Oznámenie č. 226/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike, podpísaná vo Varšave 18. júla 2005

Platnosť od 05.08.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2016 v súlade s článkom 2.

226

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. marca 2016 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike, podpísaná vo Varšave 18. júla 2005 (oznámenie č. 3/2006 Z. z.).

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2016 v súlade s článkom 2.


DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike, podpísaná vo Varšave 18. júla 2005

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) so zámerom vykonať zmeny v dohode o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike, podpísanej vo Varšave 18. júla 2005,

sa dohodli takto:

ČLÁNOK 1

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 1 odsek 2 znie:

2) pojem „doklad o vzdelaní, ako aj o udelení hodností“.

a) v Slovenskej republike znamená vysvedčenie o maturitnej skúške, absolventský diplom a vysvedčenie o absolventskej skúške, diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške a

b) v Poľskej republike znamená vysvedčenie o maturitnej skúške, diplomy o ukončení vysokoškolského štúdia, diplomy o udelení vedeckých hodností „doktor“ alebo „doktor sztuki“,“.

2. V článku 6 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3. Články 7 a 8 sa vypúšťajú.

4. Za článok 8 sa vkladá článok 8a, ktorý znie:

(1) Uznávanie dokladov o vzdelaní, udelení hodností a vedeckých titulov, ktoré nie sú uvedené v tejto dohode, sa uskutoční v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán.

(2) Uznávanie odborných kvalifikácií a právo na vykonávanie povolania sa uskutoční v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán.“.

5. Článok 10 sa vypúšťa.

6. V článku 11 odsek 1 znie:

(1) Otázky vyplývajúce z dohody, ktoré je potrebné objasniť, bude prerokúvať komisia odborníkov zložená zo šiestich členov, troch predstaviteľov každej zmluvnej strany. Členov komisie vymenujú ministri školstva štátov zmluvných strán. Zoznam členov komisie bude doručený druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.“.

7. Doterajšia príloha k dohode sa vypúšťa a nahrádza sa prílohou, ktorá znie:

„Porovnávacia tabuľka

Slovenská republikaPoľská republika
vysvedčenie o maturitnej skúškeświadectwo dojrzałości
bakalár (Bc.)licencjat (lic.)

licencjat pielęgniarstwa (lic.)

licencjat położnictwa (lic.)

inżynier (inż.)

inżynier architekt (inż. arch.)

inżynier architekt krajobrazu (inż. arch.)

inżynier pożarnictwa (inż.)
magister (Mgr.)

inžinier (Ing.)

inžinier architekt (Ing. arch.)

magister (Mgr.)

magister umenia (Mgr. art.)
magister (mgr)

magister pielęgniarstwa (mgr)

magister położnictwa (mgr)

magister inżynier (mgr inż.)

magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)

magister inżynier architekt krajobrazu (mgr inż. arch.)

magister inżynier pożarnictwa (mgr inż.)

magister farmacji (mgr)

magister sztuki (mgr)
doktor všeobecného lekárstva (MUDr.)

doktor zubného lekárstva (MDDr.)

doktor zubného lekárstva (MDDr.)

doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.)
lekarz (lek.)

lekarz stomatolog (lek.)

lekarz dentysta (lek.)

lekarz weterynarii (lek.)
doktor (philosophiae doctor, PhD.)

doktor (philosophiae doctor, PhD.)
doktor umenia (artis doctor, ArtD.)
doktor (dr)

doktor nauk prawnych w zakresie prawa

kanonicznego (dr)


doktor sztuki (dr)“.

ČLÁNOK 2

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán, o čom sa budú zmluvné strany informovať prostredníctvom výmeny nót. Dohoda nadobudne platnosť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení neskoršej nóty.

Dané vo Varšave 16. marca 2016 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.


Za vládu Slovenskej republiky:

Dušan Krištofík v. r.

Za vládu Poľskej republiky:

Jarosław Gowin v. r.