Vyhláška č. 359/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania

Platnosť od 27.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

359

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 15.decembra 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 62 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

2. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 16/2016 Z. z.

Zoznam regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania

I. LEKÁRI

1.Štát:Belgické kráľovstvo (België/Belgique/Belgien)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplôme de „médecin“/Master in de geneeskunde
Orgán udeľujúci kvalifikácie- Les universités/De universiteiten
- Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:20. december 1976
2.Štát:Bulharská republika (България)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Диплома за висше образование на образователно- квалификационна степен „магистър“ по „Медицина“ и професионална квалификация „Магистър-лекар“
Orgán udeľujúci kvalifikácieУниверситет
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. január 2007
3.Štát:Česká republika
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)
Orgán udeľujúci kvalifikácieLékářská fakulta univerzity v České republice
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
4.Štát:Dánske kráľovstvo (Danmark)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)
Orgán udeľujúci kvalifikácieUniversitet
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:- Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og
- Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
Referenčný dátum:20. december 1976
5.Štát:Nemecká spolková republika (Deutschland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Zeugnis über die Ärztliche Prüfung
- Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war
Orgán udeľujúci kvalifikácieZuständige Behörden
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:20. december 1976
6.Štát:Estónska republika (Eesti)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Arstikraad
Degree in Medicine (MD)
Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta
Orgán udeľujúci kvalifikácieTartu Ülikool
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
7.Štát:Grécka republika (Ελλάςα )
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Πτυχίo Iατρικής
Orgán udeľujúci kvalifikácie- Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,
- Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. január 1981
8.Štát:Španielske kráľovstvo (España)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Título de Licenciado en Medicina y CirugíaTítulo de Graduado/a en Medicina
Orgán udeľujúci kvalifikácie- Ministerio de Educación y Cultura,
- El rector de una Universidad
- El rector de una Universidad
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. január 1986
9.Štát:Francúzska republika (France)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universités
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:20. december 1976
10.Štát:Chorvátska republika (Hrvatska)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma „doktor medicine/doktorica medicine“
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. júl 2013
11.Štát:Írsko (Ireland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Primary qualification
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Competent examining body
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Certificate of experience
Referenčný dátum:20. december 1976
12.Štát:Talianska republika (Italia)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma di laurea in medicina e chirurgia
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Università
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia
Referenčný dátum:20. december 1976
13.Štát:Cyperská republika (Κύπρος)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Ιατρικό Συμβούλιο
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
14.Štát:Lotyšská republika (Latvija)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:ārsta diploms
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universitātes tipa augstskola
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
15.Štát:Litovská republika (Lietuva)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją2.Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universitetas
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:1.Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją2.Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)
Referenčný dátum:1. máj 2004
16.Štát:Luxemburské veľkovojvodstvo (Luxembourg)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Jury d'examen d'Etat
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Certificat de stage
Referenčný dátum:20. december 1976
17.Štát:Maďarsko (Magyarország)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Egyetem
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
18.Štát:Maltská republika (Malta)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universita’ ta' Malta
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku
Referenčný dátum:1. máj 2004
19.Štát:Holandské kráľovstvo (Nederland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Faculteit Geneeskunde
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:20. december 1976
20.Štát:Rakúska republika (Österreich)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. január 1994
21.Štát:Poľská republika (Polska)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza“
Orgán udeľujúci kvalifikácie:szkoły wyższe
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego 1) /Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego 2)
Referenčný dátum:1. máj 2004
22.Štát:Portugalská republika (Portugal)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Carta de Curso de licenciatura em medicina
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universidades
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Certificado emitido pela Ordem dos Médicos
Referenčný dátum:1. január 1986
23.Štát:Rumunsko (România)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplomă de licență de doctor medic
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universități
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. január 2007
24.Štát:Slovinská republika (Slovenija)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine/doktorica medicine“
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Univerza
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica
Referenčný dátum:1. máj 2004
25.Štát:Fínska republika (Suomi/Finland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Yliopisto
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. január 1994
26.Štát:Švédske kráľovstvo (Sverige)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Läkarexamen
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universitet eller högskola
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen
Referenčný dátum:1. január 1994
27.Štát:Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (United Kingdom)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Primary qualification
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Competent examining body
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Certificate of experience
Referenčný dátum:20. december 1976
28.Štát:Island (Ísland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae (cand. med.)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Háskóli Íslands
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Landlækni
Referenčný dátum:1. január 1994
29.Štát:Lichtenštajnské kniežactvo (Liechtenstein)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplomy, osvedčenia a iné doklady vydané v inom štáte vymenované v tejto prílohe
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Príslušné orgány
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Osvedčenie o ukončení praktickej odbornej prípravy vydané príslušnými orgánmi
Referenčný dátum:1. máj 1995
30.Štát:Nórske kráľovstvo (Norge)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, skratka cand.med.
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Medisinsk universitetsfakultet
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet
Referenčný dátum:1. január 1994
31.Štát:Švajčiarska konfederácia (Schweiz/Suisse/Svizzera)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Eidgenössisches Arztdiplom
Diplôme fédéral de médecin
Diploma federale di medico
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’économie
Dipartimento Federal dell’interno
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. jún 2002

