Oznámenie č. 282/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. októbra 2016 č. 113/2016 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016

Platnosť od 24.10.2016
Účinnosť do 31.12.2019
Zrušený 336/2020 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. októbra 2016.

282

OZNÁMENIE


Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400/2011 Z. z. vydalo

opatrenie zo 17. októbra 2016 č. 113/2016 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016.

Opatrenie ustanovuje hodnotu výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016.

Týmto opatrením sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 5. marca 2012 č. 40/2012 o ustanovení hodnoty rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012 (oznámenie č. 88/2012 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. októbra 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 55/2016 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?HaZZ_legislativa.