Oznámenie č. 271/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. septembra 2016 č. 5/2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti

Platnosť od 17.10.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

271

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 22 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. septembra 2016 č. 5/2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti.

Cieľom opatrenia je zosúladenie pojmov s aktuálnym právnym stavom, ktoré sú uvedené v obdobných všeobecne záväzných právnych predpisoch, s požiadavkami odborných útvarov Národnej banky Slovenska, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe a ktoré sa týkajú najmä aktualizácie náležitostí žiadosti, ako aj predchádzanie preberaniu rovnakých ustanovení zo zákona č. 474/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 14/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (oznámenie č. 591/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.