Vyhláška č. 225/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Platnosť od 27.07.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do15.02.2017
Zrušený 21/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2016 okrem § 15, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

225

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 19. júla 2016,

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) regulačným obdobím obdobie od roku 2017 do roku 2021,

b) rokom t rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,

c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,

e) objemovou jednotkou 1 m3 pitnej vody alebo 1 m3 odvedenej komunálnej odpadovej vody1) (ďalej len „odpadová voda“),

f) skupinou odberateľov2) pitnej vody odberatelia v lokalite, pre ktorých dodávka pitnej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za výrobu a dodávku pitnej vody,

g) skupinou producentov3) odpadovej vody producenti v lokalite, od ktorých odvádzanie a čistenie odpadovej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody,

h) distribúciou pitnej vody predaj pitnej vody iným regulovaným subjektom, ktorí dodávajú pitnú vodu odberateľovi,

i) odberným miestom miesto, kde je zmluvne dohodnutý odber pitnej vody odberateľom alebo zmluvne dohodnuté miesto odvádzania odpadovej vody od producenta,

j) menovitým priemerom DN technický parameter vodomera určujúci jeho veľkosť,

k) opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia celku, skupín alebo dielcov na účely uvedenia zariadenia do prevádzkyschopného stavu,

l) údržbou súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia, ktorými sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok.

§ 2

Rozsah cenovej regulácie

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na

a) výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

b) výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,

c) dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „čistenie odpadovej vody“).

§ 3

Spôsob vykonávania cenovej regulácie

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za

a) výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

b) výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,

c) dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

f) čistenie odpadovej vody.

§ 4

Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov

(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú

a) náklady na obstaranie vody z podzemných a povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom; za ekonomicky oprávnené náklady pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody verejným vodovodom nepresiahne 1 000 000 m3, sa považujú platby a poplatky za odbery a nákup vody vo výške množstva dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov a množstva vody na technologické účely, vlastnú spotrebu a straty vody vo výške najviac 20 % z množstva dodanej pitnej vody rovnomerne rozdelené vo všetkých prípadoch obstarania,

b) primerané technologické náklady,

c) osobné náklady;4) za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zohľadňujúce najviac výšku dosiahnutej priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v roku t-2 zverejnenej na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky,

d) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,5)

e) odpisy majetku; pri hmotnom i nehmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú rovnomerné odpisy majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti zohľadňujúce dobu technickej životnosti majetku podľa prílohy č. 1 a pri hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do účtovníctva do 31. decembra 2015 odpisy zo zostatkovej ceny majetku zohľadňujúce dobu technickej životnosti majetku podľa prílohy č. 1 zníženú o dobu odpisovania od zaradenia tohto majetku do účtovníctva regulovaného subjektu,

f) nájomné za prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na výkon regulovanej činnosti, preukázateľné zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do výšky odpisov podľa písmena e) preukázateľných zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom; ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmena e) a dane z nehnuteľností,

g) náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti v primeranej výške, okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,6)

h) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky7) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť.

(2) Na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené aj režijné náklady na regulované činnosti na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a za január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“. Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa § 8 a 9 sa zahrnie podiel režijných nákladov do jednotlivých položiek kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám z roku t-2.

(3) Skutočná výška ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži pri predaji hmotného majetku, ktorého odpisy boli uplatňované v cene, o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku podľa § 4 ods. 1 písm. e). Ak sú náklady na výkony a služby, ktoré súvisia s regulovanou činnosťou uplatnené v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov, potom sa výška skutočných ekonomicky oprávnených nákladov zníži aj o tržby získané za tieto výkony a služby, a to vo výške uplatnených ekonomicky oprávnených nákladov v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov.

(4) Výška plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t za regulovanú činnosť sa určuje najviac do výšky plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny regulovaného subjektu.

(5) Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú

a) sankcie,

b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

c) odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,8)

d) odmeny členov štatutárneho orgánu a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,

e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,

f) príspevky na životné poistenie, príspevky na účelové sporenie zamestnanca a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa ods. 1 písm. d),

g) odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,10)

h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,11)

i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,12)

j) náklady na tvorbu sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,13)

k) náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,14)

l) náklady na dobrovoľné poistenie osôb,

m) manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

o) náklady na reprezentáciu a dary,

p) odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,

q) náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)

r) príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,16)

s) náklady na údržbu a prevádzku vzdelávacích zariadení a rekreačných zariadení,

t) daň z nehnuteľnosti platená za vzdelávacie zariadenia a rekreačné zariadenia,

u) štipendiá poskytnuté študentom vysokých škôl a žiakom,

v) odpis nedobytnej pohľadávky,

w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)

x) rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,18)

y) tvorba opravných položiek,

z) náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,

aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,

ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,

ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,

ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,

ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)

af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,

ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,

ah) úrazové dávky poskytované podľa osobitného predpisu,20)

ai) náklady súvisiace s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarni odpadových vôd,

aj) odpisy hmotného majetku obstaraného nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne potrebný na výkon regulovanej činnosti súvisiaceho s terénnymi úpravami,

ak) náklady na opravy majetku súvisiace so spätnou úpravou povrchu nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne zabezpečujúci úpravu do pôvodného stavu,

al) náklady vynaložené na obstaranie materiálu, služieb a na činností nesúvisiace s výkonom regulovanej činnosti,

am) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

(6) Ak sa regulovaným subjektom zabezpečuje prevádzka verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií iným právnickým osobám, ktoré sú vlastníkmi týchto verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, ekonomicky oprávnené náklady sa uvádzajú v rozsahu podľa prílohy č. 11. V ekonomicky oprávnených nákladoch podľa prílohy č. 7 sa tieto náklady uplatnia priamo do celkových nákladov regulovaného subjektu a množstvo vody sa uvádza v údajoch podľa prílohy č. 5.

