Zákon č. 305/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 23.11.2016
Účinnosť od 31.12.2016

305

ZÁKON

z 20. októbra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z. a zákona č. 299/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 4 sa za slová „cezhraničnej doprave“ vkladá čiarka a slová „záznamy v elektronickej forme o pracovnom čase a dobe odpočinku zamestnancov podľa § 2 ods. 3 písm. d)“.

2. V § 16 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitného predpisu13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení.“.

3. Nadpis nad § 21 a § 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:

„Verejná vodná doprava

§ 21

Základné ustanovenia

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, na zamestnancov vo verejnej vodnej doprave13b) sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.

(2) Mobilní zamestnanci vo verejnej vodnej doprave na účely tohto zákona sú členovia posádky plavidla13c) a členovia palubného personálu, ktorí pracujú pre zamestnávateľa v pracovnom pomere. Členovia palubného personálu sú všetci zamestnanci na osobnej lodi, ktorí nie sú členmi posádky plavidla.

(3) Na prevádzkovateľa plavidla13d) sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona, a to ani vtedy, ak má vo vlastnom podniku postavenie zamestnanca.

§ 22

Maximálny pracovný čas

(1) Maximálny pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov je 2 304 hodín.

(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave

a) denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 14 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,

b) týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 84 hodín,

c) týždenný pracovný čas tak, aby nočná práca nepresiahla 42 hodín.

(3) Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 72 hodín počas 4 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku.

(4) Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 48 hodín počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

(5) Pracovný čas môže vodca plavidla predĺžiť z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácie alebo inej mimoriadnej okolnosti plavby na čas trvania bezprostredného ohrozenia bezpečnosti plavidla, nalodených osôb alebo nákladu, alebo na účely poskytnutia pomoci iným plavidlám alebo osobám v tiesni. Po obnovení bežného stavu prevádzky plavidla vodca plavidla zabezpečí primeranú dobu odpočinku zamestnancom, ktorí pracovali počas plánovanej doby odpočinku.

(6) Zamestnávateľ môže predĺžiť pracovný čas zamestnanca v prístave počas nepriaznivej poveternostnej situácie alebo inej mimoriadnej okolnosti v prístave najviac na 16 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13b až 13d znejú:

„13b) § 7 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.

13c) § 29 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13d) § 2 písm. l) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 23 ods. 1 sa slová „člena posádky plavidla“ nahrádzajú slovami „mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave“.

5. V § 23 odsek 2 znie:

(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave tak, aby mal odpočinok najmenej 84 hodín za týždeň.“.

6. Za § 23 sa vkladajú § 23a až 23c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠23a

Dni odpočinku

(1) Mobilný zamestnanec vo verejnej vodnej doprave môže odpracovať najviac 31 po sebe nasledujúcich dní, pričom

a) ak nie je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, musí byť po viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dňoch bezprostredne poskytnutý rovnaký počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku; výnimky sa povoľujú, ak

1. minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku uvedený v písmene b) sa poskytne bezprostredne po viacerých po sebe odpracovaných pracovných dňoch a

2. počet pracovných dní sa vyrovná s počtom dní odpočinku počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

b) ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku, ktoré bezprostredne nadväzujú na viaceré po sebe nasledujúce pracovné dni, sa vypočíta takto:

1. 0,2 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 1. po 10. po sebe nasledujúci pracovný deň,

2. 0,3 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 11. po 20. po sebe nasledujúci pracovný deň,

3. 0,4 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 21. po 31. po sebe nasledujúci pracovný deň.

(2) Časti dní odpočinku vypočítané podľa odseku 1 písm. b) sa pripočítajú k minimálnemu počtu po sebe nasledujúcich dní odpočinku a poskytnú sa len ako celé dni.

(3) Deň odpočinku mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave je nepretržitý denný odpočinok v trvaní 24 hodín; zamestnávateľ nemá právo obmedziť mobilného zamestnanca vo výbere miesta, na ktorom strávi tento deň.

§ 23b

Pracovný čas a doba odpočinku počas sezóny

(1) Sezóna je obdobie najviac 9 po sebe nasledujúcich mesiacov z 12 mesiacov, počas ktorých sa vykonávajú práce na osobných lodiach v dôsledku vonkajších okolností, najmä poveternostných podmienok, a záujmu cestujúcich viazané na určité obdobia roka.

