Vyhláška č. 234/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

Platnosť od 12.08.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

234

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 27. júna 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 2 písm. a), b), e) až g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa za slovo „odvetviach" vkladá legislatívna skratka „(ďalej len „zákon")".

2. V § 1 písm. e) sa za slovom „osobami" vkladajú slová „alebo z dôvodov podľa osobitného predpisu,5a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z.".

3. V § 1 písm. h) sa slová „účastníkom trhu s teplom" nahrádzajú slovom „odberateľom", za slovo „odberateľa" sa vkladajú slová „alebo koncového odberateľa7a)" a vypúšťa sa legislatívna skratka „(ďalej len „dotknutý odberateľ")".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 2 písm. s) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

4. V § 1 písmeno j) znie:

j) žiadateľom osoba, ktorá požiadala regulovaný subjekt o písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie do sústavy tepelných zariadení regulovaného subjektu podľa § 3 písm. e),".

5. V § 2 ods. 1 písm. c) sa za slovo „poruchy" vkladajú slová „v sústave tepelných zariadení regulovaného subjektu".

6. V § 2 odsek 5 znie:

(5) Za obnovenie dodávky tepla podľa odseku 1 písm. c) sa nepovažuje také obnovenie dodávky tepla po prerušení dodávky tepla, ktoré trvalo bez obmedzenia alebo prerušenia menej ako 48 hodín.".

7. V § 3 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v reťazci sústav tepelných zariadení je štandardom kvality aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ktoré oznámil dodávateľ10a) odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom; štandardom kvality je aj oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky vody, elektriny a plynu, ktoré oznámil dodávateľ vody, distribútor elektriny a distribútor plynu odberateľovi, ktorý je regulovaným subjektom. Odberateľ, ktorý je regulovaným subjektom, preukázateľne oboznámi dotknutých odberateľov s oznámením dodávateľa alebo distribútora najneskôr do troch pracovných dní po prijatí oznámenia písomne alebo miestne obvyklým spôsobom,".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

8. V § 3 písmeno g) znie:

g) písomné vyjadrenie k podaniam dotknutých odberateľov týkajúcich sa dodávky tepla a overenia správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo, odstránenie zistených nedostatkov a oznámenie výsledku overenia dotknutému odberateľovi do 30 dní odo dňa doručenia podania alebo žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku tepla,".

9. § 4 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) poruchy vykurovacej sústavy tepelných zariadení za odberným miestom dotknutého odberateľa,

f) nedodržania zásad hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení14a) za odberným miestom dotknutého odberateľa.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 25 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z.".

10. V § 5 ods. 1 sa číslo „85" nahrádza číslom „90".

11. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Kompenzačné platby

(1) Kompenzačná platba za nedodržanie štandardov kvality podľa § 22 ods. 5 zákona sa vyplatí dotknutému odberateľovi alebo žiadateľovi podľa § 1 písm. j) vo výške určenej podľa § 7 ods. 1 alebo vypočítanej podľa § 7 ods. 2.

(2) Ak v reťazci sústav tepelných zariadení medzi dodávateľom, odberateľom a koncovým odberateľom nedodrží štandardy kvality regulovaný subjekt, ktorý dodáva teplo odberateľovi, regulovanému subjektu, ktorý dodané teplo využíva aj na rozvod tepla, odovzdá odberateľ dodávateľovi údaje o dotknutom odberateľovi potrebné na určenie, výpočet a úhradu kompenzačnej platby v rozsahu podľa odseku 6 písm. a) až g) bezodkladne po ich identifikovaní, najneskôr však do 15. januára roku t.

(3) Dotknutému odberateľovi, pre ktorého zabezpečuje teplo dodávateľ prostredníctvom odberateľa, regulovaného subjektu, ktorý dodané teplo využíva aj na rozvod tepla, sa uhradí kompenzačná platba dodávateľom priamo alebo prostredníctvom odberateľa, ktorý dodané teplo využíva aj na rozvod tepla, na základe údajov, ktoré mu poskytne odberateľ podľa odseku 2; dotknutému odberateľovi, ktorému dodáva teplo dodávateľ priamo, sa uhradí kompenzačná platba dodávateľom podľa odseku 1.

(4) Úhrada kompenzačnej platby nie je podmienená žiadosťou dotknutého odberateľa alebo žiadateľa o jej vyplatenie.

(5) Kompenzačná platba za rok t-1 určená podľa § 7 ods. 1 sa uhradí dotknutému odberateľovi alebo žiadateľovi bezodkladne, najneskôr však do 15. marca roku t. Kompenzačná platba za rok t-1 vypočítaná podľa § 7 ods. 2 sa uhradí dotknutému odberateľovi bezodkladne po zistení údajov potrebných na výpočet výšky kompenzačnej platby, najneskôr však do 15. marca roku t.