§ 5

Spôsob určenia výšky primeraného zisku

(1) Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky sústavy, primeranú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania.

(2) Výška primeraného zisku je určená ako miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie, kde WACC je určená reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením v percentách zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta na regulačné obdobie a vypočítaná podľa vzorca

vzorec 1

kde

T je sadzba dane z príjmov na rok t,

E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2015,

D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2015,

RD je reálna cena cudzích zdrojov (priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie päť a viac rokov s výškou úveru nad 1 000 000 eur), ustanovuje sa vo výške 3,73 %,

RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca

RE = RF + βLEV × (RM - RF),

kde

RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, ustanovuje sa vo výške 3,03 %,

βLEV je vážený koeficient β, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov vypočítaný podľa vzorca

vzorec 2

kde

βUNLEV je nevážený koeficient bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, ustanovuje sa vo výške 0,53,

D/E je pomer cudzích zdrojov ku vlastnému imaniu, ustanovuje sa vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,

(RM – RF) je celková riziková prémia, ustanovuje sa vo výške 4,54.

(3) Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) pred zdanením sa na celé regulačné obdobie ustanovuje vo výške 6,47 %.

(4) Miera výnosnosti je určená konštantne na celé regulačné obdobie. Ak bude v jednotlivých parametroch odchýlka vyššia ako 10 %, miera výnosnosti regulačných aktív sa prehodnotí a zmena sa zverejní na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roku.

(5) Primeraný zisk pri výrobe, distribúcii a dodávke pitnej vody verejným vodovodom pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je ustanovený v § 8 ods. 4 a pri odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt, ktorého množstvo odvedenej odpadovej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je ustanovený v § 9 ods. 4.

(6) Faktor efektivity X pre regulované činnosti na regulačné obdobie sa ustanovuje vo výške 3,5 %.

§ 6

Podklady návrhu ceny

Súčasťou návrhu ceny sú:

a) výpočet a návrh maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody“) podľa § 8,

b) výpočet a návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „odvádzanie a čistenie odpadovej vody“) podľa § 9,

c) údaje potrebné na výpočet cien podľa písmen a) a b) vyplnené v prílohách č. 2 až 6 a v prílohách č. 11 a 12 alebo 13,

d) náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti za rok t-2 podľa § 4 a podľa prílohy č. 7,

e) rozpis režijných nákladov na každú regulovanú činnosť za rok t-2 podľa § 4 a podľa prílohy č. 8,

f) ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a distribúciu pitnej vody a ekonomicky oprávnené náklady na čistenie odpadovej vody za rok t-2 podľa § 4 a podľa príloh č. 9 a 10,

g) údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do účtovníctva, ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných činností podľa príloh č. 14 a 15,

h) prehľad plánovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovaných činností na rok t až t+2 podľa prílohy č. 16,

i) vecný a finančný prehľad opráv a údržby v roku t podľa prílohy č. 17,

j) prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku zaradeného do trvalej prevádzky podľa prílohy č. 18,

k) zoznam subjektov, ktorým regulovaný subjekt v roku t bude distribuovať pitnú vodu alebo čistiť odpadovú vodu,

l) zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu s uvedením množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody na rok t,

m) prehľad fakturovaných cien a príslušných množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody v roku t,

n) ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny, ak podklady uvedené v písmenách a) až m) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

§ 7

Spôsob predkladania návrhu ceny

(1) Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 19 sa predkladajú aj v elektronickej podobe v súboroch obsahujúcich tabuľky.

(2) Ak boli regulovaným subjektom predložené skutočné údaje za rok 2015, k návrhu ceny sa nepredkladajú prílohy č. 5, 6, 8, 11 až 13, 18 a 19.

(3) Ak sa návrh ceny predkladá prvýkrát, súčasťou návrhu ceny na rok t sú podklady podľa § 6 a v podkladoch sa uvádzajú plánované údaje na rok t.

(4) Ak sa predkladá návrh ceny pre skupinu odberateľov alebo skupinu producentov, podklady sa predkladajú podľa § 6 za každú lokalitu osobitne.

(5) Ak sa postupuje v konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o podkladoch návrhu ceny sa použijú primerane aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(6) Vypočítané hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta, ak nie je ustanovené inak.

§ 8

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a výšky primeraného zisku

(1) Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov sa skladá z fixnej zložky maximálnej ceny v eurách za rok a variabilnej zložky maximálnej ceny v eurách na objemovú jednotku, pričom je maximálna v jednotlivých zložkách ceny. Pri tvorbe maximálnej ceny sa zohľadňuje štruktúra odberateľov a navrhuje sa tak, aby zohľadňovala nákladovosť odberných miest odberateľov v tarifných skupinách.

(2) Na určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov v eurách na objemovú jednotku na prvý rok regulačného obdobia sa vypočíta priemerná cena podľa vzorca

vzorec 3

kde

PRVt je priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,

OVt-2 sú odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku a nájomné za prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok v eurách využívaný výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v roku t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. e) a f),

NVt-2 sú skutočné ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady v eurách na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v roku t-2 podľa § 4 okrem OVt-2,

QVTt-2 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby,

PZt je primeraný zisk v eurách vypočítaný podľa odseku 3, pričom maximálny primeraný zisk je 0,08 eura na 1 m3 skutočného množstva dodanej pitnej vody v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby, alebo podľa odseku 4; pri výpočte ceny za dodávku pitnej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,

Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa odseku 5,

St je faktor strát pitnej vody v eurách na objemovú jednotku podľa odseku 6. Pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody verejným vodovodom nepresiahne 1 000 000 m3, sa Strovná nule.

