Oznámenie č. 267/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. septembra 2016 č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim

Platnosť od 07.10.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2016.

267

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 182 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. septembra 2016 č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.

Účelom predmetného opatrenia je ustanovenie štruktúry, rozsahu, obsahu a formy na vypracúvanie správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.