II. SESTRY

1.Štát:Belgické kráľovstvo (België/Belgique/Belgien)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers
(-pflegerin)
- Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)
- Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin
Orgán udeľujúci kvalifikácie- De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Názov profesie:- Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e) - Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)
Referenčný dátum:29. jún 1979
2.Štát:Bulharská republika (България)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Диплома за висше образование на образователно- квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Медицинска сестра“
Orgán udeľujúci kvalifikácieУниверситет
Názov profesie:Медицинска сестра
Referenčný dátum:1. január 2007
3.Štát:Česká republika
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) 2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), doplnený nasledujúcim osvedčením: Vysvědčení o absolutoriu
Orgán udeľujúci kvalifikácie1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem
Názov profesie:- Všeobecná sestra- Všeobecný ošetřovatel
Referenčný dátum:1. máj 2004
4.Štát:Dánske kráľovstvo (Danmark)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
Orgán udeľujúci kvalifikácieProfessionshøjskole
Názov profesie:Sygeplejerske
Referenčný dátum:29. jún 1979
5.Štát:Nemecká spolková republika (Deutschland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege
Orgán udeľujúci kvalifikácieStaatlicher Prüfungsausschuss
Názov profesie:Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger
Referenčný dátum:29. jún 1979
6.Štát:Estónska republika (Eesti)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diplom õe erialal2.Õe põhikoolituse diplom3.Õe põhiõpe diplom
Orgán udeľujúci kvalifikácie1.Tallinna Meditsiinikool
Tartu Meditsiinikool
Kohtla-Järve Meditsiinikool
2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 3.Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Názov profesie:õde
Referenčný dátum:1. máj 2004
7.Štát:Grécka republika (Ελλάςα )
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής
4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής
7.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
Orgán udeľujúci kvalifikácie1.Πανεπιστήμιο Αθηνών2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτω3.Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας
4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
7.Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Názov profesie:Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια
Referenčný dátum:1. január 1981
8.Štát:Španielske kráľovstvo (España)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Título de Diplomado universitario en EnfermeríaTitulo de Graduado/a en Enfermería
Orgán udeľujúci kvalifikácie- Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una universidad
- El rector de una Universidad
Názov profesie:Enfermero/a diplomado/aGraduado/a en Enfermería
Referenčný dátum:1. január 1986
9.Štát:Francúzska republika (France)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)
- Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Le ministère de la santé
Názov profesie:Infirmer(ère)
Referenčný dátum:29. jún 1979
10.Štát:Chorvátska republika (Hrvatska)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“ 2.Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva“
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“ 2.Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Veleučilišta u Republici Hrvatskoj
Názov profesie:1.medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 2.prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva
Referenčný dátum:1. júl 2013
11.Štát:Írsko (Ireland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Certificate of Registered General Nurse 3)2.B.Sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBI 4)3.B.Sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI 4)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.An Bord Altranais (The Nursing Board) [up to 1 October 2012];
Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland) [from 2 October 2012]
2.Third-level Institution delivering the B.Sc. in Nursing Studies approved by the NMBI [as of September 2002]3.Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children's and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]
Názov profesie:Registered General Nurse (RGN)
Referenčný dátum:29. jún 1979
12.Štát:Talianska republika (Italia)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diploma di infermiere professionale2.Diploma di laurea in infermieristica
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Scuole riconosciute dallo Stato2.Università
Názov profesie:1.Infermiere professionale2.Infermiere
Referenčný dátum:29. jún 1979
13.Štát:Cyperská republika (Κύπρος)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Δίπλωμα Γενικής ΝοσηλευτικήςΠτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ΚύπρουΠτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ΚύπρουΠτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας – BSc in NursingΠτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Νοσηλευτική ΣχολήΤεχνολογικό Πανεπιστήμιο ΚύπρουΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΚύπρουΠανεπιστήμιο Λευκωσίας University of NicosiaΣχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick
Názov profesie:Εγγεγραμμένος ΝοσηλευτήςΝοσηλευτής(τρια)
Γενικής Νοσηλευτικής
Referenčný dátum:1. máj 2004
14.Štát:Lotyšská republika (Latvija)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu2.Māsas diploms
