Nariadenie vlády č. 274/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.10.2016
Účinnosť od 01.04.2017

OBSAH

274

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2016

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 90/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 2 písm. a) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

2. úradne pridelené sériové číslo,“.

Doterajšie body 2 až 8 sa označujú ako body 3 až 9.

2. V § 16 ods. 2 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

2. úradne pridelené sériové číslo,“.

Doterajšie body 2 až 10 sa označujú ako body 3 až 11.

3. Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE OSIVA KRMOVÍN

A. Úradné označovanie osiva krmovín

Úradná náveska používaná podľa § 12 ods. 1 musí obsahovať tieto údaje:

a) pre základné osivo a certifikované osivo:

1. označenie „kvalita ES“,

2. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

3. úradne pridelené sériové číslo,

4. číslo dávky,

5. mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely uznávania vyjadrené ako: „vzorkované ... (mesiac a rok)“,

6. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,

7. názov odrody,

8. kategória osiva,

9. krajina výroby,

10. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

11. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

12. pri certifikovanom osive druhej generácie a ďalších generácií po základnom osive sa uvedie počet generácií po základnom osive,

13. pre osivo odrôd tráv, pre ktoré neboli stanovené úžitkové vlastnosti a použitie podľa osobitného predpisu,1) aj oznam „nie je vhodné na výrobu krmovín“,

14. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,

b) pre obchodné osivo:

1. označenie „kvalita ES“,

2. „Obchodné osivo (nie je odrodovo uznávané)“,

3. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

4. úradne pridelené sériové číslo,

5. číslo dávky,

6. mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené ako: „vzorkované ... (mesiac a rok)“,

7. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,

8. krajina výroby,

9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

11. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,

c) pre zmesi osiva krmovín:

1. „Zmes osiva na ...................“ (uviesť určené použitie),

2. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

3. úradne pridelené sériové číslo,

4. číslo dávky,

5. mesiac a rok balenia vyjadrený ako: „balené (mesiac a rok)“,

6. botanický názov druhu alebo odrody krmovín a hmotnostný podiel každej zložky podľa jednotlivých druhov, aspoň latinský názov; je postačujúce uviesť názov zmesi, ak percentuálne zloženie zmesi dodávateľ písomne oznámi kupujúcemu a zaznamená sa úradne, v prípade x Festulolium názov druhu v rode Festuca a Lolium sa označí,

7. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

8. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

9. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske.

B. Označovanie malých ES balení dodávateľom

Náveska používaná podľa § 13 ods. 1 písm. a) musí obsahovať tieto údaje:

a) pre certifikované osivo:

1. označenie „Malé ES B balenie“,

2. obchodné meno a sídlo dodávateľa právnickej osoby, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu dodávateľa fyzickej osoby zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód,

5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

6. botanický názov druhu krmoviny, aspoň latinský názov,

7. názov odrody,

8. kategória osiva,

9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

11. pre osivo odrôd tráv, pre ktoré neboli stanovené úžitkové vlastnosti a použitie podľa osobitného predpisu,1) aj oznam „nie je vhodné na výrobu krmovín“,

b) pre obchodné osivo:

1. označenie „Malé ES B balenie“,

2. obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód,

5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,

6. botanický názov druhu krmoviny, aspoň latinský názov,

7. označenie „Obchodné osivo“,

8. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

9. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

c) pre zmes osiva:

1. označenie „Malé ES A“ alebo „Malé ES B balenie“,

2. obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,

3. úradne pridelené sériové číslo malého ES B balenia,

4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód pri malom ES B balení,

5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku pri malom ES B balení,

6. číslo dávky pri malom ES A balení,

7. označenie členského štátu alebo jeho rozlišovací kód pri malom ES A balení,

8. „Zmes osiva na ...................“ (uviesť predpokladané použitie),

9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

11. botanický názov druhu a odrody krmovín a hmotnostný podiel každej zložky podľa jednotlivých druhov, aspoň latinský názov; postačuje aj časť týchto informácií, ak percentuálne zloženie zmesi dodávateľ oznámi na žiadosť kupujúcemu a zloženie je úradne zaznamenané.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 1) v znení

smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 1),

smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 1),

smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 1),

smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 1),

smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 2),

smernice Rady 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 2),

smernice Rady 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 3),

smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 3),

smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 4),

smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 4),

smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 33/ zv. 4),

smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 4),

smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 4),

smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 5),

smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 5),

smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 6),

nariadenia Rady 85/3768/EHS z 20. decembra 1985 (Ú. v. ES L 362, 31. 12. 1985),

smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 7),

smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 7),

smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 7),

smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 8),

smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 8),

smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 9),

smernice Komisie 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990),

smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 12),

smernice Komisie 96/18/ES z 27. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 18),

smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 20),

smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 24),

smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 24),

smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 33),

smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 39),

smernice Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 44),

smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).

2. Smernica Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975, ktorou sa uvádzanie osiva lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) na trh obmedzuje na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 2).

3. Smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva na trh určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 7).

4. Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

5. Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012).

6. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L60, 5. 3. 2016).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.


Robert Fico v. r.