Zákon č. 289/2016 Z. z.Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 52/2018 Z. z., 312/2020 Z. z.)

Platnosť od 07.11.2016
Účinnosť od 01.08.2021