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Māsu skolas 2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu
Názov profesie:Māsa
Referenčný dátum:1. máj 2004
15.Štát:Litovská republika (Lietuva)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją 2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją3.Bakalauro diplomas
(slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)
4.Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Universitetas 2.Kolegija3.Universitetas4.Kolegija
Názov profesie:Bendrosios praktikos slaugytojas
Referenčný dátum:1. máj 2004
16.Štát:Luxemburské veľkovojvodstvo (Luxembourg)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Diplôme d'Etat d'infirmier
- Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports
Názov profesie:Infirmier
Referenčný dátum:29. jún 1979
17.Štát:Maďarsko (Magyarország)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Ápoló bizonyítvány 2.Ápoló oklevél3.Okleveles ápoló oklevél
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Szakképző iskola 2.Felsőoktatási intézmény3.Felsőoktatási intézmény
Názov profesie:Ápoló
Referenčný dátum:1. máj 2004
18.Štát:Maltská republika (Malta)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universita’ „ta' Malta“
Názov profesie:Infermier Registrat tal- Ewwel Livell
Referenčný dátum:1. máj 2004
19.Štát:Holandské kráľovstvo (Nederland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A2.Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)
4.Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige – Kwalificatieniveau 45.Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie
4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
Názov profesie:Verpleegkundige
Referenčný dátum:29. jún 1979
20.Štát:Rakúska republika (Österreich)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diplom über die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 2.Diplom als „Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger“3.Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs „Gesundheits- und Krankenpflege“
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege2.Allgemeine Krankenpflege-schule3.Fachhochschulrat/
Fachhochschule
Názov profesie:- Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester - Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger
Referenčný dátum:1. január 1994
21.Štát:Poľská republika (Polska)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa“
- Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem „licencjat pielęgniarstwa“
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze
Názov profesie:Pielęgniarka
Referenčný dátum:1. máj 2004
22.Štát:Portugalská republika (Portugal)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diploma do curso de enfermagem geral2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem3.Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Escolas de Enfermagem 2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde
Názov profesie:Enfermeiro
Referenčný dátum:1. január 1986
23.Štát:Rumunsko (România)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată2.Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată3.Certificat de competențe profesionale
(de asistent medical generalist)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Universități 2.Universități3.Ministerul Educaţiei Naționale
Názov profesie:Asistent medical generalist
Referenčný dátum:1. január 2007
24.Štát:Slovinská republika (Slovenija)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik“
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Univerza
2.Visoka strokovna šola
Názov profesie:Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik
Referenčný dátum:1. máj 2004
25.Štát:Fínska republika (Suomi/Finland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Terveydenhuolto-oppilaitokset/Hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor
Názov profesie:Sairaanhoitaja/Sjukskötare
Referenčný dátum:1. január 1994
26.Štát:Švédske kráľovstvo (Sverige)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Sjuksköterskeexamen
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universitet eller högskola
Názov profesie:Sjuksköterska
Referenčný dátum:1. január 1994
27.Štát:Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (United Kingdom)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse – Adult in its register 5)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Education institutions approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Registered Nurse – Adult
Referenčný dátum:29. jún 1979
28.Štát:Island (Ísland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.B.Sc. í hjúkrunarfræði2.B.Sc. í hjúkrunarfræði3.Hjúkrunarpróf
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Háskóli Íslands2.Háskólinn á Akureyri3.Hjúkrunarskóli Íslands
Názov profesie:Hjúkrunarfræðingur
Referenčný dátum:1. január 1994
29.Štát:Lichtenštajnské kniežactvo (Liechtenstein)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplomy, osvedčenia a iné doklady vydané v inom štáte vymenované v tejto prílohe
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Príslušné orgány
Názov profesie:Krankenschwester - Krankenpfleger
Referenčný dátum:1. máj 1995
30.Štát:Nórske kráľovstvo (Norge)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Vitnemål for bestått sykepleierutdanning
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Høgskole
Názov profesie:Sykepleier
Referenčný dátum:1. január 1994
31.Štát:Švajčiarska konfederácia (Schweiz/Suisse/Svizzera)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diplomierte Pflegefachfrau,
diplomierter Pflegefachmann