(3) Primeraný zisk PZt v eurách sa vypočíta podľa vzorca

PZt = RAB2015 × WACCt,

kde

RAB2015 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku 2015 používaného na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 14.

(4) Primeraný zisk PZt pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody verejným vodovodom nepresiahne 1 000 000 m3, je najviac 0,04 eura na 1 m3 skutočného množstva dodanej pitnej vody v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby.

(5) Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 4

kde

n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody, ktorý sa vypočíta ako priemer podielov skutočne využívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku podľa prílohy č. 18. Vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.

(6) Hodnota faktora strát pitnej vody St v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 5

pričom vypočítaná hodnota podielu SVCt-2 a VZt-2 sa zaokrúhli na dve desatinné miesta; ak je menšia ako hodnota koeficientu pt, hodnota faktora strát pitnej vody St sa rovná nule,

kde

SVCt-2 je celkový objem strát vo verejnom vodovode v objemových jednotkách v roku t-2 podľa prílohy č. 19 ; ak objem vlastnej spotreby vody VS v objemových jednotkách v roku t-2 presiahne 4 % z celkového objemu surovej vody z vodárenských zdrojov VZ v roku t-2, potom SVCt-2 je objem zvýšený o presahujúci objem vlastnej spotreby vody VS,

VZt-2 je celkový objem surovej vody z vodárenských zdrojov v objemových jednotkách v roku t-2 podľa prílohy č. 19,

pt je hodnota koeficienta technicky a ekonomicky akceptovateľných skutočných strát pitnej vody 0,2, ktorá zohľadňuje najviac 20 % strát z celkového objemu surovej vody z vodárenských zdrojov,

ONVt-2 sú celkové skutočné ekonomicky oprávnené náklady v eurách na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v roku t-2 podľa § 4.

(7) Ak sa návrh ceny predkladá prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 2, pričom sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t.

(8) Fixná zložka maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov (ďalej len „fixná zložka maximálnej ceny pitnej vody“) sa určuje podľa fixnej zložky maximálnej ceny pitnej vody v eurách za rok v príslušnej tarifnej skupine.

(9) Odberné miesta odberateľov pitnej vody sa členia do tarifných skupín

a) podľa menovitého priemeru DN vodomera21) na odbernom mieste takto:

Tarifná skupina

DN vodomera na odbernom mieste
T1do DN 20 (vrátane)
T2od DN 25
T3od DN 40
T4od DN 65
T5od DN 100
T6od DN 150

b) bez osadeného vodomera a určené na distribúciu pitnej vody do tarifnej skupiny T1,

c) s osadeným združeným vodomerom do tarifnej skupiny podľa menovitého priemeru DN väčšieho meradla.

(10)

Fixná zložka maximálnej ceny pitnej vody v eurách za rok na odberné miesto v tarifných skupinách T1 až T6 sa vypočíta podľa vzorca

FCVi = PRVt × m ×ti,

kde i = 1,...6,

FCVi je fixná zložka maximálnej ceny pitnej vody v tarifnej skupine Ti v eurách za rok; vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na celé číslo.

PRVt je priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,

m je koeficient fixnej zložky maximálnej ceny pitnej vody podľa odseku 12,

ti je technický parameter pre výpočet fixnej zložky v tarifnej skupine Ti, ktorý sa určuje v závislosti od menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste, pričom zohľadňuje aj nákladovosť odberného miesta.

(11) Fixná zložka maximálnej ceny pitnej vody v eurách za rok pre tarifnú skupinu T1 sa vypočíta podľa vzorca

FCV1 = PRVt × m × t1,

kde

m je koeficient fixnej zložky maximálnej ceny pitnej vody podľa odseku 12,

t1 sa rovná 1.

(12) Hodnota koeficientu fixnej zložky maximálnej ceny pitnej vody m sa ustanovuje vo výške 10, ktorá predstavuje množstvo pitnej vody 10 m3 za rok.

(13) Fixné zložky maximálnej ceny pitnej vody v tarifných skupinách T2 až T6 sa vypočítajú podľa vzorca uvedeného v odseku 10, pričom technické parametre t2 až t6 pre jednotlivé tarifné skupiny sa navrhujú tak, aby zohľadňovali výšku nákladov na odberné miesto podľa menovitého priemeru vodomera a súčasne musí platiť

vzorec 6

kde FCVi je fixná zložka maximálnej ceny pitnej vody v eurách za rok v tarifnej skupine Ti,

POMVTi je počet odberných miest odberateľov v tarifnej skupine Ti v roku t-2 zaradených podľa odseku 9,

p je parameter, ktorého hodnota v percentách je určená v odseku 14.

(14) Sumárna hodnota fixných zložiek maximálnej ceny pitnej vody v eurách za rok v jednotlivých tarifných skupinách T1 až T6 nesmie prekročiť 10 % z celkových ročných tržieb za regulovanú činnosť vypočítaných ako súčin priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody na objemovú jednotku podľa odseku 2 a skutočného množstva dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby.

