Oznámenie č. 31/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. 25/2015 o maximálnej výške technickej úrokovej miery

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

31

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 176 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 1. decembra 2015 č. 25/2015 o maximálnej výške technickej úrokovej miery.

Opatrením sa ustanovuje výška technickej úrokovej miery, ktorá slúži na určenie súčasnej hodnoty budúcich finančných tokov pri stanovení poistného a technických rezerv pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.