(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť členovi palubného personálu počas sezóny

a) denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 12 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,

b) týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 72 hodín.

(3) Za každý pracovný deň patrí členovi palubného personálu 0,2 dňa odpočinku. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas členovi palubného personálu počas sezóny tak, aby mal odpočinok minimálne 2 dni počas 31 po sebe nasledujúcich dní, a zostávajúce dni odpočinku mu poskytne na základe vzájomnej dohody.

(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 môže zamestnávateľ uplatniť aj na členov posádky plavidla zamestnaných na osobnej lodi počas sezóny.

§ 23c

Evidencia a kontrola pracovného času a doby odpočinku

(1) Zamestnávateľ je povinný na účely evidencie a kontroly pracovného času zabezpečiť vedenie záznamov o dochádzke členov posádky plavidla prostredníctvom evidencie v palubnom denníku podľa osobitného predpisu13e) a o dochádzke členov palubného personálu prostredníctvom evidencie v knihe dochádzky.

(2) Kniha dochádzky sa nachádza na plavidle a označuje sa poradovým číslom, názvom plavidla a jednotným európskym identifikačným číslom plavidla (ENI).13f) Každý člen palubného personálu zaznamenáva do knihy dochádzky čitateľne a spôsobom určeným zamestnávateľom alebo ním poverenou osobou svoje meno a priezvisko, dátum, začiatok a koniec denného pracovného času a začiatok a koniec doby odpočinku alebo deň odpočinku.

(3) Člen palubného personálu a zamestnávateľ alebo ním poverená osoba potvrdzujú zápisy v knihe dochádzky svojím podpisom najneskôr do konca každého nasledujúceho mesiaca. Záznamy sa uchovávajú po dobu jedného roka na plavidle a každý člen palubného personálu obdrží kópie svojich potvrdených záznamov, ktoré uchováva minimálne jeden rok.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13e a 13f znejú:

„13e) § 28 ods. 12 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13f) § 16 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel.“.

7. V § 34 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

c) vykonáva kontroly na plavidlách vykonávajúcich verejnú vodnú dopravu, ktorých predmetom je dodržiavanie povinností podľa § 22 až 24,

d) vykonáva kontroly u zamestnávateľa, ktorých predmetom je dodržiavanie povinností podľa § 22 až 24,“.

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená e) až i).

8. V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) pri kontrole podľa odseku 1 písm. c) a d) zakázať mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave nástup do služby alebo ďalšie vykonávanie dopravnej činnosti a nariadiť mu okamžité čerpanie času denného alebo týždenného odpočinku, ak zistil, že presiahol maximálny pracovný čas alebo nečerpal dobu odpočinku.“.

9. V § 35 ods. 1, § 37 ods. 2 písm. b) a v prílohe č. 4 sa slová „§ 34 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 1 písm. h)“.

10. V § 37 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. b) sa za slová „cestnej doprave“ vkladá čiarka a slová „verejnej vodnej doprave“ a za slovo „jazdy“ sa vkladá čiarka a slová „čase plavby“.

11. V § 38 ods. 1 písmeno l) znie:

l) nenahlási stratu alebo odcudzenie karty vodiča vydávajúcemu orgánu do siedmich kalendárnych dní odo dňa, keď došlo k strate alebo k odcudzeniu karty vodiča,“.

12. V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) ako držiteľ karty vodiča úmyselne poskytne túto kartu inej osobe, ktorá ju zneužije.“.

13. V § 38 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. f) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. f), h) a o)“.

14. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 462/2007 Z. z.

ZOZNAM PORUŠENÍ OSOBITNÝCH PREDPISOV

1. Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 v platnom znení

ČísloPRÁVNY ZÁKLADDRUH PORUŠENIAMIERA ZÁVAŽNOSTI*
NPVZPZPMZP
APosádka
A1Článok 5 ods. 1Nedodržanie minimálneho veku sprievodcovX
BČas jazdy
B1Článok 6 ods. 1Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín , ak nie je povolené predĺžiť tento čas na 10 hodín9 h < … < 10 hX
B210 h ≤ … < 11 hX
B311 h ≤ …X
B4Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín

o 50 % alebo viac bez prestávky alebo bez odpočinku v trvaní najmenej 4,5 hodiny

13 h 30 ≤ …

a bez prestávky alebo bez odpočinku

X
B5Presiahnutie predĺženého denného času jazdy v trvaní 10 hodín , ak je povolené predĺženie10 h < … < 11 hX
B611 h ≤ … < 12 hX
B712 h ≤ …X
B8Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 10 hodín