(15) Na určenie variabilnej zložky maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov (ďalej len „variabilná zložka maximálnej ceny pitnej vody“) v eurách na objemovú jednotku pre všetky tarifné skupiny T1 až T6 sa vypočíta priemerná variabilná zložka maximálnej ceny pitnej vody podľa vzorca

vzorec 7

kde

PRVCVt je priemerná variabilná zložka maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,

PRVt je priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,

QVTt-2 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t-2 vrátane vlastnej spotreby,

FCVi je fixná zložka maximálnej ceny pitnej vody v eurách za rok v tarifnej skupine Ti,

POMVTi je počet odberných miest odberateľov v tarifnej skupine Ti v roku t-2 zaradených podľa odseku 9,

(16) Variabilná zložka maximálnej ceny pitnej vody sa navrhuje najviac do výšky vypočítanej priemernej variabilnej zložky maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody. Pri návrhu variabilnej zložky maximálnej ceny pitnej vody sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

(17) Variabilná zložka maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku sa navrhuje tak, aby vážený priemer variabilnej zložky maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a variabilnej zložky maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú variabilnú zložku maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t vypočítanú podľa odseku 15.

(18) Variabilná zložka maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, ak regulovaný subjekt predáva pitnú vodu inému regulovanému subjektu, sa navrhuje tak, že je znížená o priemerné náklady spojené s dodávkou pitnej vody konečným odberateľom a nepresiahne 70 % variabilnej zložky maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody.

(19) Variabilná zložka maximálnej ceny za dodávku pitnej vody vypočítaná podľa odseku 15 sa navrhuje najviac do výšky, ktorá nepresiahne 10 % zvýšenie oproti variabilnej zložke maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody regulovaného subjektu, od ktorého regulovaný subjekt pitnú vodu nakupuje.

(20) Návrh variabilnej zložky maximálnej ceny pitnej vody pre jednotlivé skupiny odberateľov sa predkladá tak, aby variabilné zložky maximálnych cien zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých skupín odberateľov a výšku primeraného zisku.

(21) Variabilná zložka maximálnej ceny pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na ďalšie roky regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 8

ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu variabilnej zložky maximálnej ceny pitnej vody sa hodnota rozdielu JPIt a X rovná nule,

kde

VMCVt je variabilná zložka maximálnej ceny pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t,

VMCVt-1 je variabilná zložka maximálnej ceny pitnej vody v eurách na objemovú jednotku schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-1 zohľadňujúca ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“,

X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 6,

Yt je faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku vypočítaný podľa odseku 22,

NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku (Kt-1 – Kt),

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vo výpočte použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona ; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú prevádzkové náklady NV regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení variabilnej zložky maximálnej ceny pitnej vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami pripojenými k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

(22) Faktor investičného rozvoja Yt je prioritne určený na podporu investícií do vodárenského majetku využívaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a vypočíta sa podľa vzorca

vzorec 9

kde

POVt-1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného majetku a nehmotného majetku využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody skutočne zaradeného do účtovníctva od 1. januára 2016 do konca roka t-1 najviac vo výške podľa § 4 ods. 1 písm. e) ; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú, pričom hodnota POVt-1 sa preukazuje nájomnou zmluvou,

QVTt-1 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t-1 vrátane vlastnej spotreby.

§ 9

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a výšky primeraného zisku

(1) Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov sa skladá z fixnej zložky maximálnej ceny v eurách za rok a variabilnej zložky maximálnej ceny v eurách na objemovú jednotku, pričom je maximálna v jednotlivých zložkách ceny. Pri tvorbe maximálnej ceny sa zohľadňuje štruktúra producentov a navrhuje sa tak, aby zohľadňovala nákladovosť odberných miest producentov v tarifných skupinách.

(2) Na určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov v eurách na objemovú jednotku na prvý rok regulačného obdobia sa vypočíta priemerná cena podľa vzorca

vzorec 10

kde

PRSt je priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,

OSt-2 sú odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku a nájomné za prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok v eurách využívaný výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách v roku t-2 podľa § 4 ods. 1 písm. e) a f),

NSt-2 sú skutočné ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady v eurách na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v roku t-2 podľa § 4 okrem OSt-2,

QSTt-2 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov v roku t-2,

PZt je primeraný zisk v eurách vypočítaný podľa odseku 3, pričom maximálny primeraný zisk je 0,10 eura na 1 m3 skutočného množstva odvedenej odpadovej vody v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie odpadovej vody, alebo vypočítaný podľa odseku 4; pri výpočte ceny za čistenie odpadovej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,

Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody vypočítaný podľa odseku 5.

(3) Primeraný zisk PZt sa vypočíta podľa vzorca

PZt = RAB2015 × WACCt,

kde

RAB2015 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku 2015 používaného na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 14.

(4) Primeraný zisk PZt pre regulovaný subjekt, ktorého odvedené a čistené množstvo odpadovej vody verejnou kanalizáciou nepresiahne 1 000 000 m3, je najviac 0,05 eura za 1 m3 skutočného množstva odvedenej odpadovej vody v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie odpadovej vody.

(5) Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 11

kde

n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku využívaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ktorý sa vypočíta ako priemer podielov skutočne využívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku podľa prílohy č. 18. Vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.

(6) Ak sa návrh ceny predkladá prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody alebo za čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 2, pričom sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t.

(7) Fixná zložka maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov (ďalej len „fixná zložka maximálnej ceny odpadovej vody“) sa určuje podľa fixnej zložky maximálnej ceny odpadovej vody v eurách za rok v príslušnej tarifnej skupine.

