Nariadenie vlády č. 368/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.

Platnosť od 28.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

368

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č.1 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg – 12 000 kg*0, 1030, 0930, 080
12 000 kg a viac
– 2 nápravy
0, 2200, 1990, 172
12 000 kg a viac
– 3 nápravy
0, 2320, 2100, 181
12 000 kg a viac
– 4 nápravy
0, 2410, 2180, 188
12 000 kg a viac
– 5 náprav
0, 2320, 2100, 181
BUS**3 500 kg – 12 000 kg*0, 0600, 0500, 030
12 000 kg a viac*0, 1100, 1000, 060

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.

2. V prílohe č. 2 prvý bod vrátane nadpisu znie:

„1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O - IIEURO III, IVEURO V, VI
a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg – 12 000 kg*0,1030,0930,080
12 000 kg a viac
– 2 nápravy
0,2200,1990,172
12 000 kg a viac
– 3 nápravy
0,2320,2100,181
12 000 kg a viac
– 4 nápravy
0,2410,2180,188
12 000 kg a viac
– 5 náprav
0,2320,2100,181
BUS**3 500 kg – 12 000 kg*0,0400,0300,020
12 000 kg a viac*0,0800,0700,04

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Fico v. r.