o 50 % alebo viac bez prestávky alebo bez odpočinku v trvaní najmenej 4,5 hodiny

15 h ≤ …

a bez prestávky alebo bez odpočinku

X
B9Článok 6 ods. 2Presiahnutie týždenného času jazdy56 h < … < 60 hX
B1060 h ≤ … < 65 hX
B1165 h ≤ … < 70 hX
B12Presiahnutie týždenného času jazdy o 25 % alebo viac70 h ≤…X
B13Článok 6 ods. 3Presiahnutie celkového maximálneho času jazdy počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov90 h < … < 100 hX
B14100 h ≤ … < 105 hX
B15105 h ≤ … < 112 h 30X
B16Presiahnutie celkového maximálneho času jazdy počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov o 25 % alebo viac112 h 30 ≤ …X
CPrestávky
C1Článok 7Presiahnutie neprerušeného času jazdy v trvaní 4,5 hodiny pred prestávkou4 h 30 < … < 5 hX
C25 h ≤ … < 6 hX
C36 h ≤ …X
DČas odpočinku
D1Článok 8 ods. 2Nedostatočný čas denného odpočinku menej ako 11 hodín, ak nie je povolený čas skráteného denného odpočinku10 h ≤ … < 11 hX
D28 h 30 ≤ … < 10 hX
D3… < 8 h 30X
D4Nedostatočný skrátený čas denného odpočinku menej ako 9 hodín, ak je povolené skrátenie denného odpočinku8 h ≤ … < 9 hX
D57 h ≤ … < 8 hX
D6… < 7 hX
D7Nedostatočné rozdelenie času denného odpočinku na menej ako 3 h + 9 h3 h + [8 h ≤ … < 9 h]X
D83 h + [7 h ≤ … < 8 h]X
D93 h + [… < 7 h]X
D10Článok 8 ods. 5Nedostatočný čas denného odpočinku menej ako 9 hodín, ak je vozidlo vedené viacerými osobami8 h ≤ … < 9 hX
D117 h ≤ … < 8 hX
D12… < 7 hX
D13Článok 8 ods. 6Nedostatočný skrátený čas týždenného odpočinku menej ako 24 hodín22 h ≤ … < 24 hX
D1420 h ≤ … < 22 hX
D15… < 20 hX
D16Nedostatočný čas týždenného odpočinku menej ako 45 hodín, ak nie je povolený čas skráteného týždenného odpočinku42 h ≤ … < 45 hX
D1736 h ≤ … < 42 hX
D18… < 36 hX
D19Článok 8 ods. 6Presiahnutie 6 po sebe nasledujúcich 24 hodinových období po čase týždenného odpočinku… < 3 hX
D203 h ≤ … < 12 hX
D2112 h ≤ …X
EVýnimka z 12-dňového pravidla
E1Článok 8 ods. 6aPresiahnutie 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových období po čase riadneho týždenného odpočinku… < 3 hX
E23 h ≤ … < 12 hX
E312 h ≤ …X
E4Článok 8 ods. 6a písm. b) bod ii)Čas týždenného odpočinku po 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových obdobiach65 h < … ≤ 67 hX
E5… ≤ 65 hX
E6Článok 8 ods. 6a písm. d)Čas jazdy medzi 22.00 a 6.00 trvajúci viac ako 3 hodiny pred prestávkou, ak vo vozidle nie je viac ako jeden vodič3 h < … < 4,5 hX
E74,5 h ≤ …X
FOrganizácia práce
F1Článok 10 ods. 1Súvislosť medzi mzdou a prejdenou vzdialenosťou alebo množstvom dopraveného tovaruX
F2Článok 10 ods. 2Žiadna alebo nesprávna organizácia práce vodiča, žiadne alebo nesprávne pokyny pre vodiča umožňujúce dodržiavať právne predpisyX

2. Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

ČísloPRÁVNY ZÁKLADDRUH PORUŠENÍMIERA ZÁVAŽNOSTI *
NPVZPZPMZP
GInštalácia záznamového zariadenia
G1Článok 3 ods. 1 a článok 22 ods. 2Nie je nainštalované alebo sa nepoužíva typovo schválené záznamové zariadenie (napr. záznamové zariadenie nebolo nainštalované montážnymi firmami, dielňami alebo výrobcami vozidiel schválenými príslušnými orgánmi členských štátov, používanie záznamového zariadenia bez potrebných plomb umiestnených alebo nahradených schválenou montážnou firmou, dielňou alebo výrobcom vozidiel alebo používanie záznamového zariadenia bez inštalačného štítku)X
HPoužívanie záznamového zariadenia, karty vodiča alebo záznamového listu
H1Článok 23 ods. 1Používanie záznamového zariadenia, ktoré nebolo skontrolované schválenou dielňouX
H2Článok 27Vodič má alebo používa viac ako jednu vlastnú kartu vodičaX
H3Jazdenie s kartou vodiča, ktorá bola sfalšovaná (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)X
H4Jazdenie s kartou vodiča, ktorej vodič nie je držiteľom (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)X
H5Jazdenie s kartou vodiča, ktorá bola získaná na základe falošných tvrdení alebo falošných dokladov (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)X
H6Článok 32 ods. 1Nesprávne fungovanie záznamového zariadenia (napr. záznamové zariadenie nebolo správne skontrolované, kalibrované a zaplombované)X
H7Článok 32 ods. 1 a článok 33 ods. 1Nesprávne používanie záznamového zariadenia (napr. úmyselné, dobrovoľné alebo nanútené zneužitie, nedostatočné pokyny na správne používanie atď.)X
H8Článok 32 ods. 3Použitie podvodného zariadenia, ktoré dokáže zmeniť záznamy záznamového zariadeniaX
H9Falšovanie, zatajovanie, odstránenie alebo zničenie údajov zaznamenaných na záznamovom liste alebo uchovávaných a stiahnutých zo záznamového zariadenia alebo karty vodičaX
H10Článok 33 ods. 2Podnik neuchováva záznamové listy, výtlačky a stiahnuté údajeX
H11Zaznamenané a uchované údaje nie sú k dispozícii počas obdobia aspoň jedného rokaX
H12Článok 34 ods. 1Nesprávne používanie záznamových listov/kariet vodičovX
H13Neoprávnené vytiahnutie záznamových listov alebo karty vodiča, ktoré má vplyv na zaznamenávanie príslušných údajovX
H14Záznamový list alebo karta vodiča sa používajú na dlhšie obdobie, než na aké boli určené, pričom dochádza k strate údajovX
H15Článok 34 ods. 2Používanie znečistených alebo poškodených záznamových listov alebo kariet vodiča, ak údaje nie sú čitateľnéX
H16Článok 34 ods. 3Nepoužitie ručného zaznamenávania údajov, keď je to potrebnéX
H17Článok 34 ods. 4Nepoužitie správneho záznamového listu alebo vloženie karty vodiča do nesprávneho slotu (ak je vo vozidle viac ako jeden vodič)X
H18Článok 34 ods. 5Nesprávne používanie prepínacieho mechanizmuX
IPredkladanie informácií
I1Článok 36Odmietnutie kontrolyX
I2Článok 36Neschopnosť predložiť záznamy za určený deň a za predchádzajúcich 28 dníX
I3Neschopnosť predložiť záznamy v karte vodiča, ak je vodič jej držiteľomX
I4Článok 36Neschopnosť predložiť ručné záznamy a výtlačky zostavené počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dníX
I5Článok 36Neschopnosť predložiť kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľomX
JFunkčné poruchy
J1Článok 37 ods. 1 a článok 22 ods. 1Opravu záznamového zariadenia nevykonáva schválená montážna firma alebo dielňaX
J2Článok 37 ods. 2Vodič nezaznačí všetky požadované informácie o časových úsekoch, ktoré už nie sú zaznamenané počas obdobia, keď záznamové zariadenie nie je schopné prevádzky alebo pracuje chybneX

* Miera závažnosti: NP = najzávažnejšie porušenia, VZP = veľmi závažné porušenie, ZP = závažné porušenie, MZP = menej závažné porušenie.“.

15. Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:

8. Smernica Rady 2014/112/EÚ z 19. decembra 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF) (Ú. v. EÚ L 367, 23. 12. 2014).“.

Čl. II

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona
č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 47 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

t) udeľuje výnimky podľa osobitných predpisov.11bca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11bca znie:

„11bca) Napríklad čl. 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie MZV SR č. 196/1995 Z. z.).“.

2. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

y) udeľuje výnimky alebo povolenia podľa osobitného predpisu.11ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ca znie:

„11ca) Čl. 14 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.“.

