Vyhláška č. 232/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1.augusta 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

(v znení č. 246/2016 Z. z.)

Platnosť od 12.08.2016
Účinnosť od 01.10.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2016 okrem čl. I šestnásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2016.

232

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 1.augusta 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 17 sa slová „odseku 7" nahrádzajú slovami „odseku 16".

2. V § 2 sa vypúšťajú odseky 18 až 23.

Doterajšie odseky 24 až 27 sa označujú ako odseky 18 až 21.

3. V § 2 ods. 18 písm. a) a b) sa slová „§ 5 ods. 7" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 6".

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 21 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.".

5. V § 5 ods. 2 písm. e) a f) prvom bode sa slovo „piaty" nahrádza slovom „štvrtý".

6. V § 5 ods. 2 písm. e) a f) druhom bode sa slovo „šiesty" nahrádza slovom „piaty".

7. V § 5 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „v škole pri zdravotníckom zariadení".

8. V § 5 odsek 6 znie:

(6) Trieda s rôznymi ročníkmi má najvyšší počet žiakov ustanovený podľa najnižšieho ročníka, ktorý sa v triede vyučuje. Do triedy s rôznymi ročníkmi sa zaraďujú prednostne žiaci najbližšieho ročníka. Ďalšiu triedu s rôznymi ročníkmi je možné zriadiť, ak zriadená trieda s rôznymi ročníkmi má najvyšší ustanovený počet žiakov.".

9. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Špeciálna základná škola variant B má prípravný ročník a desať ročníkov; variant C má prípravný ročník a desať ročníkov a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu.".

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 38 ods. 2 písm. c) prvý bod zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.".

11. V § 6 ods. 9 sa vypúšťa slovo „záujmovej".

12. V § 6 ods. 12 sa vypúšťa slovo „záujmovú".

13. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo žiak so zdravotným znevýhodnením sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia zaznamenaného v dokumentácii podľa § 11 ods. 9 písm. a) a b) zákona.".

14. V § 8 odsek 3 znie:

(3) Po prijatí žiaka so zdravotným znevýhodnením do odborného učilišťa, praktickej školy alebo strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením základná škola odošle riaditeľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý, kópiu dokumentácie podľa § 11 ods. 9 písm. a) a b) zákona a ďalšiu dokumentáciu bezprostredne súvisiacu s osobitosťami výchovy a vzdelávania žiaka.".

15. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§9a

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2016

(1) Najvyšší počet žiakov v triede s rôznymi ročníkmi určený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2016 sa zachová do ukončenia výchovy a vzdelávania týchto žiakov.

(2) Delenie žiakov na skupiny pri výchove a vzdelávaní podľa štátnych vzdelávacích programov schválených pred 31. augustom 2016 sa zachová do ukončenia výchovy a vzdelávania týchto žiakov.".

16. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 322/2008 Z. z.

SÚSTAVA UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV V ODBORNÝCH UČILIŠTIACH

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV učebný odbor učebný odbor - zameranieNadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
A.24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1.2478 Gstrojárska výroba2478 2
2.2478 G 04strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov2478 2 04
B.27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1.2781 Gkeramická výroba2781 2
2.2781 G 02keramická výroba - výrobky sanitnej keramiky2781 2 02
C.29POTRAVINÁRSTVO
1.2982 Gpotravinárska výroba2982 2
2.2982 G 02potravinárska výroba - pekárenská výroba2982 2 02
3.2982 G 04potravinárska výroba - výroba trvanlivého pečiva2982 2 04
4.2985 Gcukrárska výroba2985 2
D.31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1.3178 Gvýroba konfekcie3178 2
2.3178 G 01výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii3178 2 01
3.3178 G 03výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky3178 2 03
4.3179 Gtextilná výroba3179 2
5.3179 G 09textilná výroba - tkáč3179 2 09
6.3179 G 10textilná výroba - ľudovoumelecká tvorba3179 2 10
7.3185 Gkrajčírka3185 2
8.3185 G 01krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň3185 2 01
E.32SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1.3291 Gkožiarska výroba3291 2
2.3291 G 01kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru3291 2 01
3.3291 G 04kožiarska výroba - obuvnícka montáž3291 2 04
4.3291 G 06kožiarska výroba - oprava obuvi3291 2 06
F.33SPRACÚVANIE DREVA
1.3382 Gkošikárska výroba3382 2 00
2.3383 Gspracúvanie dreva3383 2
3.3383 G 02spracúvanie dreva - stolárska výroba3383 2 02
4.3383 G 06spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku3383 2 06
5.3383 G 08spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov3383 2 08
G.36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1.3686 Gstavebná výroba3686 2
2.3686 G 01stavebná výroba - podlahárske práce3686 2 01
3.3686 G 03stavebná výroba - murárske práce3686 2 03
4.3686 G 06stavebná výroba - stavebné zámočníctvo3686 2 06
5.3686 G 08stavebná výroba - stavebné tesárstvo3686 2 08
6.3686 G 10stavebná výroba - maliarske a natieračské práce3686 2 10
7.3686 G 11stavebná výroba - stavebné stolárstvo3686 2 11
H.45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1.4572 Gpoľnohospodárska výroba4572 2
2.4572 G 02poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár4572 2 02
3.4572 G 06poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov4572 2 06
4.4572 G 09poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník4572 2 09
I.64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1.6452 Gfotograf6452 2 00
2.6479 Gpomocné práce v administratíve a službách6479 2 00
3.6485 Gopatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti6486 2
4.6491 Gobchodná prevádzka6491 2
5.6491 G 01obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál6491 2 01
6.6491 G 02obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru6491 2 02
7.6494 Gslužby a domáce práce6494 2
8.6495 Gpolygrafická výroba6495 2
9.6495 G 01polygrafická výroba - knihárne a kartonáž6495 2 01
10.6497 Gpedikúra - manikúra6497 2
”.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2016 okrem čl. I šestnásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2016.


Peter Plavčan v. r.