Oznámenie č. 333/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. novembra 2016 č. 6/2016 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk

Platnosť od 12.12.2016
Účinnosť od 12.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

333

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 8. novembra 2016 č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk.

Cieľom opatrenia je zohľadnenie zmien vyplývajúcich zo zavedenia novej verzie informačného systému registra bankových úverov a záruk.

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.