(8) Odberné miesta producentov odpadovej vody sa členia do tarifných skupín

a) podľa § 8 ods. 9 písm. a),

b) bez osadeného vodomera pitnej vody a na ktorom sa odvádza odpadová voda od iného regulovaného subjektu do tarifnej skupiny T1,

c) ak je vlastný zdroj jediným zdrojom pitnej vody, podľa menovitého priemeru DN vodomera osadeného na odbere z vlastného zdroja,

d) ak množstvo odvádzaných odpadových vôd nie je merané a pitná voda je odoberaná z viacerých zdrojov, podľa menovitého priemeru DN vodomera, ktorým by bolo možné merať celkové množstvo pitnej vody odobratej z rôznych zdrojov za rovnomerného prietoku vody vodomerom, pričom toto celkové množstvo sa určí podľa osobitného predpisu,22)

e) ak je osadený združený vodomer z dôvodu nerovnomerného odberu pitnej vody, podľa meradla s väčším menovitým priemerom DN; ak sa časť odoberanej pitnej vody spotrebuje podľa osobitného predpisu,23) potom podľa meradla s menším menovitým priemerom DN a rovnako aj vtedy, ak je takéto meradlo osadené z dôvodu zabezpečenia vody na hasenie požiaru,

f) ak je množstvo odvedenej odpadovej vody merané, podľa menovitého priemeru DN vodomera vhodného na meranie rovnakého prietoku pitnej vody.

(9) Fixná zložka maximálnej ceny odpadovej vody v eurách za rok na odberné miesto v tarifných skupinách T1 až T6 sa vypočíta podľa vzorca

FCSi = PRSt × m × ti,

kde i = 1,...6,

FCSi je fixná zložka maximálnej ceny odpadovej vody v eurách za rok v tarifnej skupine Ti; vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na celé číslo,

PRSt je priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,

m je koeficient fixnej zložky maximálnej ceny odpadovej vody podľa odseku 11,

ti je technický parameter pre výpočet fixnej zložky v tarifných skupinách Ti, ktorý sa určuje v závislosti od menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste, pričom zohľadňuje nákladovosť odberného miesta.

(10) Fixná zložka maximálnej ceny odpadovej vody v eurách za rok pre tarifnú skupinu T1 sa vypočíta podľa vzorca

FCS1 = PRSt × m × t1,

kde

m je koeficient fixnej zložky maximálnej ceny odpadovej vody podľa odseku 11,

t1 sa rovná 1.

(11) Hodnota koeficientu fixnej zložky maximálnej ceny odpadovej vody m sa ustanovuje vo výške 10, ktorá predstavuje množstvu odvedenej a čistenej odpadovej vody 10 m3 za rok.

(12) Fixné zložky maximálnej ceny odpadovej vody v tarifných skupinách T2 až T6 sa vypočítajú podľa vzorca uvedeného v odseku 9, pričom technické parametre t2 až t6 pre jednotlivé tarifné skupiny sa navrhujú tak, aby zohľadňovali výšku nákladov na odberné miesto v príslušnej tarifnej skupine a súčasne musí platiť

vzorec 12

kde

FCSi je fixná zložka maximálnej ceny odpadovej vody v eurách za rok v tarifnej skupine Ti,

POMSTi je počet odberných miest producentov v tarifnej skupine Ti v roku t-2 zaradených podľa odseku 8,

p je parameter, ktorého hodnota v percentách je určená v odseku 13.

(13) Sumárna hodnota fixných zložiek maximálnej ceny odpadovej vody v eurách v jednotlivých tarifných skupinách T1 až T6 nesmie prekročiť 10 % celkových ročných tržieb za regulovanú činnosť vypočítaných ako súčin priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na objemovú jednotku podľa odseku 2 a skutočného množstva odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie.

(14) Na určenie variabilnej zložky maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov (ďalej len „variabilná zložka maximálnej ceny odpadovej vody“) v eurách na objemovú jednotku pre všetky tarifné skupiny T1 až T6 sa vypočíta priemerná variabilná zložka maximálnej ceny podľa vzorca

vzorec 13

kde

PRVCSt je priemerná variabilná zložka maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,

PRSt je priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,

QSTt-2 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov v roku t-2 vrátane vlastnej produkcie,

FCSi je fixná zložka maximálnej ceny odpadovej vody v eurách za rok v tarifnej skupine Ti,

POMSTi je počet odberných miest producentov v tarifnej skupine Ti v roku t-2 zaradených podľa odseku 8.

(15) Variabilná zložka maximálnej ceny odpadovej vody sa navrhuje najviac do výšky vypočítanej priemernej variabilnej zložky maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Pri návrhu variabilnej zložky maximálnej ceny odpadovej vody sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

(16) Variabilná zložka maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku sa navrhuje tak, aby vážený priemer variabilnej zložky maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a variabilnej zložky maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú variabilnú zložku maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t vypočítanú podľa odseku 14.

(17) Variabilná zložka maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody, ak regulovaný subjekt aj čistí odpadovú vodu odvádzanú od iného regulovaného subjektu, sa navrhuje tak, že je znížená o priemerné náklady spojené s odvádzaním odpadovej vody od konečných producentov a nepresiahne 70 % variabilnej zložky maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody.

(18) Variabilná zložka maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody vypočítaná podľa odseku 14 sa regulovaným subjektom, ktorý odvádza odpadovú vodu na čistenie inému regulovanému subjektu, navrhuje najviac do výšky, ktorá nepresiahne 30 % zvýšenie oproti variabilnej zložke maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody regulovaného subjektu, ktorý odpadovú vodu potom následne odvádza a čistí vo svojej čistiarni odpadových vôd.

(19) Návrh variabilnej zložky maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre jednotlivé skupiny producentov sa predkladá tak, aby variabilné zložky maximálnych cien zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých skupín producentov a výšku primeraného zisku.

