Oznámenie č. 228/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. júla 2016 č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Platnosť od 05.08.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2016.

228

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 65 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala

opatrenie z 26. júla 2016 č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Opatrením sa ustanovuje obsah, rozsah, členenie, spôsob, postup, metodika a miesto predkladania ročných správ a polročných správ Národnej banke Slovenska.

Opatrením sa zrušuje vyhláška Národnej banky Slovenska č. 546/2009 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.