Nariadenie vlády č. 3/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

OBSAH

3

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. decembra 2015,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 420/2014 Z. z. sa mení takto:

Príloha č.1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne

Platový
stupeň

Započítateľná doba
vykonávania
duchovenskej
činnosti
v rokoch

Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny a
započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti

S k u p i n a

A

B

C

D

E

F

G

1

do 3

285,01311,69342,36377,08415,42457,40504,74

2

od 3 do 6

296,30324,73356,82392,39432,98477,22525,46

3

od 6 do 9

308,08337,37370,76407,78450,15497,06546,69

4

od 9 d o 12

319,33350,02385,64423,08467,34516,93568,80

5

od 12 do 15

331,07363,07400,07439,37485,35535,87590,49

6

od 15 do 18

343,23375,75414,93455,17503,40555,27612,11

7

od 18 do 21

355,42388,78429,41471,81521,46574,19633,74

8

od 21 do 24

367,63401,44444,31488,48539,00593,61655,88

9

od 24 do 27

379,80414,93459,20505,20557,06613,46677,99

10

od 27 do 30

391,98428,51473,61521,87575,12633,35700,06

11

nad 30

404,58441,59488,48538,60593,16653,63723,54

“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.