(20) Variabilná zložka maximálnej ceny odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na ďalšie roky regulačného obdobia sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 14

ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu maximálnej ceny sa hodnota rozdielu JPIt a X rovná nule,

kde

VMCSt je variabilná zložka maximálnej ceny odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t,

VMCSt-1 je variabilná zložka maximálnej ceny odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-1 zohľadňujúca ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“,

X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 6,

Yt je faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku vypočítaný podľa odseku 21,

NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku (Kt-1 – Kt),

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vo výpočte použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona ; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú prevádzkové náklady NS regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení variabilnej zložky maximálnej ceny odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami pripojenými k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

(21) Faktor investičného rozvoja Yt je prioritne určený na podporu investícií do vodárenského majetku využívaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody a vypočíta sa podľa vzorca

vzorec 15

kde

POSt-1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného majetku a nehmotného majetku využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody skutočne zaradeného do účtovníctva od 1. 1. 2016 do konca roka t-1 najviac vo výške podľa § 4 ods. 1 písm. e) ; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú, pričom hodnota POSt-1 sa preukazuje nájomnou zmluvou,

QSTt-1 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov v roku t-1 vrátane vlastnej produkcie.

§ 10

Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny

(1) Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla24) alebo ak sa množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla na dodávku pitnej vody, odpočet stavu meradiel sa vykoná najneskôr do 30 dní od zmeny ceny. Odpočet stavu meradla sa vykoná najmenej jedenkrát ročne, v bytových domoch25) do 31. decembra. Pri zmene ceny, ak sa cena schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí uplatní pred vykonaním odpočtu stavu meradla, na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie maximálnej ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody v objemovej jednotke matematicky zaokrúhlenej na tri desatinné miesta za obdobie medzi posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom stavu meradla a prvým odpočtom stavu meradla po zmene maximálnej ceny.

(2) Ak pri ročnom vyúčtovaní za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody regulovaným subjektom vznikne preplatok, odberateľovi alebo producentovi sa vráti do 14 dní odo dňa splatnosti vyúčtovacej faktúry, ak nie je zmluvne dohodnuté inak.

§ 11

Spôsob určenia ceny a obsah oznámenia obce o cene

(1) Maximálna cena za regulovanú činnosť sa regulovaným subjektom, ktorým je obec podľa § 14 ods. 8 zákona, vypočíta postupom podľa § 8 ods. 1, 2, 7, 11, 15 až 21 alebo § 9 ods.1, 2, 6, 10, 14 až 20.

(2) Oznámenie obce o cene podľa § 14 ods. 8 zákona obsahuje

a) názov obce, jej sídlo a identifikačné číslo,

b) číslo potvrdenia o registrácii podľa § 23 zákona,

c) maximálnu cenu za regulovanú činnosť podľa odseku 1, a to fixnú zložku maximálnej ceny v eurách za rok a variabilnú zložku maximálnej ceny v eurách na objemovú jednotku,

d) dátum,

e) meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby,

f) podpis oprávnenej osoby.

(3) K oznámeniu obce o cene sa prikladajú podklady podľa § 6 písm. a) až g) primerane.

§ 12

Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov

(1) Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť, a to

a) uvedené v tabuľkách podľa príloh č. 2 až 6 a 9 až 12,

b) náklady a ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 v rozsahu podľa prílohy č. 7,

c) rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 v rozsahu podľa prílohy č. 8,

d) prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti podľa prílohy č. 13,

e) údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa používal na vykonávanie každej regulovanej činnosti podľa príloh č. 14 a 15,

f) prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa každej regulovanej činnosti podľa prílohy č. 16,

g) vecný a finančný prehľad realizovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 17,

h) prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku podľa prílohy č. 18,

i) zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu prevádzkoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu s uvedením množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,

j) prehľad fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,

k) zoznam regulovaných subjektov, ktorým regulovaný subjekt distribuoval pitnú vodu alebo čistil odpadovú vodu,

l) prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na každú regulovanú činnosť v členení podľa odpisových skupín vrátane ročných odpisov a v členení na obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu.

(2) Ak dodávka pitnej vody na rok t je väčšia ako 1 000 000 m3 alebo ak množstvo odvedenej odpadovej vody na rok t je väčšie ako 1 000 000 m3, predkladajú sa do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka aj údaje za predchádzajúci rok na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch podľa prílohy č. 19.

(3) Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú v listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 19 sa predkladajú aj v elektronickej podobe v súboroch obsahujúcich tabuľky.

§ 13

Spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s uplatňovaním ceny

Ekonomicky oprávnené náklady sa sledujú v rozsahu podľa príloh č. 7 a 8 osobitne za každú regulovanú činnosť za obdobie kalendárneho roka bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.


§ 14

Prechodné ustanovenia

(1) Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017.

(2) Ak sa cena na rok 2017 v konaní o cenovej regulácii neschváli do 31. decembra 2016, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2017 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2014 až 2016; rovnako sa postupuje, ak cena nebude určená.

§ 15

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 188/2014 Z. z.

