Zákon č. 315/2016 Z. z.Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 29.11.2016
Účinnosť od 01.11.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017 okrem čl. II druhého bodu, čl. XIII tretieho bodu, čl. XVI druhého bodu, čl. XVIII druhého bodu, čl. XIX prvého bodu a čl. XX prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2017.