Zákon č. 266/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

Platnosť od 07.10.2016
Účinnosť od 01.11.2016

266

ZÁKON

z 12. septembra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 4 znie:

(4) Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

2. V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „vodič“).“.

3. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy“.

4. Slová „vodič vozidla alebo jazdnej súpravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „vodič“ v príslušnom tvare a slová „prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „prevádzkovateľ vozidla“ v príslušnom tvare.

5. V § 7 ods. 2 sa slová „vodiča vozidla“ nahrádzajú slovom „vodiča“.

6. V § 7 ods. 3 druhej vete a § 7 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „oslobodených od úhrady diaľničnej známky“.

7. V § 9 ods. 6 sa vypúšťa slovo „vozidla“.

8. V § 9 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v konaní o správnom delikte podľa § 10a“.

9. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Správny delikt

(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2.

(2) Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 150 eur do 500 eur.

(3) Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 2.

(4) O viacerých správnych deliktoch podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorými bol správny delikt spáchaný. Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 spáchaných viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

(5) Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2.

(6) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.

(7) V konaní o správnom delikte podľa odseku 1 po zrušení rozkazu o uložení pokuty podľa § 13 ods. 5 nie je príslušný okresný úrad viazaný výškou pokuty uloženou v rozkaze o uložení pokuty.

(8) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

(9) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(10) Pokuty uložené za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

10. V § 11 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 1 až 9.

11. V § 11 ods. 1 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „§ 10a ods. 1“ a suma „300 eur“ sa nahrádza sumou „150 eur“.

12. V § 11 ods. 2 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „§ 10a ods. 1“.

13. V § 11 ods. 3 prvá veta znie: „Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 1.“.

14. V § 11 odsek 4 znie:

(4) O viacerých správnych deliktoch podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.“.

15. V § 11 ods. 5 druhej vete sa slová „niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „povinnosti podľa § 4 ods. 2 spáchaného v priebehu jedného kalendárneho mesiaca“.

16. V § 11 ods. 8 a 9 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

17. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) prevádzkovateľovi vozidla bola už v predchádzajúcich 12 mesiacoch uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2, pokuta bola uhradená a prevádzkovateľ vozidla uhradil diaľničnú známku podľa § 3 ods. 1.“.

18. V § 12 odsek 2 znie:

(2) Rozhodnutie o odložení veci podľa odseku 1 písm. a) až e) sa nevydáva. O odložení veci podľa odseku 1 písm. a) až e) sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje. Proti rozhodnutiu o odložení veci podľa odseku 1 písm. f) nie je prípustné odvolanie.“.

19. V § 13 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1“.

20. V § 13 ods. 8 sa slová „§ 11 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 10a ods. 1“.

21. V § 14 ods. 1 a 2 sa slová „§ 11“ nahrádzajú slovami „§ 10a alebo § 11“ a slová „kalendárneho dňa“ sa nahrádzajú slovami „kalendárneho mesiaca“.

22. V § 14 ods. 3 prvá veta znie: „Po právoplatnosti rozhodnutia o priestupku vodiča podľa § 10 nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca.“.

23. V § 14 ods. 4 prvá veta znie: „Po právoplatnosti rozhodnutia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11 nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa § 10, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca.“.

24. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16b

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. novembra 2016

(1) Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom 2016 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2016; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie.

(2) Za všetky správne delikty toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchané tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou od 1. januára 2016 do 31. októbra 2016 sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží jedna pokuta. Ak od 1. januára 2016 do 31. októbra 2016 bola vodičovi toho istého vozidla alebo tej istej jazdnej súpravy právoplatne uložená pokuta za priestupok podľa § 10, pokuta podľa prvej vety sa už prevádzkovateľovi vozidla neuloží.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.