Oznámenie č. 346/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Platnosť od 19.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

OBSAH

346

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie upravuje organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na schválenie nových právnych predpisov a sú v ňom premietnuté aj ďalšie zmeny technického a vecného charakteru, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 33/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.), opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.), opatrenia zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421 (oznámenie č. 455/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421 (oznámenie č. 329/2014 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421 (oznámenie č. 261/2015 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421 (oznámenie č.159/2016 Z. z.) a opatrenia z 18. mája 2016 č. MF/013944/2016-421 (oznámenie č. 182/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe druhej časti písmene A. kód 06 znie:

„06 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“.

2. V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 133 dopĺňa podpoložkou 133015, ktorá znie:

„133015 Za rozvoj“.

3. V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 139 dopĺňa podpoložkou 139003, ktorá znie:

„139003 Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia“.

4. V prílohe tretej časti písmene A. sa vypúšťa podpoložka „221002 Tržby z predaja kolkových známok“.

5. V prílohe tretej časti písmene B. položke 632 podpoložka 632003 znie:

„632003 Poštové služby“.

6. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 632 dopĺňa podpoložkou 632005, ktorá znie:

„632005 Telekomunikačné služby“.

7. V prílohe tretej časti písmene B. sa vypúšťa podpoložka „637023 Kolkové známky“.

8. V prílohe tretej časti písmene B. položke 637 sa za podpoložku 637040 vkladá podpoložka 637041, ktorá znie:

„637041 Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty“.

9. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 641 dopĺňa podpoložkami 641018 a 641019, ktoré znejú:

„641018 Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

641019 Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.“.

10. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 647 dopĺňa podpoložkou 647006, ktorá znie:

„647006 Na implementáciu finančných nástrojov“.

11. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 721 dopĺňa podpoložkami 721013 a 721014, ktoré znejú:

„721013 Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

721014 Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.“.

12. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 513 dopĺňa podpoložkou 513003, ktorá znie:

„513003 Kontokorentné“.

13. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 821 dopĺňa podpoložkou 821010, ktorá znie:

„821010 Z kontokorentných úverov“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Peter Kažimír

minister financií Slovenskej republiky