Zákon č. 312/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 25.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

312

ZÁKON

z 21. októbra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 20a písm. b) sa slová „§ 37 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 4“.

2. V § 22 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú slová „s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie“.

3. V § 24 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) praktických informáciách o prístupe k správnemu konaniu a súdnemu konaniu podľa tohto zákona, najmä o prístupe verejnosti k opravným prostriedkom pred správnym orgánom a pred súdom a určenie štádia konania, v ktorom možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť.“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

4. V § 24 ods. 4 sa slová „§ 37 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 6“.

5. V § 36 odsek 7 znie:

(7) Odborný posudok je podkladom na vydanie záverečného stanoviska podľa § 37.“.

6. V § 37 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

7. V § 37 ods. 3 prvá a druhá veta znejú: „Ak ide o navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktorá má samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou, alebo s iným strategickým dokumentom pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy chránených území, príslušný orgán vydá záverečné stanovisko na základe stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým sa vyberie variant s najmenším pravdepodobne nepriaznivým vplyvom na životné prostredie. Príslušný orgán v záverečnom stanovisku odsúhlasí variant vybraný v stanovisku štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.“.

8. V § 38 ods. 10 a 11 sa slová „§ 37 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 3“.

9. V § 65d ods. 6 sa slová „do 30. novembra 2017“ nahrádzajú slovami „do 30. novembra 2018“ a slová „1. decembra 2017“ sa nahrádzajú slovami „1. decembra 2018“.

10. Za § 65d sa vkladá § 65e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠65e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Zisťovacie konania a konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.“.


11. V prílohe č. 8 kapitole č. 1 položka č. 16 znie:


16.Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy
súvisiacich s ťažobnou činnosťou) najmä:
– vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd
– vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu
– vrty pre vodné zdrojeod 500 m

bez limitu


od 600 m
do 500 m


od 300 m
“.

12. V prílohe č. 8 kapitole č. 2 položka č. 2 znie:


2.Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)od 0,1 MWdo 0,1 MW
“.

13. V prílohe č. 8 kapitole č. 4 položka č. 2 znie:


2.Rafinérie ropy, minerálnych olejov a plynu (okrem zariadení na výrobu mazív z ropy)bez limitu
“.

14. V prílohe č. 8 kapitole č. 4 sa za položku č. 2 vkladá nová položka 2a, ktorá znie:


2a.Zariadenia na regeneráciu odpadových minerálnych olejovod 500 t/deň a viacod 50 t/deň do 500 t/deň
“.

15. Príloha č. 8 kapitola č. 8 sa dopĺňa položkou č. 12, ktorá znie:


12.Výroba a spracovanie výrobkov založených na elastomérochbez limitu
“.

16. V prílohe č. 8 kapitole č. 10 položka č. 2 znie:


2.Zariadenia na prevod povrchových a podzemných vôd
medzi povodiami, ak taký prenos je zameraný na
prevenciu pred možným nedostatkom vody
od 10 mil. m3/rokdo
10 mil. m3/rok
“.

17. V prílohe č. 9 kapitole V. v nadpise a v prílohe č. 11 v časti C kapitole V. v nadpise sa za slovo „variantu“ vkladajú slová „s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.