Infirmière
diplômée et
infirmier
diplômé

Infermiera
diplomata
e infermiere
diplomato
2.bakalár v odbore
ošetrovateľstvo
3.Diplomierte
Pflegefachfrau HF, diplomierter
Pflegefachmann HF

Infirmière
diplômée ES, infirmier
diplômé ES

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l' État

Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Názov profesie:Pflegefachfrau, Pflegefachmann
Infirmière, infirmier
Infermiera, infermiere
Referenčný dátum:1. jún 200230. september 20111. jún 2002

III. ZUBNÍ LEKÁRI

1.Štát:Belgické kráľovstvo (België/Belgique/Belgien)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii- De universiteiten/Les université
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire
Referenčný dátum:28. január 1980
2.Štát:Bulharská republika (България)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Диплома за висше образование на образователно- квалификационна степен „Магистър“ по „Дентална медицина“ с професионална квалификация „Магистър-лекар по дентална медицина“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiУниверситет
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Лекар по дентална медицина
Referenčný dátum:1. január 2007
3.Štát:Česká republika
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, MDDr.)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiLékařská fakulta univerzity v České republice
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Zubní lékař
Referenčný dátum:1. máj 2004
4.Štát:Dánske kráľovstvo (Danmark)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Bevis for kandidatuddannelsen i odontologi (cand.odont.)
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:Universitet
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii1.Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen
2.Tilladelse til selvstændig virke som tandlæge
Názov profesie:Tandlæge
Referenčný dátum:28. január 1980
5.Štát:Nemecká spolková republika (Deutschland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiZuständige Behörden
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Zahnarzt
Referenčný dátum:28. január 1980
6.Štát:Estónska republika (Eesti)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Hambaarstikraad
Degree in Dentistry (DD)
Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiTartu Ülikool
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Hambaarst
Referenčný dátum:1. máj 2004
7.Štát:Grécka republika (Ελλάςα α)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Πτυχίo Οδovτιατρικής
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiΠαvεπιστήμιo
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος
Referenčný dátum:1. január 1981
8.Štát:Španielske kráľovstvo (España)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Título de Licenciado en OdontologíaTítulo de Graduado/a en Odontología
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiEl rector de una universidadEl rector de una Universidad
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Licenciado en odontologíaGraduado/a en Odontología
Referenčný dátum:1. január 1986
9.Štát:Francúzska republika (France)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiUniversités
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Chirurgien-dentiste
Referenčný dátum:28. január 1980
10.Štát:Chorvátska republika (Hrvatska)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiFakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine
Referenčný dátum:1. júl 2013
11.Štát:Írsko (Ireland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)Bachelor of Dental Surgery (BDS)Licentiate in Dental Surgery (LDS)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiUniversities Royal College of Surgeons in Ireland
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Dentist Dental practitionerDental surgeon
Referenčný dátum:28. január 1980
12.Štát:Talianska republika (Italia)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiUniversità
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra
Názov profesie:Odontoiatra
Referenčný dátum:28. január 1980
13.Štát:Cyperská republika (Κύπρος)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Οδοντιατρικό Συμβούλιο
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Οδοντίατρος
Referenčný dátum:1. máj 2004
14.Štát:Lotyšská republika (Latvija)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Zobārsta diploms
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Universitātes tipa augstskola
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:Sertifikāts – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā
Názov profesie:Zobārsts
Referenčný dátum:1. máj 2004
15.Štát:Litovská republika (Lietuva)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją2.Magistro diplomas (odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Universitetas
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:1.Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją2.Internatūros pažymėjimas
(gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija)
Názov profesie:Gydytojas odontologas
Referenčný dátum:1. máj 2004
16.Štát:Luxemburské veľkovojvodstvo (Luxembourg)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Jury d'examen d'Etat
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie: Médecin-dentiste
Referenčný dátum:28. január 1980
17.Štát:Maďarsko (Magyarország)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Okleveles fogorvos doktor oklevél (doctor medicinae dentariae, dr. med. dent)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Egyetem
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Fogorvos
Referenčný dátum:1. máj 2004
18.Štát:Maltská republika (Malta)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Lawrja fil- Kirurġija Dentali
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Universita` ta Malta
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Kirurgu Dentali
Referenčný dátum:1. máj 2004
19.Štát:Holandské kráľovstvo (Nederland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Faculteit Tandheelkunde
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Tandarts
Referenčný dátum:28. január 1980
20.Štát:Rakúska republika (Österreich)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades „Doktor der Zahnheilkunde“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:- Medizinische Universität
- Medizinische Fakultät der Universität
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Zahnarzt
Referenčný dátum:1. január 1994
21.Štát:Poľská republika (Polska)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarsko-dentystycznym lekarskim z tytułem „lekarz dentysta“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Szkoły wyższe
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:Świadectwo złożenia Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego 6) /Świadectwo złożenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego 7)
Názov profesie:Lekarz dentysta
Referenčný dátum:1. máj 2004
22.Štát:Portugalská republika (Portugal)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Carta de curso de licenciatura em medicina dentária- Mestrado integrado em medicina dentária
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:- Faculdades
- Institutos Superiores
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Médico dentista
Referenčný dátum:1. január 198624. marec 2006
23.Štát:Rumunsko (România)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplomă de licență de medic dentist
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:- Universități
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Medic dentist
Referenčný dátum:1. október 2003
24.Štát:Slovinská republika (Slovenija)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:- Univerza
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine
Názov profesie:Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine
Referenčný dátum:1. máj 2004
25.Štát:Fínska republika (Suomi/Finland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
- Oulun yliopisto
- Itä-Suomen yliopisto
- Turun yliopisto
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om godkännande av prakisk tjänstgöring
Názov profesie:Hammaslääkäri/Tandläkare
Referenčný dátum:1. január 1994
26.Štát:Švédske kráľovstvo (Sverige)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Tandläkarexamen
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Universitet eller högskola
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciáchBevis om legitimation som tandläkare, utfärdat av Socialstyrelsen
Názov profesie:Tandläkare
Referenčný dátum:1. január 1994
27.Štát:Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (United Kingdom)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)- Licentiate in Dental Surgery
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:- Universities- Royal Colleges
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:- Dentist - Dental practitioner
- Dental surgeon
Referenčný dátum:28. január 1980
28.Štát:Island (Ísland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Tannlæknadeild Háskóla Íslands
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Tannlæknir
Referenčný dátum:1. január 1994
29.Štát:Lichtenštajnské kniežactvo (Liechtenstein)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplomy, osvedčenia a iné doklady vydané v inom štáte vymenované v tejto prílohe
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Príslušné orgány
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:Osvedčenie o ukončení praktickej odbornej prípravy vydané príslušnými orgánmi
Názov profesie:Zahnarzt
Referenčný dátum:1. máj 1995
30.Štát:Nórske kráľovstvo (Norge)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus odontologiae, skratka:
cand.odont
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Odontologisk universitetsfakultet
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Tannlege
Referenčný dátum:1. január 1994
31.Štát:Švajčiarska konfederácia (Schweiz/Suisse/Svizzera)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Eidgenössisches Zahnarztdiplom
Diplôme fédéral de médecindentiste
Diploma federale di medicodentista
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Dipartimentofederale dell’interno
Doplňujúce osvedčenie k dokladu o kvalifikáciách:------
Názov profesie:Zahnarzt
Médecindentiste
Medicodentista
Referenčný dátum:1. jún 2002

