Oznámenie č. 241/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15.augusta 2015 č. 2016-14804/18793:1-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Platnosť od 23.08.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.