Zákon č. 356/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 27.12.2016
Účinnosť od 01.07.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I § 9 ods. 2 písm. g) v štrnástom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2017, a čl. IV § 8c ods. 2 písm. b) v štvrtom bode a § 20b ods. 1 písm. r) v deviatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2017.