzkovateľ siete neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o dodávke plynu. Ak pôvodný dodávateľ plynu vznesie námietku proti zmene dodávateľa plynu bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi plynu, novému dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi siete. Ak pôvodný dodávateľ plynu doručí námietku neskôr ako 10 dní alebo skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ siete námietku zamietne.“.

63. V § 72 ods. 7 sa za slová „odberateľ plynu“ vkladajú slová „alebo ním splnomocnený dodávateľ plynu“.

64. § 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Nový dodávateľ plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete pre odberné miesto, na ktorom sa mení dodávateľ plynu, si dohodne zaradenie odberného miesta do tarifnej skupiny a dennú distribučnú kapacitu, ktorá je platná pre odberné miesto odo dňa účinnosti zmeny dodávateľa plynu na obdobie ďalších 12 mesiacov.“.

65. V § 77 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „v m3,“.

66. V § 77 ods. 1 písm. s) sa na konci pripája čiarka a slová: „najmä meno, priezvisko, osobné číslo; ak sa zmluva uzatvára mimo prevádzkových priestorov dodávateľa plynu, súčasťou zmluvy je doklad preukazujúci oprávnenie predajcu na zastupovanie dodávateľa plynu pri uzatváraní zmluvy“.

67. V § 77 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „v m3,“ a slová „alebo ich násobkoch“.

68. V § 77 sa odsek 6 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) právo dodávateľa plynu na zaradenie odberného miesta do distribučnej sadzby, ak sa nedohodne inak.“.

69. V § 77 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby, cenník za dodávku plynu a cenník služieb súvisiacich s dodávkou plynu vrátane odkazu, kde je zverejnený cenník služieb súvisiacich s dodávkou plynu.“.

70. V prílohe č. 9 časti F ods. 7 písm. b) sa za slová „bez platieb meškajúcich“ vkladajú slová „v priemere“.

71. V prílohe č. 9 časti F ods. 7 písm. c) sa za slová „podľa týchto obchodných podmienok“ vkladajú slová „v priemere“.

72. Príloha č. 10 znie:

„Príloha č. 10 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

VÝPOČET POPLATKU ZA PREKROČENIE DENNEJ PREPRAVNEJ KAPACITY

Poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity sa vypočíta podľa vzorca

PCE = CE × 5 × k(m) × P0,

kde

PCE – výška poplatku za prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v eurách za deň, keď došlo k prekročeniu dohodnutej dennej kapacity,

CE – výška najvyššieho prekročenia dohodnutej dennej prepravnej kapacity v mesiaci, v ktorom k tomuto prekročeniu došlo, v MWh,

k(m) – faktor kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu dennej prepravnej kapacity, pričom hodnota k(m) je rovná 0,4 pre mesiace január, február a december a 0,2 pre mesiace marec a november a 0,1 pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august, september a október,

P0 – východisková ročná sadzba na danom vstupnom bode alebo výstupnom bode za zmluvne dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na vstupnom bode alebo výstupnom bode do prepravnej siete v MWh/deň určenú úradom pre prevádzkovateľa prepravnej siete za prepravu plynu na príslušný kalendárny rok v eurách za MWh/deň.“.

73. Príloha č. 12 znie:

„Príloha č. 12 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

VÝPOČET REFERENČNEJ CENY PLYNU NA ÚČEL OBCHODNÉHO VYVAŽOVANIA DISTRIBUČNEJ SIETE

Referenčná cena plynu sa vypočíta podľa vzorca

R = P + Kp,

kde

R – referenčná cena plynu v eurách za MWh,

P – cena plynu produktu NCG uverejnená na webovom sídle http://www.eex.com/en v časti Natural Gas / Daily Reference Price & Index v tabuľke Spot Market / Daily Reference Price v riadku NCG, deň pred dňom finančného vyrovnania na účel obchodného vyvažovania podľa § 61 ods. 4,

Kp – koeficient prepravy plynu, ktorý je určený vo výške 1,20 eura/MWh.“.

74. Príloha č. 14 znie:

„Príloha č. 14 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.

ZÚČTOVANIE ROZDIELOV V ODBERE PLYNU NA ODBERNÝCH MIESTACH

Cena plynu na vysporiadanie rozdielov na odberných miestach sa vypočíta podľa vzorca

R = P × M,

kde

R – cena určená v eurách za MWh,

P – aritmetický priemer denných referenčných cien pre účely obchodného vyvažovania distribučnej siete podľa prílohy č. 12 platných pre jednotlivé dni v období od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní predchádzajúceho odpočtu do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bol na odberných miestach vykonaný odpočet,

M – množstvo plynu určené v MWh.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Jozef Holjenčík v. r.