Vyhláška č. 256/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.09.2016
Účinnosť od 27.09.2016 do31.07.2018
Zrušený 228/2018 Z. z.

OBSAH

256

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. septembra 2016, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z., vyhlášky č. 534/2008 Z. z., vyhlášky č. 33/2009 Z. z. a vyhlášky č. 107/2016 Z. z. sa mení takto:

V § 21 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lucia Žitňanská v. r.