§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2016 okrem § 15, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


v z. Miroslav Čelinský v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Doba technických životností hmotného a nehmotného majetku

Druh DHM, DNM a technologických zariadeníŽivotnosť
(v rokoch)
Akumulátory (batérie)8
Analyzátor sietí8
Anténne stožiare40
Armatúry iné (najmä závitové, prírubové a pod.)12
Armatúry plynové (najmä závitové, prírubové a pod.)15
Armatúry vodné (najmä závitové, prírubové a pod.)10
Betónové základy80
Bleskozvody a uzemnenia40
Budovy malých staníc – betónové (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a pod.)50
Budovy administratívne50
Budovy malých staníc – kioskové (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a pod.)50
Budovy malých staníc – murované (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a pod.)60
Budovy malých staníc – plechové (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a pod.)30
Budovy malých staníc – vstavané (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice a pod.)60
Bunky z plastu a sklolaminátu a pod. (len samostatné objekty, najmä regulačné stanice ZP, trafostanice, výmenníkové stanice, dotláčacie stanice, telemetrické skrinky a pod.)50
Čerpadlá (najmä čerpadlá kvapalín oleja, vody, kondenzátu, vysávače, vývevy a pod.)15
Čistiace komory (najmä v rozvodoch plynu, tepla, vody a pod. – nie stavebné časti)10
Čistička ultrazvuková10
Čistiarne odpadových vôd (ČOV) – stavebná časť50
Čistiarne odpadových vôd (ČOV) – technologická časť25
Defektoskop10
Dopravníky a dopravné zariadenia (najmä pásové, závitovkové, korčekové a pod.)12
Elektrické motory (najmä synchrónne, asynchrónne, krokové, derivačné, iné ako generátory a pod.)20
Elektrické prípojky NN (najmä káblové zemné, káblové vzdušné, vzdušné a pod.)35
Elektrické prípojky VN (najmä káblové zemné, káblové vzdušné, vzdušné a pod.)40
Elektrické prípojky VVN40
Elektrocentrály prenosné (najmä zážihové, vznetové a pod.)12
Elektroinštalácia v objektoch (najmä v regulačných staniciach, rozvodniach, výmenníkových staniciach, zariadeniach na úpravu vody a pod.)25
Elektronické prístroje kancelárske (najmä faxy, písacie stroje, tlačiarne, kopírovacie stroje, fotoaparáty, skenery, chladničky, TV prijímače, vídeokonferenčné zariadenia, prevodníky, čítačky a pod.)8
Elektronické zariadenia s individuálnymi funkciami (najmä kalibrátory, termokamery, analyzátory spalín, tlaku a iných neelektrických veličín a pod.)12
Energomosty40
Filtre (najmä pieskové, zariadenia s aktívnym uhlím, s vymeniteľnými kartušami, samočistiace a pod.)15
Garáže betónové40
Garáže inej konštrukcie25
Generátory, alternátory20
Hasiace prístroje12
Havarijné jamy50
Hydraulické zdviháky20
Kanalizácia60
Kompresory bez pohonnej jednotky17
Komunikácie nespevnené20
Komunikácie spevnené – cesty50
Kondenzačné nádrže20
Kontajnery na odpad10
Kotly na pevné palivo, kvapalné palivo, elektrokotly20
Kotolne - celé zostavy, najmä na plynné palivo, pevné palivo a iné, okrem tých, ktoré sa využívajú na podnikanie v tepelnej energetike25
Lesné kolesové traktory15
Malotraktory15
Meracie a diagnostické prístroje so špeciálnymi funkciami17
Meracie transformátory napätia30
Meracie transformátory prúdu30
Montážne plošiny mechanické17
Montážne plošiny v motorovom vozidle17
Motory s iným ako elektrickým pohonom (najmä zážihové, vznetové, plynové a pod.)17
Nabíjačky17
Nábytok15
Nábytok dielenský12
Nákladné automobily12
Navŕtavacie súpravy (najmä pre pripojenie plynových prípojok, vodovodných prípojok a pod.)20
Obrábacie stroje stacionárne, všeobecne (najmä sústruhy, frézy, vŕtačky, brúsky a pod.)20
Oceľové konštrukcie30
Oceľové montované sklady30
Oceľové prístrešky25
Odlučovače oleja30
Ochrany – elektronické17
Ochrany – neelektronické20
Olejové nádrže30
Oplotenia30
Oporné múry80
Optické vedenia50
Osobné automobily15
Paletové vozíky17
Prepínacie hodiny12
Priemyselné váhy17
Prívesy12
Rádioreléové zariadenia (najmä vysielačky, prijímacie zariadenia a iné komunikačné nástroje a pod.)17
Rozvodná istiaca skriňa25
Rozvádzače skriňové NN30
Rozvádzače skriňové VN30
Rozvádzače zapúzdrené NN40
Rozvádzače zapúzdrené VN40
Rozvádzače zapúzdrené VVN40
Rozvody NN30
Rozvody VN40
Ručné elektrické náradie10
Ručné mechanické náradie8
Skladové kontajnery20
Sklady betónové50
Sklady plechové20
Snežné skútre12
Softvér krabicový generický5
Softvér s individuálnym určením8
Studne80
Svetelné zdroje (najmä svetelné reklamy, svetelné znaky, značky, svetelné oznamovacie tabule, svietidlá pre osvetlenie hál, rozvodní, regulačných staníc a pod. )10
Systém ústredného kúrenia25
Systémy SCADA, HDO a MaR10
Systémy synchronizácie reálneho času20
Špeciálne podvozky15
Špeciálne prívesy15
Štúdie a modely10
Technická dokumentácia10
Technológia regulačných staníc30
Telemetrické zariadenia17
Tlakové nádoby25
Traktorové prívesy15
Traktory15
Trasové uzávery50
Trezory50
UPS zdroje (záložné zdroje)5
Vaňa z nehrdzavejúcej ocele60
Vedenia NN káblové podzemné40
Vedenia NN káblové vzdušné35
Vedenia NN vzdušné35
Vedenia VN káblové podzemné40
Vedenia VN káblové vzdušné35
Vedenia VN vzdušné35
Vodovodné potrubia60
Vonkajšie osvetlenie (najmä na stĺpoch, vonkajších konštrukciách a pod.)25
Vozidlá so špeciálnou nadstavbou15
Vozíky štartovacie17
Vozíky vŕtacie17
Vyklápač plastových nádob17
Výpočtová technika5
Výsledky meraní10
Vysokozdvižné vozíky15
Zariadenia na úpravu vody (najmä filtračné, zmäkčovacie stanice, úprava kondenzátu, úprava demineralizovanej vody a pod.)14
Závesné montážne rebríky12
Zdroj Rittal8
Zdviháky – ručné17
Zváracie agregáty15
Žeriavy mostové25
Žeriavy na vozidlách17
Žeriavy portálové25
Žumpy50
Elektroenergetika
Elektromery10
Elektromery – inteligenčné meracie systémy10
Káblové bubny8
Rozvodne VVN 110/22 kV40
Stanovištia transformátorov40
Trafostanice VN/NN betónové vrátane technológie a objektu bez transformátora50
Trafostanice VN/NN kioskové vrátane technológie a objektu bez transformátora50
Trafostanice VN/NN murované vrátane technológie a objektu bez transformátora60
Trafostanice VN/NN stĺpové vrátane technológie a objektu bez transformátora30
Trafostanice VN/NN stožiarové vrátane technológie a objektu bez transformátora30
Trafostanice VN/NN vstavané bez transformátora a stavebnej časti60
Trafostanice zapúzdrené a objektu bez transformátora60
Transformátory (VN, VVN)30
Úsekové odpojovače30
Vedenia VVN káblové podzemné40
Vedenia VVN vzdušné40
Plynárenstvo
Aktívna protikorózna ochrana30
Etalónový plynomer12
Gasodor10
Havarijný vak12
Plynomery20
Plynovody oceľové40
Plynovody polyetylénové50
Prípojky plynu oceľové40
Prípojky plynu polyetylénové50
Regulátory tlaku plynu25
Stanica katódovej ochrany30
Súprava balónovacia10
Tepelná energetika
Armatúry10
Čerpadlá, pumpy12
Ekonomizéry, rekuperátory, ohrievače25
Horáky na kvapalné palivo15
Horáky na plynové palivo20
Horáky na práškové palivo15
Chladiace veže40
Chladiace veže – betónové60
Chladiče kondenzátu (dochladzovače kondenzátu)15
Kolektory pre rozvod tepla50
Komíny80
Kondenzátory pary20
Kotly na biomasu15
Meracia a regulačná technika6
Mlyny12
Odlučovače popolčeka30
Odovzdávacie stanice tepla25
Odškvarovací systém (bez dopravníka)10
Potrubia na rozvod tepla – oceľové25
Potrubia na rozvod tepla – predizolované30
Redukčné stanice pary15
Riadiace systémy, servery10
Spalinovody30
Sušičky a triedičky uhoľného prachu15
Turbíny (najmä parné, plynové a pod.)25
Vzduchové a dymové ventilátory15
Vzduchovody25
Zásobníky na sypké hmoty (škvara, vápno a iné)20
Vodné hospodárstvo
Čerpacie a prečerpávacie stanice – stavebná časť60
Čerpacie a prečerpávacie stanice – technologická časť25
Dotláčacie stanice15
Kanalizačné šachty, odľahčovacie komory, dažďové nádrže50
Úpravne vody – stavebná časť50
Úpravne vody – technologická časť (deionizácia, demineralizácia, dekarbonizácia vody)25
Vodojemy – stavebná časť80
Vodojem – technologická časť25
Vodomerné, armatúrne šachty50
Vodomerné uzávery50
Vodomery, prietokomery12
Vyhnívacie nádrže40