IV. PÔRODNÉ ASISTENTKY

1.Štát:Belgické kráľovstvo (België/Belgique/Belgien)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:- De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement
- De bevoegde Examencommissievan de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétentd'enseignement de la Communauté française
Názov profesie:Vroedvrouw/Accoucheuse
Referenčný dátum:23. január 1983
2.Štát:Bulharská republika (България)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с професионална квалификация „Акушерка“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Университет
Názov profesie:Акушеркa
Referenčný dátum:1. január 2007
3.Štát:Česká republika
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)3.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem3.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem
Názov profesie:Porodní asistentka/porodní asistent
Referenčný dátum:1. máj 2004
4.Štát:Dánske kráľovstvo (Danmark)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikáciiProfessionshøjskole
Názov profesie:Jordemoder
Referenčný dátum:23. január 1983
5.Štát:Nemecká spolková republika (Deutschland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Staatlicher Prüfungsausschuss
Názov profesie:- Hebamme
- Entbindungspfleger
Referenčný dátum:23. január 1983
6.Štát:Estónska republika (Eesti)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplom ämmaemanda erialalÄmmaemanda diplom
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:- Tallinna Meditsiinikool
- Tartu Meditsiinikool
- Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
- Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Názov profesie:Ämmaemand
Referenčný dátum:1. máj 2004
7.Štát:Grécka republika (Ελλάςα )
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)
2.Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) 2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Názov profesie:ΜαίαΜαιευτής
Referenčný dátum:23. január 1983
8.Štát:Španielske kráľovstvo (España)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Título de matrona
- Título de asistente obstétrico (matrona)
- Título de enfermería obstétrica-ginecológica
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Ministerio de Educación y Cultura
Názov profesie:- Matrona
- Asistente obstétrico
Referenčný dátum:1. január 1986
9.Štát:Francúzska republika (France)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplôme de sage-femme
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:L’Etat
Názov profesie:Sage-femme
Referenčný dátum:23. január 1983
10.Štát:Chorvátska republika (Hrvatska)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:- Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
- Sveučilišta u Republici Hrvatskoj
- Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj
Názov profesie:Prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/Prvostupnica (baccalaurea) primaljstva
Referenčný dátum:1.júl 2013
11.Štát:Írsko (Ireland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Certificate in Midwifery 8)2.B.Sc. in Midwifery approved by the NMBI 9)3.Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI 9)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:1.An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 1 October 2012]; Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI) [from 2 October 2012].2.A third-level Institution delivering a Midwifery education programmes approved by the NMBI3.third-level Institution delivering Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI
Názov profesie:Registered Midwife (RM)
Referenčný dátum:23. január 1983
12.Štát:Talianska republika (Italia)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diploma d'ostetrica2.Laurea in ostetricia
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Scuole riconosciute dallo Stato2.Universita
Názov profesie:Ostetrica
Referenčný dátum:23. január 1983
13.Štát:Cyperská republika (Κύπρος)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Νοσηλευτική Σχολή
Názov profesie:Εγγεγραμμένη Μαία
Referenčný dátum:1. máj 2004
14.Štát:Lotyšská republika (Latvija)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Māsu skolas
Názov profesie:Vecmāte
Referenčný dátum:1.máj 2004
15.Štát:Litovská republika (Lietuva)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

- Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

- Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
3.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
4.Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos augytojo profesinė kvalifikacija)

Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
5.Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)

Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
6.Profesinio bakalauro diplomas

(akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:1.Universitetas2.Kolegija3.Kolegija
4.Universitetas5.Kolegija6.Kolegija
Názov profesie:Akušeris
Referenčný dátum:1. máj 2004
16.Štát:Luxemburské veľkovojvodstvo (Luxembourg)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplôme de sage-femme
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports
Názov profesie:Sage-femme
Referenčný dátum:23. január 1983
17.Štát:Maďarsko (Magyarország)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Szülésznő bizonyítvány2.Szülésznő oklevél
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:1.Iskola/főiskola 2.Felsőoktatási intézmény
Názov profesie:Szülésznő
Referenčný dátum:1. máj 2004
18.Štát:Maltská republika (Malta)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Universita` ta' Malta
Názov profesie:Qabla
Referenčný dátum:1. máj 2004
19.Štát:Holandské kráľovstvo (Nederland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma van verloskundige
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen
Názov profesie:Verloskundige
Referenčný dátum:23. január 1983
20.Štát:Rakúska republika (Österreich)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Hebammen-Diplom 2.Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs „Hebamme“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:1. - Hebammenakademie
- Bundeshebammenlehranstalt
2.Fachhochschulrat
Názov profesie:Hebamme
Referenčný dátum:1. január 1994
21.Štát:Poľská republika (Polska)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem „magister położnictwa“
- Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności położnictwo z tytułem „licencjat położnictwa“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze
(Vyššia vzdelávacia inštitúcia uznaná príslušnými orgánmi)
Názov profesie:Położna
Referenčný dátum:1. máj 2004
22.Štát:Portugalská republika (Portugal)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:1.Ecolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.- Escolas Superiores de Enfermagem-
- Escolas Superiores de Saúde
Názov profesie:Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica
Referenčný dátum:1. január 1986
23.Štát:Rumunsko (România)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplomǎ de licentǎ de moaşǎ
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Universităţi
Názov profesie:Moaşă
Referenčný dátum:1.január 2007
24.Štát:Slovinská republika (Slovenija)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana babica/diplomirani babičar“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:1.Univerza
2.Visoka strokovna šola
Názov profesie:diplomirana babica/diplomirani babičar
Referenčný dátum:1. máj 2004
25.Štát:Fínska republika (Suomi/Finland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Kätilöntutkinto/barnmorskeexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:1.Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor
Názov profesie:Kätilö/Barnmorska
Referenčný dátum:1. január 1994
26.Štát:Švédske kráľovstvo (Sverige)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Barnmorskeexamen
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Universitet eller högskola
Názov profesie:Barnmorska
Referenčný dátum:1. január 1994
27.Štát:Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (United Kingdom)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies as attesting to the completion of training as required for midwives by article 40 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its register 10)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Education institution approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies
Názov profesie:Registered Midwife
Referenčný dátum:23. január 1983
28.Štát:Island (Ísland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Embættispróf í ljósmóðurfræði2.Próf í ljósmæðrafræðum
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Háskóli Íslands2.Ljósmæðraskóli Íslands
Názov profesie:Ljósmóðir
Referenčný dátum:1. január 1994
29.Štát:Lichtenštajnské kniežactvo (Liechtenstein)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplomy, osvedčenia a iné doklady vydané v inom štáte vymenované v tejto prílohe
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Príslušné orgány
Názov profesie:Hebamme
Referenčný dátum:1. máj 1995
30.Štát:Nórske kráľovstvo (Norge)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Vitnemål for bestått jordmorutdanning
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Høgskole
Názov profesie:Jordmor
Referenčný dátum:1. január 1994
31.Štát:Švajčiarska konfederácia (Schweiz/Suisse/Svizzera)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Diplomierte Hebamme
Sage-femme diplômée
Levatrice diplomata
2.[Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery]
‚Bachelor of Science HES-SO
de Sage-femme‘ (Bachelor of
Science HES-SO in Midwifery)
‚Bachelor of Science BFH Hebamme‘ (Bachelor of Science BFH in Midwifery)
‚Bachelor of Science ZFH Hebamme‘ (Bachelor of
Science ZHAW in Midwifery)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l' État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l' État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Názov profesie:Hebamme
Sage-femme
Levatrice
Hebamme
Sage-femme
Levatrice
Referenčný dátum:1. jún 20021. jún 2002