(6) Dodávateľ alebo odberateľ vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré obsahuje

a) identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa podľa § 8 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu,

b) identifikačné údaje dotknutého odberateľa alebo žiadateľa podľa § 8 ods. 2 písm. b) prvého bodu a číslo účtu,

c) označenie odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje, s uvedením, či dodávka tepla za odberným miestom je určená pre domácnosti,

d) označenie ustanovenia štandardu kvality, za ktorého nedodržanie vzniká nárok na úhradu kompenzačnej platby,

e) dátum nedodržania štandardu kvality,

f) dátum odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality,

g) počet dní alebo hodín nedodržania štandardu kvality,

h) výšku kompenzačnej platby spolu s výpočtom a uvedením ustanovenia, podľa ktorého je výpočet výšky kompenzačnej platby určený alebo vypočítaný pred zdanením,

i) výšku kompenzačnej platby, ktorá bude po zdanení uhradená dotknutému odberateľovi alebo žiadateľovi.

(7) Oznámenie o kompenzačnej platbe odosiela dodávateľ, ktorý uhrádza kompenzačnú platbu najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby,

a) dotknutému odberateľovi alebo žiadateľovi v rozsahu podľa odseku 6,

b) odberateľovi, ktorý podľa odseku 2 odovzdal dodávateľovi údaje o dotknutom odberateľovi v rozsahu podľa odseku 6 písm. h) a i).".

12. V § 7 ods. 1 písmeno c) znie:

c) 5 eur pre každé odberné miesto za každý aj začatý deň nedodržania 15-dňovej lehoty na oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla pred obmedzením alebo prerušením dodávky tepla, alebo za každý aj začatý deň nedodržania lehoty určenej na oboznámenie dotknutých odberateľov s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ktoré oznámil dodávateľ odberateľovi podľa § 3 písm. a); ak sa dotknutému odberateľovi neoznámi dátum začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla alebo ak ho odberateľ preukázateľne neoboznámi s oznámením dátumu začiatku a dátumu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ktoré mu oznámil dodávateľ podľa § 3 písm. a), je výška kompenzačnej platby 100 eur pre každé dotknuté odberné miesto,".

13. V § 7 ods. 1 písm. h) sa nad slovo „organizáciou" umiestňuje odkaz 14b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

14b) § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.".

14. V § 7 ods. 1 písm. h) sa slová „autorizovanou osobou" nahrádzajú slovami „ústavom14c)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

14c) § 19 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z.".

15. V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slová „roku t-1 a priemernej" vkladá slovo „fakturovanej".

16. V § 7 ods. 4 sa za slovo „Ak" vkladá slovo „dotknutý".

17. § 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak dodávateľ v roku t-1 fakturoval dotknutému odberateľovi nižšiu cenu variabilnej zložky ceny tepla ako úradom schválenú alebo určenú maximálnu cenu variabilnej zložky ceny tepla na rok t-1, na výpočet výšky kompenzačných platieb podľa odseku 2 sa použije priemerná cena variabilnej zložky dodávaného tepla, ktorú dodávateľ fakturoval dotknutému odberateľovi v roku t-1.".

18. V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu," a slová „alebo nevydáva výročnú správu".

19. V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak údaje potrebné na výpočet kompenzačnej platby podľa § 7 ods. 2 nie sú zistené do konca februára roku t, prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 sa predkladá úradu bezodkladne po ich zistení.".

20. V § 8 odsek 7 znie:

(7) Údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 2 a 3 a kompenzačných platbách podľa § 6 ods. 6 sa archivujú podľa § 22 ods. 4 písm. e) zákona regulovaným subjektom sumárne za celý kalendárny rok v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Údaje o štandardoch kvality a kompenzačných platbách sa archivujú tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.".

21. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§9a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016.".

22. V prílohe č. 1 tabuľke poslednom riadku „Hlásenie o vyhodnotení dodržiavania štandardov kvality:" sa číslo „85,00" nahrádza číslom „90,00".

23. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 277/2012 Z. z.

Prehľad o počte a výške kompenzačných platieb za rok.

Druh nedodržaného štandardu kvalityPOČET nedodržaných štandardov kvalitySUMA vyplatených kompenzačných platieb
§písm.Stručný opis štandardu kvalityCELKOMz toho domácnostiCELKOM
(eur)
z toho domácnosti
(eur)
§ 2 ods. 1a)Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste
b)Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie
c)Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodu technickej poruchy
d)Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu
e)Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody
§ 3a)Oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla
b)Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla
c)Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla
d)Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo
e)Písomné určenie a doručenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenie
f)Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi
g)Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo
h)Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla
SPOLU:

Dátum

Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Jozef Holjenčík v. r.