Oznámenie č. 259/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Platnosť od 28.09.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 28. septembra 2016.

259

OZNÁMENIE


Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 12. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 28. septembra 2016.

Opatrenie je uverejnené vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2016 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.


Peter Žiga v. r.