V. FARMACEUTI

1.Štát:Belgické kráľovstvo (België/Belgique/Belgien)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:- De universiteiten/Les universités
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:-------
Referenčný dátum:1. október 1987
2.Štát:Bulharská republika (България)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по „Фармация“ с професионална квалификация „Магистър-фармацевт“
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Университет
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. január 2007
3.Štát:Česká republika
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Farmaceutická fakulta univerzity v České republice
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
4.Štát:Dánske kráľovstvo (Danmark)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)
Orgán udeľujúci kvalifikácieDet Farmaceutiske Fakultet, Københavns UniversitetSyddansk Universitet
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 1987
5.Štát:Nemecká spolková republika (Deutschland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Zuständige Behörden
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 1987
6.Štát:Estónska republika (Eesti)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplom proviisori õppekava läbimisest
Farmaatsiamagister
Master of Science in Pharmacy (MSc)
Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii:Tartu Ülikool
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
7.Štát:Grécka republika (Ελλάςα )
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος
Orgán udeľujúci kvalifikácie- Περιφέρεια
- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 1987
8.Štát:Španielske kráľovstvo (España)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Título de Licenciado en Farmacia Título de Graduado/a en Farmacia
Orgán udeľujúci kvalifikácie- Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una universidad
- El rector de una Universidad
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 19871. január 1986
9.Štát:Francúzska republika (France)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Diplôme d'Etat de pharmacien
- Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universités
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 1987
10.Štát:Chorvátska republika (Hrvatska)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma „magistar farmacije/magistra farmacije“
Orgán udeľujúci kvalifikácie:- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
- Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. júl 2013
11.Štát:Írsko (Ireland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist 11) , Certificate of Registration as a Pharmacist 11)2.A degree in Pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland 12)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Cumann Cógaiseoirí na hEireann
(Pharmaceutical Society of Ireland)
2.Universities delivering degrees in pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland
Doplňujúce osvedčenie k diplomu------2.Notification from the Pharmaceutical Society of Ireland that the person named therein is the holder of a qualification appropriate for practicing as pharmacist
Referenčný dátum:1. október 1987
12.Štát:Talianska republika (Italia)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Università
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. november 1993
13.Štát:Cyperská republika (Κύπρος)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Συμβούλιο Φαρμακευτικής
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
14.Štát:Lotyšská republika (Latvija)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Farmaceita diploms
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universitātes tipa augstskola
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
15.Štát:Litovská republika (Lietuva)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją
2.Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinė kvalifikacija)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universitetas
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
16.Štát:Luxemburské veľkovojvodstvo (Luxembourg)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplôme d'Etat de pharmacien
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 1987
17.Štát:Maďarsko (Magyarország)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Egyetem
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
18.Štát:Maltská republika (Malta)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Lawrja fil-farmaċija
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universita` ta' Malta
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
19.Štát:Holandské kráľovstvo (Nederland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Faculteit Farmacie
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 1987
20.Štát:Rakúska republika (Österreich)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Staatliches Apothekerdiplom
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Österreichische Apothekerkammer
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 1994
21.Štát:Poľská republika (Polska)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra
Orgán udeľujúci kvalifikácie:1.Akademia Medyczna
2.Uniwersytet Medyczny
3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. máj 2004
22.Štát:Portugalská republika (Portugal)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:- Licenciatura em Farmácia
- Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Instituição de Ensino Superior Universitário
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 19871. január 2007
23.Štát:Rumunsko (România)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplomă de licenţă de farmacist
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universităţi
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. január 2007
24.Štát:Slovinská republika (Slovenija)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv „magister farmacije/magistra farmacije“
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Univerza
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije
Referenčný dátum:1. máj 2004
25.Štát:Fínska republika (Suomi/Finland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Proviisorin tutkinto/Provisorexamen
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Yliopisto
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 1994
26.Štát:Švédske kráľovstvo (Sverige)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Apotekarexamen
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universitet och högskolor
Doplňujúce osvedčenie k diplomu:------
Referenčný dátum:1. október 1994
27.Štát:Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (United Kingdom)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:1.Certificate of Registered Pharmacist 13)2.A degree in pharmacy approved by either the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland 14)
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universities delivering pharmacy degrees approved by the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland
Doplňujúce osvedčenie k diplomuNotification from the General Pharmaceutical Council or Pharmaceutical Society of Northern Ireland confirming successful completion of the approved pharmacy degree, 12 months practical training and a pass of the registration assessment.
Referenčný dátum:1. október 1987
28.Štát:Island (Ísland)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Próf í lyfjafræði
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Háskóli Íslands
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. január 1994
29.Štát:Lichtenštajnské kniežactvo (Liechtenstein)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Diplomy, osvedčenia a iné doklady vydané v inom štáte vymenované v tejto prílohe
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Príslušné orgány
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:Osvedčenie o ukončení praktickej odbornej prípravy vydané príslušnými orgánmi
Referenčný dátum:1. máj 1995
30.Štát:Nórske kráľovstvo (Norge)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae, skratka: cand.pharm.
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Universitetsfakultet
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. január 1994
31.Štát:Švajčiarska konfederácia (Schweiz/Suisse/Svizzera)
Doklad o formálnych kvalifikáciách:Eidgenössisches Apothekerdiplom
Diplôme fédéral de pharmacien
Diploma federale di farmacista
Orgán udeľujúci kvalifikácie:Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Dipartimento federale dell’interno
Doplňujúce osvedčenie ku kvalifikácii:------
Referenčný dátum:1. jún 2002