Vysvetlivky k tabuľke:

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

ZP – zemný plyn

NN – nízke napätie

VN – vysoké napätie

VVN – veľmi vysoké napätie

SCADA – informačný a merací systém

HDO – hromadné diaľkové ovládanie

MaR – meranie a regulácia

Príloha č. 2 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody

príloha 2

Príloha č. 3 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

príloha 3

Príloha č. 4 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet fixnej zložky maximálnej ceny

príloha 4

Príloha č. 5 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

príloha 5

Príloha č. 6 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Spoločné údaje

príloha 6

Príloha č. 7 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa § 4 v tisícoch eur

príloha 7

Príloha č. 8 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur

príloha 8

Príloha č. 9 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a distribúciu pitnej vody v tisícoch eur

príloha 9

Príloha č. 10 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Ekonomicky oprávnené náklady na čistenie odpadovej vody v tisícoch eur

príloha 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Ekonomicky oprávnené náklady vyčlenené z prílohy č. 7, ktoré sa týkajú prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií na základe zmluvného vzťahu medzi regulovaným subjektom a ich vlastníkom v tisícoch eur

príloha 11

Príloha č. 12 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet podielu režijných nákladov započítaných do ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur

príloha 12

Príloha č. 13 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti v tisícoch eur

príloha 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku podľa doby technickej životnosti v tisícoch eur

príloha 14

Príloha č. 15 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku podľa zdrojov obstarania v tisícoch eur

príloha 15

Príloha č. 16 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Prehľad investícií (investičnej výstavby) a prehľad investičných výdavkov v eurách

príloha 16

Príloha č. 17 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Vecný a finančný prehľad opráv a údržby v eurách

príloha 17

Príloha č. 18 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v členení podľa rokov jeho zaradenia

príloha 18

Príloha č. 19 k vyhláške č. 225/2016 Z. z.

Údaje potrebné na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch

príloha 19

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.

2) § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

5) Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

6) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov.

7) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

11) § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

15) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18) § 59 ods. 13 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).

19) § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.

20) § 13 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

21) Príloha č. 8 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
Príloha MI-001 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.

22) § 29 ods. 3 a 9 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23) § 5 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky č. 209/2013 Z. z.

24) § 3 ods. 1 písm. a) a § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z.

25) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.