Nariadenie vlády č. 273/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.10.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

273

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

u) úradne uznaným popisom popis odrody zostavený na inom základe, ako sú skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrody, zahrňujúci znaky odrody aspoň v rozsahu vyžadovanom pri podávaní žiadosti o registráciu odrody alebo o udelenie ochrany práv k odrode, ktorý bol Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo iným úradom v zahraničí schválený ako úradne uznaný popis odrody.“.

2. V § 3 ods. 1 úvodná veta znie:

„Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii odrody pestovanej rastliny (ďalej len „odroda“),2a) len ak sa na základe štátnych odrodových skúšok (ďalej len „odrodová skúška“) preukázalo, že odroda“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 4 písm. c) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.“.

3. V § 3 ods. 1 písmeno h) znie:

h) geneticky modifikovaná pozostáva z geneticky modifikovaného organizmu, ktorý je povolený podľa osobitného predpisu;2) ak je pestovaná rastlina alebo časť pestovanej rastliny z geneticky modifikovanej odrody alebo materiál z nej odvodený určený na využitie ako potravina, prísada do potraviny, krmovina alebo prísada do krmoviny, musia byť splnené podmienky ustanovené podľa osobitného predpisu.4)“.

4. V § 3 ods. 3 písmeno e) znie:

e) registráciu odrôd ovocných druhov,“.

5. V § 3 ods. 7 písmeno d) znie:

d) doložiť, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu, súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na zavedenie odrody do životného prostredia po dobu odrodových skúšok podľa osobitného predpisu,2)“.

6. V § 3 ods. 10 písmeno a) sa slová „a časti B,“ nahrádzajú slovami „, časti B a časti C,“.

7. V § 3 odsek 26 znie:

(26) Skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd ovocných druhov sa nemusia vykonávať, ak žiadateľ predloží kontrolnému ústavu úradný popis vypracovaný zodpovedným úradným orgánom alebo zodpovednou právnickou osobou iného členského štátu a kontrolný ústav dospeje k záveru, že uvedenými informáciami sa preukazuje splnenie podmienok registrácie v súlade s odsekom 1 písm. a) až c). Žiadateľ poskytne bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav.“.

8. § 3 sa dopĺňa odsekom 27, ktorý znie:

(27) Doba registrácie odrôd

a) druhov uvedených v prílohe č. 1 okrem ovocných druhov, viniča a chmeľu platí do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,

b) viniča a chmeľu platí do konca pätnásteho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,

c) druhov ovocných drevín platí do konca tridsiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,

d) druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, platí do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody.“.

9. V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „ovocných druhov,“.

10. V § 5 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) geneticky modifikovaná odroda nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 písm. h),“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

11. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Registrácia odrôd ovocných druhov s úradne uznaným popisom

(1) O registráciu odrody s úradne uznaným popisom môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte.

(2) Pri podávaní žiadosti je žiadateľ povinný

a) poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav,

b) pri odrodách uvádzaných do obehu pred 30. septembrom 2012 predložiť dôkaz o tejto skutočnosti.

(3) Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou

a) predložiť popis odrody vypracovaný zodpovedným orgánom iného členského štátu, ktorý nezodpovedá úradnému popisu, alebo popis odrody, ktorý je tvorený podľa minimálnych znakov príslušného platného technického protokolu,

b) preukázať skutočnosť, že odroda má zabezpečené udržiavacie šľachtenie.

(4) Kontrolný ústav rozhodne o registrácii odrody s úradne uznaným popisom, ak sú splnené požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3, a zapíše odrodu do Listiny registrovaných odrôd ako odrodu s úradne uznaným popisom.

(5) Kontrolný ústav rozhodne o zrušení registrácie odrody s úradne uznaným popisom, ak nie je zabezpečené udržiavacie šľachtenie alebo ak nie je kontrolnému ústavu umožnená kontrola udržiavacieho šľachtenia odrody a jeho dokumentácie.“.

12. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Rastliny alebo množiteľský materiál odrôd ovocných druhov uvádzaných do obehu pred 30. septembrom 2012 možno registrovať ako odrody s úradne uznaným popisom.“.

13. Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou D, ktorá znie:

„ČASŤ D

OVOCNÉ DRUHY A RODY

Castanea sativa Mill.Gaštan jedlý
Citrus L.Citrónovník
Corylus avelana L.Lieska obyčajná
Cydonia oblonga Mill.Dula podlhovastá
Ficus carica L.Figovník obyčajný
Fortunella SwingleKumkvát
Fragaria L.Jahoda
Juglans regia L.Orech kráľovský
Malus Mill.Jabloň
Olea europea L.Oliva európska
Pistacia vera L.Pistácia pravá
Poncirus Raf.Citrónovníkovec
Prunus amygdalusBatschMandľa
Prunus armeniaca L.Marhuľa obyčajná
Prunus avium (L.) L.Čerešňa vtáčia
Prunus cerasus L.Višňa
Prunus domestica L.Slivka domáca
Prunus persica (L.)Broskyňa obyčajná
Prunus salicina LindleySlivka čínska (japonská)
Pyrus L.Hruška
Ribes L.Ríbezľa
Rubus L.Černica
Vaccinium L.Brusnica“.

14. Príloha č. 3 sa dopĺňa časťou C, ktorá znie:

„ČASŤ C

OVOCNÉ DRUHY

1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov CPVO pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

CitrónovníkTP/203/1 z 18. 11. 2004
JahodaTP/22/3 z 28. 11. 2012
JabloňTP/14/2 z 14. 3. 2006
Oliva európskaTP/99/1 z 28. 11. 2012
CitrónovníkovecTP/83/1 z 18. 11. 2004
MandľaTP/56/1 z 28. 11. 2012
Marhuľa obyčajnáTP/70/2 z 13. 3. 2008
Čerešňa vtáčiaTP/35/2 z 15. 11. 2006
VišňaTP/230/1 z 15. 11. 2006
Slivka domácaTP/41/1 z 6. 11. 2003
Broskyňa obyčajnáTP/53/2 Rev z 11. 3. 2015
Slivka čínska (japonská)TP/84/2 z 28. 11. 2012
HruškaTP/15/1 z 27. 3. 2003
Ríbezľa čiernaTP/40/2 z 1. 4. 2009
Ríbezľa červená a bielaTP/52/2 z 28. 11. 2012

2. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík UPOV pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

Gaštan jedlýTG/124/3 z 6. 10. 1989
Lieska obyčajnáTG/71/3 z 28. 3. 1979
Dula podlhovastáTG/100/4 z 9. 4. 2003
Figovník obyčajnýTG/265/1 z 24. 3. 2010
KumkvátTG/290/1 z 20. 3. 2013
Orech kráľovskýTG/125/6 z 24. 3. 1999
ČernicaTG/73/7 z 5. 4. 2006

3. Skúšky DUS sa v prípade druhu Pistácia pravá a druhu Brusnica vykonávajú podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín.“.

15. Príloha č. 4 sa dopĺňa dvadsiatym šiestym bodom, ktorý znie:

26. Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd (Ú. v. EÚ L 298,16. 10. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Fico v. r.