3. V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) poruší ustanovenie medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva.11i)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11i znie:

„11i) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení, nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 748/2012 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17. 12. 2014) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 (Ú. v. EÚ L 63, 6. 3. 2015), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 299, 14. 11. 2015) v platnom znení.“.

4. V § 52 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

5. V § 53 ods. 1 písm. m) sa slovo „ustanovenia“ nahrádza slovom „ustanovenie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva,11i)“.

6. V § 54 ods. 1 sa za slovo „prijala“ vkladá čiarka a slová „alebo ustanovenie osobitných predpisov v oblasti civilného letectva11i)“.

7. V § 55 ods. 2 sa za slovami „(§ 40)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ods. 11, udeľovania výnimiek podľa § 47 písm. t) a udeľovania výnimiek alebo povolení podľa § 48 ods. 1 písm. y)“.

Čl. III

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 28 odsek 12 znie:

(12) Palubný denník je lodná listina, ktorá slúži na kontrolu a evidenciu pracovného času a doby odpočinku členov posádky plavidla. Palubný denník potvrdzuje Dopravný úrad pred zapísaním prvého záznamu do palubného denníka a po ukončení jeho vedenia po zapísaní posledného záznamu. Do palubného denníka sa počas prevádzky plavidla denne zapisujú údaje uvedené v prílohe č. 3a. Zápisy vykonáva vodca plavidla a potvrdzuje ich svojím podpisom, pričom aj člen posádky plavidla potvrdí zápis o sebe svojím podpisom, a to najneskôr do konca každého nasledujúceho mesiaca. Záznamy sa uchovávajú po dobu jedného roka na plavidle a každý člen posádky plavidla obdrží kópie svojich potvrdených záznamov, ktoré uchováva minimálne jeden rok.“.

2. V § 40 ods. 1 písm. h) sa slová v zátvorke „§ 28 ods. 15, § 34“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 12 a 15, § 34“.

3. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3a k zákonu č. 338/2000 Z. z.

Vzor

Palubný denník

Palubný denník sa označuje poradovým číslom, názvom plavidla a jednotným európskym identifikačným číslom plavidla (ENI). Zápisy v palubnom denníku musia byť čitateľné.

DOBY ODPOČINKU - RUHEZEITEN - RESTING TIMES - TEMPS DE REPOS

Dátum
Datum
Date
Date
PLAVIDLO – SCHIFF – VESSEL - BATEAUČLEN POSÁDKY PLAVIDLA – BESATZUNGSMITGLIED - CREW-MEMBER - MEMBRE DE L'ÉQUIPAGE
Začiatok plavby
Beginn der Fahrt
Begin of the voyage
Début de la navigation
Koniec plavby
Ende der Fahrt
End of the voyage
Fin de la navigation
Člen posádky plavidla
Besatzungsmitglied
Crew-member
Membre de l'équipage
SLK*
Dienstbuch
Register
of service
Livret des
service
Doby odpočinku
Ruhezeiten
Resting times
Heures de repos
Nalodenie
Zugang
Embark-
Ment
Embar-
quement
Vylodenie
Abgang
Leaving
Débar-
quement
12345678910111213
.....Čas
Zeit
Time
Heure
Miesto
Ort
Place
Lieu
r. km
km
km
p.k.
Čas
Zeit
Time
Heure
Miesto
Ort
Place
Lieu
r. km
km
km
p.k.
Funkcia
Tätigkeit
Function
Fonction
Meno
Name
Name
Nom
Č.
Nr.
No.
od
von
from
de
do
bis
to
à
od
von
from
de
do
bis
to
à
od
von
from
de
do
bis
to
à
Čas
Zeit
Time
Heure
Čas
Zeit
Time
Heure

* SLK = Služobná lodnícka knižka“.

Čl. IV

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona
č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 41 ods. 1 písm. k) sa za slovom „predpisu“ a za slovom „orgánom“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ďalším orgánom podľa osobitných predpisov54a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

„54a) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 47 odsek 9 znie:

(9) Policajné orgány, colné orgány, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, regionálne veterinárne a potravinové správy, ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady sú povinní v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov54a) zapisovať do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy zistené závažné porušenia uvedené v zozname podľa osobitného predpisu.62a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:

„62a) Čl. 6 a príloha č. IV nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (Ú. v. EÚ L 74, 19. 3. 2016).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 62b sa vypúšťa.

3. V § 48 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „alebo taxislužbu“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.