1) Do roku 2012. Do 1. októbra 2017 sa k dokladu o formálnej kvalifikácii pripája aj osvedčenie o absolvovaní postgraduálnej stáže („staż podyplomowy“).

2) Od roku 2013. Do 1. októbra 2017 sa k dokladu o formálnej kvalifikácii pripája aj osvedčenie o absolvovaní postgraduálnej stáže („staż podyplomowy“).

3) Tento doklad o formálnych kvalifikáciách oprávňuje držiteľa na automatické uznanie, ak je vydaný štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí kvalifikáciu získali v Írsku.

4) Tieto informácie o doklade o kvalifikácii boli zahrnuté s cieľom zabezpečiť, aby absolventi, ktorí študovali v Írsku, mali nárok na automatické uznanie bez potreby skutočnej registrácie v Írsku, pričom takáto registrácia nie je súčasťou procesu získavania kvalifikácie.

5) Týmito informáciami o doklade o kvalifikácii sa nahrádzajú predchádzajúce údaje týkajúce sa Spojeného kráľovstva s cieľom zabezpečiť, aby absolventi, ktorí študovali v Spojenom kráľovstve, mali nárok na automatické uznanie kvalifikácie bez potreby skutočnej registrácie, pričom takáto registrácia nie je súčasťou procesu získavania kvalifikácie.

6) Do roku 2012. Do 1. októbra 2016 sa k dokladu o formálnej kvalifikácii pripája aj osvedčenie o absolvovaní postgraduálnej stáže (‚staż podyplomowy‘).

7) Od roku 2013. Tieto informácie o doklade o kvalifikácii boli zahrnuté s cieľom zabezpečiť, aby absolventi, ktorí študovali v Írsku, mali nárok na automatické uznanie bez potreby skutočnej registrácie v Írsku, pričom takáto registrácia nie je súčasťou procesu získavania kvalifikácie.

8) Tento doklad o formálnych kvalifikáciách oprávňuje držiteľa na automatické uznanie, ak je vydaný štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí kvalifikáciu získali v Írsku.

9) Tieto informácie o doklade o kvalifikácii boli zahrnuté s cieľom zabezpečiť, aby absolventi, ktorí študovali v Írsku, mali nárok na automatické uznanie bez potreby skutočnej registrácie v Írsku, pričom takáto registrácia nie je súčasťou procesu získavania kvalifikácie.

10) Tieto informácie o doklade o kvalifikácii boli zahrnuté s cieľom zabezpečiť, aby absolventi, ktorí študovali v Spojenom kráľovstve, mali nárok na automatické uznanie kvalifikácie bez potreby skutočnej registrácie, pričom takáto registrácia nie je súčasťou procesu získavania kvalifikácie.

11) Tento doklad o formálnych kvalifikáciách oprávňuje držiteľa na automatické uznanie, ak je vydaný štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí kvalifikáciu získali v Írsku.

12) Tieto informácie o doklade o kvalifikácii boli zahrnuté s cieľom zabezpečiť, aby absolventi, ktorí študovali v Írsku, mali nárok na automatické uznanie bez toho, aby sa museli skutočne registrovať v Írsku. V takýchto prípadoch slúži doplňujúce osvedčenie ako potvrdenie o splnení všetkých kvalifikačných požiadaviek.

13) Tento doklad o formálnych kvalifikáciách oprávňuje držiteľa na automatické uznanie kvalifikácie, ak je vydaný štátnym príslušníkom členských štátov, ktorí kvalifikáciu získali v Spojenom kráľovstve.

14) Tieto informácie o doklade o kvalifikácii boli zahrnuté s cieľom zabezpečiť, aby absolventi, ktorí študovali v Spojenom kráľovstve, mali nárok na automatické uznanie kvalifikácie bez toho, aby sa museli skutočne registrovať. V takýchto prípadoch slúži doplňujúce osvedčenie ako potvrdenie o splnení všetkých kvalifikačných požiadaviek.

“.

3. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 16/2016 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v platnom znení.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Peter Plavčan v. r.